Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 27 март 2011 г.

ПРИНЦИПИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА - Животът като движение и космичен ритъм

Материалният свят е съставен от всички ония неща, които имат движение. От човешко гледище всички форми, които съста­вят материалния свят, са в застой, т.е. те са неорганизирани. Зна­чи сама по себе си, материята е инертна, неподвижна. Там, където се забелязва най-малкото, най-слабото движение, то е признак на живот. Животът дава подтик, импулс на материята да се движи. Следователно, когато животът прониква в материята, той започва да обработва това неподвижно, инертно нещо и съз­дава от него безброй разнообразни форми. Затова именно с право можем да кажем, че животът оформя материята, вследствие на което тя почва да се облагородява, да се възпитава, да се смекчава. С една дума казано, неподвижното, мързеливото, ленивото започва да еволюира. Където има еволюция, там има движение. Където има движение, там има и живот. Животът пък е един от елемен­тите на духовния свят. Божественият свят се отличава с мисъл, с разумност. Оттук вадим заключение: всяко движение включва в себе си разумност. Ето защо животът внася в не­подвижното, в неразумното, т.е. в материята, подвижност и разумност. Когато свързвате неразумната форма с движението и със съзнателния живот, тя вече придобива смисъл за човека.

И тъй, човек е съставен главно от три елемента: 1) от неподвижно, инертно нещо, което е материята; 2) от подвиж­но, което е животът, и 3) от разумно, съзнателно начало. Тези три елемента представят идеята за живота.

Докато свързвате движението с живота, вие можете да се ле­кувате, можете да бъдете здрави. Щом помислите, че движението може да се спре, вие ще дойдете до неподвижното, до инертното. И тогава ще си зададете въпроса, съществува ли материя. Разбира се, че материя съществува. Аз не поддържам теорията, че матери­ята е илюзия. Не, материалният свят е реален свят. Материята е реалност, която служи като основа за проява на живота. Движе­нието пък е основа за проява на разумността. Обаче това не значи, че движението зависи от материята, нито пък че разумността зависи от движението. Те едно от друго не произлизат, но служат като основа за проява едно на друго. Красотата на материята се състои в това, че е неподвижна. Когато става подвижна, тя изме­ня вече естеството си. И когато движението става неподвижно, и то изменя естеството си.

Често у хората се явява желание повече да почиват, да се ус­покоят, да не се движат. Това желание е опасно. Защо? Човек не може да остане в едно положение, да почива само. Ако дойде до положение само да почива, той трябва да знае, че това състояние е свойстве­но на материята. Само материята почива, само тя е неподвижна. Щом дойде до живота, той трябва да се радва, че работи, че се дви­жи, защото движението е качество на живота. И най-после, щом дойде до мисълта, нека се радва на този елемент. Това показва, че неговата мисъл, неговата разумност работи. Човек трябва да се радва на трите елемента в своя живот - на почивката, на движе­нието и на мисълта и да знае, че не е дошъл на Земята да решава всички въпроси.

Казвам: иде време, когато всичко ще се измени. Ако остане на нас да видоизменяме нещата, нищо няма да излезе. Светът е така устроен, че всички промени ще стават постепенно, според закони­те, които го управляват. Науката допуска, че всичко в света ево­люира - и растения, и животни, и хора, но тя не обяснява как става тази еволюция. Тя казва, че до човека светът се е развивал, но какво ще стане след човека, не знае. 

Човек едва е почнал да се развива. По разбиране човек е едно малко дете и за в бъдеще неговият ум, неговото сърце, неговата воля, неговата душа и неговият дух ще се изменят. Защото същес­твените неща у човека, това са неговата душа и неговият дух.

Природата не обича застой. В нея има вечно движение, вечно творчество, което се направлява от разумни закони. В тези закони забелязваме един ритъм, една периодичност, която се таи дълбоко в самата същина на Битието, в начините на неговата проява. На този космичен ритъм почиват онези два велики процеса в живата Природа - инволюция, при която имаме едно движение от центъ­ра към периферията, и еволюция, която представлява движение на живота от периферията към центъра. В тези два процеса се създа­ват условията, при които може да се прояви мировият живот. 

Има две велики течения: едното от безграничното, което постепенно се смалява и слиза към безкрайно малкото, към клет­ката; другото, което постоянно расте, от безкрайно малкото, от клетката към великото, безграничното. И когато тези две космични течения се срещнат у човека, зараждат се великите способ­ности и добродетели на човешката душа.

Виното само по себе си представлява сила. За да се даде под­тик на човешката еволюция, трябва сила; тази сила не е друго, а човешкият дух, взет в широк смисъл - сила разумна, която рабо­ти и гради съобразно с Божествените закони. В целите на Бога е всичко да расте и да се развива; Бог не обича старите мехове, Той ги туря в долните изби, както правят винарите; ще дойде време, когато ще се намерят хора да пият и от старото вино. ... На старите не трябва да се дава ново вино: старите са привършили своя­та еволюция. Новото вино трябва да мине в артериите и вените на новите човеци. 

Двата конуса 


В природата съществуват два велики процеса, които взимат участие във всички нейни действия. Единият процес е насочен от центъра към периферията и се нарича инволюция, а другият е насо­чен от периферията към центъра и се нарича еволюция. Това са два обновяващи процеса, подобни на процесите на кръвообращението, които стават във всеки организъм, т.е. движението на човешката кръв от сърцето към периферията, който се нарича артериален, и от периферията към сърцето, който се нарича венозен. В тези два процеса се събужда онази енергия, която е необходима за съгражда­не условията на живота. 

В момента, когато измениш на своите мисли, ще слезеш от по-високо в по-ниско поле. Аз си представям, че тези полета се на­мират в един безграничен кръг и колкото повече слизаме надолу, толкова повече този кръг се стеснява, като приема форма на конус.

Някои казват, че тези полета са седем, а аз намирам, че те са на брой 7 милиона по 7 милиона. Вие слизате все по-надолу и по-надолу в този конус и си казвате: „Да слезем по-долу, 3а да видим какво има там". Ще дойдеш до най-долното поле на този конус, в центъ­ра му, и там ще спреш; ще се преобърнеш на едно микроскопическо същество и ще кажеш: „Господи, защо станах толкова малък?" Защото си един от велики­те философи и си дошъл тук да научиш изпълнението на малкия закон в живота. Процесът на развитието е обратен, т.е. 3а да се издигнеш от това поле, в което си паднал, ти няма да минеш вече по същия път. Сега ти ще започнеш, като минеш през тясната врата на единия конус, който допира върха си в другия, и ще почнеш своята еволюция. Така ще минаваш от поле в поле, докато дойдеш в нашия свят. Едва си влязъл в този нов свят, ще те срещне някой философ и ще ти каже: „Защо ние, хората, не живеем така, както си искаме? Защо да не се проявяваме самостоятелно и независимо от всички закони?" Ти ще го попиташ: „Слизал ли си ти в конуса на живота?" „Не." „Слез да видиш как се живее там. A3 слизах един път и втори път 3а нищо в живота си няма да сляза." Мнозина ще слезете в този конус и когато минете през тясната врата, ще си спомните моите думи. Всеки, който е минал един път през тясната врата на конуса, той става велик в Царството Божие; а който се е спрял в първия конус, ще се нарече най-малък в Царството Божие. Този, който се е спрял в първия ко­нус, се намира в положението на една мравка, която е попаднала в конуса на мравоядеца. Той я хваща постепенно ту за едното, ту за другото краче, докато свърши с нея.

Първата война, първото слизане на съществата на Земята се наричаше „инволюция", а сега - „еволюция". Това са две чужди думи, които трябва точно да се определят. Някои учени точно са определили какво нещо е еволюция и какво - инволюция. Инволю-цията представлява слизане от голямото към малкото, а еволю­цията е възлизане от малкото към голямото. Това са прости думи, но за да се разбере този път от малкото към голямото и от го­лямото към малкото, човек трябва да образува един цял кръг.

Инволюцията 

Албрехт Дюрер, 1504 г, „Адам и Ева в рая"
Аз питам: дали Земята едно време е била в газообразно състояние и как е станала твърда отпосле? Че е твърда, това знаем сега, но че е била в газообразно състояние, туй доказват учените, то е предположение. Ние не отхвърляме това, като говорим така, то е само разсъждение. Ако Земята е била газообразна, това е било едно състояние, от което тя е минала в по-добри условия - еволюция е
това. Земята е като едно живо същество, тя слиза, дошла е до това твърдо състояние. Сега в нея започва един обратен процес.

За свое оправдание вие казвате: „Такъв е векът, такива са ус­ловията, такива са законите на природата, такъв е пътят на чо­вешката еволюция". Това са само предположения: може да е така, може и да не е така. Наистина, дали е такава човешката еволюция, не знаем положително. Например ако се напиеш и паднеш на земя­та, в калта, трябва ли да мислиш, че това е било в плана на твоето развитие за този ден? Не е така. Не мисли, че ако се напиеш и пад­неш в калта, така е трябвало да бъде. Че си се окалял, това е резул­тат, който се дължи изключително на тебе. Ти си паднал - ти сам ще станеш.

И в инволюционния процес едни се качват, други слизат. Ако качването се преустанови, и слизането ще спре. В такъв случай и качването, и слизането са еднакво необходими. Кое е за предпочи­тане: да се прояви Божията Любов в света - или да не се прояви?

Еволюцията 

Еволюция е потребна за нас; нас ни очакват по-големи блага, но трябва да станем доста умни, доста добри, да възмъжеем, за да ни се повери това наследство. Тия три неща, които изброих - Добродетел, Правда, Мъдрост - са велики богатства, и когато вие ги притежавате, ще бъдете здрави и щастливи.

След хиляди години какъв ще бъде сегашният човек? Ще се различава. Преди хиляди години човек не е бил такъв, какъвто е сега. Сега нямам време да ви изяснявам това. Преди хиляди години човек е бил нещо велико сам по себе си, но този, великият човек, започнал да се смалява, смалява и дошъл до едно голямо смаляване, превърнал се в едно микроскопическо същество. И като нямало на­къде по-надолу да слиза, започнал да се движи нагоре. Туй го наричат еволюция, започнал да еволюира. Хората казват, че той е произля­зъл от нисш живот. Не. Нашият живот е произлязъл от висшия живот. Висшият се е възстановил от нисшия. Висшето като се смалявало, станало нисше. Нисшето, като се въздигнало, станало висше. Питам: когато милионерът изгуби своите пари, какъв ста­ва? Сиромах. Не е ли той същият милионер?


Казвам: опитностите на миналите векове - това са опитите на всички онези души, които са живели през това вре­ме, т.е. опитностите на всички онези души, които днес са завър­шили своето развитие и са дош­ли сега в света като служители, като помощници на сегашната еволюция. За в бъдеще всеки от вас ще премине по известен оп­ределен път. Ако вие не минете този определен път, сами ще се спънете. Значи определен, спе­циален е пътят, който трябва да минете. Вие може да отлага­те с хиляди години, но в края на краищата ще го минете.
Леонардо да Винчи, 1490 г, скица „Закон 3а пропорциите"


Петър Дънов

четвъртък, 24 март 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Пета Част

Срещата на два характера е като взаимодействието между две химически вещества: ако има реакция и двете се трансформират. Карл Юнг.


Любовта е като огън. Но дали ще стопли сърцето ви или ще изгори до основи къщата ви, е трудно да се каже. Джоун Крофорд, актриса (1908-1977)


Всяка любов, която не е основана на приятелство, е като къща, построена върху пясък. Ела Уийлтър Уилкокс, писателка (1850-1919)


Ако умееш да летиш, не казвай на никого, защото не можеш се отърва от учители! Николай Курдюмов


Добротата трябва да бъде премерена и адресирана.


Обстоятелствата не правят човека, те само го разкриват.


Болестта е разногласие между душата и съзнанието.


Който е извървял по-голяма част от Пътя, носи по-голяма отговорност. Тибетецът


Човекът не е направен, за да разбира живота, а за да го живее.


Нямам какво да правя с приятел, който не ме познава и настоява за обяснения.


Всяка подла, предателска постъпка не е случайна и значи лекува душата на онзи, когото предават.


Единствената истинска болка е да нараниш някого, когото обичаш.


Има много начини човек да бъде прав.


Щастието се състои в доброто здраве и в късата памет.


Глупости правят умните хора. За останалите е ежедневие. Оскар Уайлд


Тайната на музиката е че тя започва там, където думите свършват.


Духът работи добре в България. Петър Дънов


Познанието се добива лесно за разлика от мъдростта. Аристотел


Ако Бог не съществува, животът би бил абсурден. Той не би имал нито смисъл, нито ценност, нито цел. У. Крейг


Интелигентност - означава как се справяш с живота.
" ... но във тебе като рана


ще пари мисълта, че две неща


не можеш никога да си възвърнеш:


животът да избавиш от смъртта


и времето назад да върнеш."


Петя Дубарова


"Любовта не познава свойта глъбина, додето не настъпи мигът на разлъка." Джубран Халил Джубран
Нямам нужда от много приятели,


стигат ми двама, трима.


Ала само такива, които в сърцата си


рани от моите болки да имат.


"Добрите хора имат ключ към душите на хората."


"Хубаво е човек да има някого, който да го оцени с нещата, които има."


"Истина и добро пораждат любов."


"Не употребявай голяма дума за малки събития."


"Остави на времето да уреди нещата, които искаш."


"Обичай и не се страхувай. Има взаимност."


"Истинската любов е грижовност и отдаване, хармония и мъдрост."


"Любовта е в този, който обича."


"В една любов трябва първо да има приятелство, после е любовта."


"Никога не е късно човек да срещне някого."


"Щастието на човека е в малките събития."


"Истинското приятелство не се страхува от паузите."


"Сънят променя решенията."


"Любовта става омраза, омразата не става любов"


"Съвършените неща не са красиви, те са мъдри."


"В превратностите на света остава силната любов."


"За учения, който е живял с вярата си в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е изкачил планини от невежество, вече всеки миг ще покори най-високия връх и когато изкатерва и последната скала, бива приветстван от цяла група теолози, които си седят там от векове." Робърт Джастроу директор на Института за космически изследвания към НАСА


Хората с високо равнище на лично овладяване не могат да си позволят да избират между разума и интуицията или между главата и сърцето, защото не биха избрали да се ограничават до ходенето с един крак или гледането с едно око. Питър Сендж


Най-сладките неща в живота са най-тихи... Щастливият живот се състои в покоя на съзерцанието. Цицерон


Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием. Ралф Емърсън


Да живееш без някои от нещата, които искаш е неразривна част от щастието. Бъртранд Ръсъл


Само часовете, в които умът е погълнат от красотата, са времето, в което сме истински живи. Ричард Джефрис


Голямо щастие е да не искаш нищо, да не бъдеш нещо, да не отиваш никъде. Дж. Кришнамурти


Ако успееш да прекараш един съвършено безцелен следобед, по съвършено безцелен начин, значи си се научил да живееш. Лин Ютанг


Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове. Фр. Ницше


Тишината е по-мелодична от всяка песен. Кристина Росети


Който се смее вместо да беснее е винаги по-силният. Японска поговорка


На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава силното, че непреклонният отстъпва пред добродушието - всеки го знае и все пак никой не се съобразява с това. Лао Дзъ


Начинът да живееш е да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки. Лао Дзъ


Ако искаш да си щастлив, бъди! Лев Толстой


Съблазънта на далечното и недостижимото е измамна. Най-блестящата възможност е край теб. Джон Бърорс


Това, че животът е неповторим, го прави така сладък. Емили Дикинсън


Нищо не е по-ценно от днешния ден. Гьоте


По-малко е повече. Робърт Браунинг (1812-1889)


Мъдрецът сочи луната, а глупакът гледа в пръста му.


Аз не отговарям пред Бога за съмненията, които се раждат в моята душа, т.к. те са вследствие на разума, който сам Той Бог е вложил в мен. Джонатан Свифт


Уча се да отказвам неща, които биха довели до успех, ако условието е да заплатя с вътрешното си спокойствие. Шърли Маклейн


Всеки живее в отделна действителност. Шърли Маклейн


Там, където няма съпротивление, няма и вреда. Шърли Маклейн


Прозрението, идващо в едно мигновение, често струва колкото опита, придобит за един живот. Шърли Маклейн


Приятелството е като една душа в две тела. Аристотел


Братът може да не ти е приятел, но приятелят ти е винаги брат. Франклин


Всяка крайност е родна сестра на ограничеността. В. Г. Белински


Който търси приятел без недостатък, ще остане сам. Каракалпакска поговорка


Спокойно можеш да се наслаждаваш само на това, което можеш да загубиш без огорчение. Жан Жак Русо


Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. Гьоте


Бъдете внимателни и хладнокръвни. Да имаш студена глава е също така необходимо, както и да имаш горещо сърце. Дж. Лебок


Сърцето има доводи, които разумът не познава. Паскал


Преди просветлението цепиш дърва, носиш дърва. След просветлението цепиш дърва, носиш вода. Дзенбудистка поговорка (дзенбудизмът набляга върху постигане на просветление с възможно най-обикновени средства)


Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно. Дейв Тайсън Джентри


Когато има толкова случайности, търси закономерност.


Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно. Уолтър Липман


Колкото повече ни заплашват, толкова по-малко обичаме. Интересно, излиза, че да обичаш някого без условия, означава, че не те интересува кой е той и какво прави! Излиза, че безусловната любов е същото като безразличие! Ричард Бах ("Едно")


Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят. Паулу Коелю ("Петата планина")


Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден. Сенека


Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да го получиш.


Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.


Преди да поискаш, помисли какво си дал.


Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш. Майка Тереза


Ако прекалено натегнеш струната, тя ще се скъса. Ако я оставиш прекалено хлабава, тя няма да свири. Сидхарта


Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.


Има две житейски правила: Правило 1 - Не се тревожи за дреболии. Правило 2 - Всички неща са дреболии. Фридрих Ницше


Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако той се върне, е завинаги твой. Ако не се върне, значи никога не е бил.


Мъдрост - това е способността да вършиш добре претеглени глупости.


Проблемът на света е, че глупавите са самоуверени, а умните винаги се колебаят. Бъртранд Ръсел


Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно. Секст Емпирик


Когато Бог отнеме нещо от твоята хватка, той не те наказва, а просто изпразва ръката ти, за да получиш нещо по-добро.


Основните елементи на щастието са: нещо да правиш, нещо да обичаш и нещо, за което да се надяваш. Алън Чалмърс


Работи, сякаш не ти трябват пари! Танцувай, сякаш никой не те гледа! Обичай, сякаш никога не си бил нараняван.

сряда, 23 март 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Четвърта част


Да имаш кураж не значи да не се страхуваш - това значи да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш.

Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари.

Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи. Джон Максуел

Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видяни, нито докоснати... те се усещат в сърцето. Хелън Келър

Понякога дори да живееш се изисква кураж. Сенека

Това, което откриваш сам, е винаги по-вълнуващо от това, което някой друг ти показва - това е като разликата между истинската любов и нагласената сватба. Терънс Рафърт

Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. Албер Камю

Човек е истински мъдър тогава, когато знае, че не знае нищо. Сократ

Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно. Дейв Тайсън Джентри

Най-голямото щастие е да бъдеш обичан заради самия тебе или по-точно, да си обичан въпреки тебе. Виктор Юго

Никога не обяснявай. Пред приятели не се налага, а враговете няма да повярват. Виктор Грейсън

Най-същественото е невидимо за очите.

Трябва да има нещо повече в живота, от това да имаш всичко. Маурис Сендак

Във Вселената има само един закон, който никога не се променя, а именно, че всичко се променя и че всички неща са преходни.

Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка. Лао Дзъ

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо." Алберт Айнщайн

Ключът на съвършенството може да бъде намерен в забравянето на себе си. Хазрат Инайят Хан

Мъдреците казват, че три източника имат влеченията на човека: душата, разума и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието. Съединяването на трите влечения ражда любовта.

Случайността е скрита форма на необходимост.

"Случайност" е псевдоним на Бога, когато той не иска да се подпише с името си!

Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство. Лабрюйер

Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите. Китайска поговорка

Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и от цели три години учене. Китайска поговорка

Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина. Китайска поговорка

Недей да береш яд, само не забравяй. Китайска поговорка

Изкарал три дни на пост и вече си мисли, че е за рая. Китайска поговорка

Провалиш ли се сам, сам се изправяй. Китайска поговорка

Ако искаш да светиш на другите, трябва сам да гориш.

Животът е необикновено хубав, ако човек не се страхува от него и го приеме с открита душа. К. Паустовски

Време. Единствената жертва, която след гибелта си отмъщава на своя убиец. А. Кулевич

Не е добър този, който живее като по книга, а този, който като сгреши намери сили у себе си да преодолее грешката и да я изправи. Д. Амиров

По-добре е десет пъти да бъдеш излъган, отколкото един път да загубиш вярата си в хората. Хайнрих Шоке

Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини. И. Иванов

Човешкият поглед е прозорче, през което се виждат мислите, които се въртят в главата му. Виктор Юго

Горделивецът прилича на препариран орел, който никога не може да хвръкне. П. Недев

По-лесно е понякога да признаеш, че си виновен, отколкото да докажеш, че си прав.

Чрез опита си, ние откриваме краткия път след дълги скитания. Роджър Етъм

Умът е градина, в която волята е господар. Декарт

Човек живее 75% със своята фантазия и само 25% с фактите - в това е неговата сила и неговата слабост. Ремарк

Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения. Питагор

Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправиш всеки път, когато паднеш. Конфуций

Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме. Шилер

Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира. Китайска мъдрост

Който не умее да владее себе си, той е роб, па ако ще да е владетел на целия свят. Епиктет

Който не цени живота, не го заслужава. Леонардо да Винчи

Уединението с книгите е по-добро, отколкото обществото на глупците. П. Буаст

За странника, поел на път, най-скъп товар е мъдростта. Один

Който следва пътя на Истината, той винаги е свободен. Който следва пътя на Доброто, той винаги е добър.

Не гаси "свещите" на сърцето си, когато Слънцето изгрява.Помни, че си роден, за да бъдеш разумен. Не давай място на безумието.

Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото се различават.Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любящия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на човеколюбивия и на насилника също се различават.

Не очаквай много от огъня, който всичко изгаря.
Не очаквай много от богатството, където всичко се изгубва.
Не очаквай много от деня, когато Слънцето залязва.
Не съжалявай за това, което помниш.
Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя.
Не търси доброто, което съблазнява - то не е за тебе.
Помни: ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия, а си пратен да живееш. Ако научиш това, ти ще придобиеш много, а ако не научиш това, още много има да учиш.

Ако видиш, че грешникът греши, за тебе е дошло време да станеш праведен. Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има опасност да "паднеш".

Бъди доволен в недоволството си. Бъди радостен в скръбта си. Бъди весел в непостижението си. Постижението за едного е непостижение за другиго, а непостижението за другиго е постижение за тебе.

Мисли само за това, което носи живот в себе си.
Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
Ако искаш да бъдеш силен, мисли за Светлината.
Ако искаш да не се спъваш, бъди вътрешно винаги доволен, без да има защо. 

Носи запалената свещ пред себе си и пътят ти ще бъде осветен.

Пътят на живота за невежия е труден. 
Пътят на живота за разумния е лек. 
Разбраното противоречие на едни носи радост, а на други - скръб. 
Ако скърбиш за това, което си разбрал, не си познал живота. 
Ако се радваш на това, което си разбрал, си схванал светлите му страни.

Пази неопетнена свещената връзка с Този, който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което копнееш: сила, красота, доброта и разумност.

Нашето знание е ограничено, а нашето незнание - безгранично.

Най-вредна е мисълта, че сте отдали всичко без награда. Агни Йога

Леността е повече в духа, отколкото в тялото. Ларошфуко

сряда, 16 март 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Трета част

Великата Природа напомня, че не трябва да вярваме в нещо, само защото така ни е казано; че не бива да робуваме на преданията, само защото идват от древността; нито на слуховете, като такива; нито на писанията на мъдреците, само защото са ги писали мъдреци; нито на хрумванията, за които предполагаме, че са вдъхновени от Дева (т.е. които ни се струват духовни откровения); нито на умозаключенията, изградени върху несигурни постулати; нито на това, което ни изглежда необходимо по аналогия; нито на произтичащото единство от авторитета на нашите наставници или учители. Ние обаче трябва да вярваме в дадено писание, учение или твърдение, ако то се подкрепя от нашия собствен разум и съзнание. "Затова - казва Той в заключение, - аз ви уча да вярвате не защото нещо ви е казано, a защото се доверявате на собственото си съзнание, и тогава да действате съответно и активно". Е. Блаватска Тайната Доктрина, т.III, стр.401

Който се движи напред в науката, но изостава в нравствеността, повече върви назад. Аристотел

Чудото е събитие, описано от хора, които са го чули от онези, които не са го видели. Харбърд

Не встъпвай в пререкания с празнодумците: речта владеят всички, умът е присъщ на малцина. Катон

Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането! Хермес Трисмегист

Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада. Махариши Махеш Йога

Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден. Бернард Шоу

Няма нищо по-страшно от активната глупост. Гьоте

Хората страдат не от това, което се случва, а от своето отношение към станалото. Монтен

Познах добро и зло, грях и добродетел, правда и неправда; съдих и ме съдиха; минах през раждане и смърт, радост и мъка, рай и ад; и накрая разбрах, че аз съм във всичко и всичко е в мен. Ажрат Инайат Хан

Пусни на свобода това, което най-много обичаш. Ако се върне при теб - твое е за цял живот.

Всеки човек умира, но не всеки човек наистина живее.

Обикнете мисленето в самота, когато искрите разбиране плетат венеца на познанието. Агни Йога, Озарение

Уединеният улавя вестта по-добре, отколкото блъскащите се тълпи. Агни Йога, Озарение

Явленията на живота убеждават там, където думите са безсилни. Агни йога, Зов.

Не намалявайте значението на това, което не познавате. Агни Йога, Зов.

Мъдрият се учи да може, умният - да знае. Само на глупака всичко му е ясно.

Ако натегнеш много струната - ще се скъса, ако я оставиш хлабава - няма да свири. Да се учиш - значи да се променяш. Линията на просветлението е Средният път - линията между противоположните крайности. Буда

Който побеждава другите е силен; победилият себе си е могъщ. Лао Дзъ

Знаещият другите е умен, знаещият себе си е просветлен. Лао Дзъ

Вярно и значимо е това, което е приложимо и към човека и към цялото човечество. Закон на Куросава

Не вървете след никого, вървете само след себе си. Буда

Мисълта е тази, която прави нещата такива. Шекспир

Само преживените неща са истински разбрани.

Свободата е абсолютната липса на страх.

Вярвам, защото е абсурдно, ако беше достоверно щях да знам. Тома Аквински

Беден е не този, който има малко, а този, който иска да има повече. Сенека

Ако мечтаеш грамотно, можеш да станеш и Бог.

Колкото повече изучаваш себе си, толкова по-малко презираш другите. Нодие

Знанието на истината, но неприлагането й в живота, се счита за невежество. Агни Йога

Четенето за ума е същото, което са физическите упражнения за тялото. Адисон

От едно и също цвете змията прави отрова, а пчелата - мед. Арменска поговорка.

Ако раят не е в тебе самият, то ти никога не ще влезеш в него. Силезиус

Истинската вяра означава любов към всичко живо. Кордовский

Човешката раса е подобрила почти всичко освен себе си. Спиноза

Спрете злото, докато не съществува, задръжте болестта преди да се появи. Лао Дзъ

Нещастието е пробен камък за характера. Балзак

Да мислиш значи да спориш със себе си. Индийска мъдрост

Ако си направил добро - скрий, ако са ти направили добро - разкажи. Арабска поговорка

Човек вижда толкова, колкото знае. Гьоте