Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 27 ноември 2011 г.

ФАКТИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА - Световете

Петър Дънов

Създателят на света не е пратил човека на Земята да решава какво нещо е животът или докъде се простират границите на този свят, нито пък да изчислява колко светове съществуват. Никой досега не е решил тия въпроси, и вие няма да ги решите. Според окултната наука сегашната вселена съществува от преди милиарди години, но един ден ще изчезне и ще се замести с нова вселена. Следователно през цялата вечност безброй светове са съществували и изчезвали, и нови ще се създават. Ето защо при това положение не се старайте да изчислите броя на тия светове. Ако е въпрос за световете, които съществуват в тази вселена, те са милиарди на брой, но вие не можете да ги изчислите.


Минерален свят


Еволюция съществува в атомите. Има атоми, които са минали в първата степен, през физическото тяло. Има атоми, които са минали през физическото тяло и през духовното тяло, а има атоми, които са минали през физическото, духовното и Божественото тяло. Следователно има еволюция на самата материя, и тя еволюира. Всичко в нас еволюира. Казвам: Когато ние възприемем Любовта, тялото ни започва да чувства, и краката ни трябва да чувстват, и пръстите, и ноктите – всичко в нас трябва да чувства Любовта. Това е Божествената Любов.
Първите същества, които дойдоха на Земята, живееха на 4–5 километра под кората. Те се намираха при много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни. Тези същества, които се превърнаха в скъпоценни камъни, останаха долу, скрити под земята, дето забогатяха. Те казаха: „Ние трябва да излезем на повърхността на земята.“ Наистина, след време те излязоха на повърхността, но се превърнаха на растения.
Днес хората са убедени, че всичките блага са в материалния свят. До известна степен е така, но материалните блага са резултатът от работата на хиляди и милиони същества, които са работили през хилядите векове насам. Вземете например разните скъпоценни камъни, разните метали и масла, които се намират в земята – това не са нищо друго, освен богатствата на хилядите същества, които са работили с векове преди нас. Казвате, че това са наши богатства. Да, но тези богатства не принадлежат на един човек. Те са общи блага и трябва разумно да се употребят.


Растителен свят


Дърветата – това са деца на ангелите. Сега ви говоря на окултен език. А животните – това са деца на архангелите. Та техните деца – растенията и животните – служат на хората. Ангелите и архангелите им казват: „Учете се тук, изучавайте човешкия живот!“ Не мислете, че растенията имат просто произхождение, един ден те ще се върнат горе, при своите родители. … Та затуй ние трябва да бъдем много внимателни към тия растения. Кога- то ви говоря за тях, аз имам предвид, че те са деца на ангелите, затуй в ябълката, в крушата и пр. има такива хубави сокове… Не чувствате ли тяхната сила? То е цяло богатство! У тях Любовта е съвършено безкористна, те се жертват. Но някой път, когато престъпим законите, и те произнасят присъда, често някой може да плати с живота си. Вие казвате: „Господ е създал растенията, дърветата за хората, да ги употребяват за градиво“.
Сегашните хора ще кажат: „Това може ли да се докаже?“ До- казват го самите растения, те съществуват, нека да ги питат. Те ще ви разказват, колкото искате. Учени са те, и книжнина имат. Какво се крие зад растенията? Зад растенията се крие цял един свят. Те като дойдоха до тази област, така направиха, че останаха там, завзеха място. Всички животни дойдоха отпосле, а човекът дойде най-после. 


Животински свят

Рафаел, 1518 г., „Създаването на животните“


Животните си останаха животни благодарение на чрез- мерното наблюдение на земята. По този начин те изгубиха най- благоприятните условия за своето развитие, изгубиха възхода на своята еволюция и са в един застой. Не се знае след колко хиляди години ще дойдат нови условия, да ги подемат нагоре. Човешката раса е вървяла в друга посока, различна от тази на животните. Творението е вървяло в две линии: всички онези същества, за които Провидението определи, че ще останат в своята еволюция, се казва, че са изоставени от Бога. Другите пък, които вървят напред в развитието си, се казва за тях, че Бог ги е подел. Всяко нещо, което е изоставено от Бога, подлежи на застой, лишено е от развитие. Другите пък, които са създадени от Бога, подлежат на развитие. За първите се казва, че Господ казал да бъдат, да им даде условия за живот, а за човека се казва, че Бог взел участие в неговото създаване и го направил с онези възможности, които са вложени в самия Него. И понеже човек е дошъл последен на Земята в своето Битие, то Бог искал да направи човека млад, да обича живота, да бъде полезен на животните; затова Бог взел от естеството на животните и вложил в човешкото естество. По тази причина човекът днес по необходимост носи в себе си животинското естество, носи и човешко естество. Та едновременно той се бори в две посоки с две мъчнотии – с един стремеж нагоре, към Бога, да изпълни Волята Божия; от друга страна, той се бори с противодействащите сили на цялото животинско царство и мисли само за земята.
Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по-близки до природата, например вегетарианството, макар че и това не е правилно схващане за диетата, защото Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Чрезмерното избиване на млекопитаещите животни създава аномалия в природата. Повечето болести се дължат на избиването на млекопитаещите и на птиците. Понеже с това из- биване се спира тяхната еволюция, всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани и с това се явява един хаос, който е причина за разните болести. Знаете ли какво става след безразборното изтичане на тази животинска кръв? От изпаренията се образуват разни серуми и култури за вредоносните бацили, от които идват всичките злини в органическия свят. За да се сложи равновесие в Природата, тя трябваше да отдели около 100,000,000 килограма кръв, за да се балансира тази на животните. Но днес, в тази война се пусна около 200,000,000 килограма човешка кръв.


Отношение към живите съществаНека кокошката да живее, пък вие трябва да прогресирате, още сте останали много назад в своята еволюция. Тези кокошки са много прогресирали, не бива да страдат. Крушите, сливите ние ги ядем, за да прогресират. Всяко нещо, което прогресира чрез нашето ядене, то е Божественото. Всяко нещо, на което спираме неговия прогрес, то не трябва да се яде. И в преносен смисъл Христос казва:
„Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си“. Значи трябва да заменим човешкото месо със Словото. Словото, това са Неговите картофи, неговите плодове.
За нисшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месо- то на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.
На Земята ще започнем с малкото и ще свършим с великото. И Библията казва: „Най-първо Бог направил човека по свой образ и подобие“. Аз няма да се спирам да ви обяснявам стиха. Той съдържа една велика окултна истина, която не може да се разкрие напълно. И второ, казва Библията, Бог направи човека от земя и пръст и вдъхна му живо дихание. Туй показва неговото произхождение – не на неговия дух, а произхождението на неговите страсти и желания и на неговия нисш ум, на животинското в него. Значи хората ще имат друга еволюция, ще тръгват по реда на минералите и растенията.
Като ученици, вие трябва да знаете, че всяко цвете има свое- то велико предназначение. Щом е така, не късайте цветята безразборно. Късате ли ги, мачкате ли ги, и вие ще пострадате в известно отношение. За пример, ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще загубите нещо от вярата си. Ако постъпите небрежно с някое жълто цвете, ще изгубите нещо в умствено отношение. Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. Искате ли да се закачите с някое цвете, да му се порадвате, не го късайте, но го турете в една саксийка и постоянно го гледайте. Откъснете ли един цвят и го дадете на своята любима или на своя любим, вие му давате любов, която скоро ще увехне.
Съвременните хора едва сега минават от детинство към юношество. Те са едва на 12-годишна възраст, свършили са курса на основното училище и влизат в първи прогимназиален клас. Като ученици в прогимназията, те ще започнат да учат да мислят, да говорят, да чувстват и да постъпват правилно. Това е наука, за изучаването на която са нужни хиляди години.Изостаналите душиМаймуните са произлезли, след като човек е съгрешил. Учените хора, окултистите казват, че маймуните са изостанали, паднали души. След грехопадението на хората някои станаха маймуни. Окултистите поддържат, че маймуните са души, задържани в своята еволюция. Сегашният свят е пълен с души, останали назад в развитие- то си, т.е. останали назад от човешката еволюция, поради което не могат самостоятелно да се ползват от силите на природата. Едни от тях се намират в положението на просяци, които тропат по чуждите врати, да искат хляб; други са в положението на апаши, а трети – в положението на паразити. Като знаят слабостите на човека, те го използват, докато отнемат всичкото му богатство и сили. Като срещнат някой тщеславен човек, те започват да му нашепват, че е способен, даровит, може да заеме високо положение, да оправи света. Той се увлича от тези нашепвания и прави всичко възможно да стане министър, да оправи своя народ. Щом заеме желаното място, той започва да създава строги закони и наредби, с което си навлича много неприятели. След това тези същества пак му нашепват: „Откажи се от високия пост, ти се умори вече, нека други те заместят“. Той си дава оставката, доволен, че е свършил някаква работа за народа си. На негово място дохожда друг, но веднага започва да го преследва, дава го под съд, след което го туря в затвор. Какво спечели той от високата си служба? Нищо особено, освен неприятности, мъчнотии и страдания.Ангелите

Хана Шаперо, 2006 г.,  „Ангел на бурята“


Ние трябва да бъдем скромни. Ангелите имат отлична кулура – такава култура по своята чистота, за която ние може да имаме само смътно понятие. По някой път някой ангел може да дойде на Земята, но те идват със специална мисия. И човешките души имат ръководители ангели, но те много рядко слизат. Не си правете илюзия! Ангелите слизат много рядко; не че не обичат да слизат, но имат много работа. Понеже човечеството е останало назад, те гледат да приготвят светии за тях. И ангелите, и те си имат еволюция, по която вървят; те приготовляват светии. И тъй, вие се приготовлявате за светии. Туй не е за смях. „Светия“ значи проявяване, да можете да учите и да помагате. Та почти всички служби, които ангелите са имали, сега са заети от светии. Много малко ангели има сега тука, те се оттеглят в своя свят, там имат работа; някои от тях са много натоварени, натоварени са с управляване на слънчеви системи. Те няма да слязат да се занимават с Ивана, с Драгана. Важна работа имат! Те са същества чисти, крайно чисти, толкова нежни, че при тях ти не можеш да приближиш! Те са като пчелите, те болници нямат, лекари нямат, когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят навънка.
Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвърлят и го забравят. Тъй щото между нас има доста от тия паднали ангели; не са паднали ангели, но ангели без крила са те. Има едно предание, че когато хората паднали и дошли на Земята, изпратили 1,000,000 ангели тук, да дойдат да им помогнат. Те като дошли, видели човешките дъщери, които били много красиви, и взели, та се изпоженили за тях и останали на Земята. Та казва преданието: „Синовете Божии видели, че човешките дъщери са много красиви, и се задомили на Земята“. И като дошъл Христос, дошъл да каже на ангелите:
„Вашата мисия беше да помогнете на човечеството, пък хората като дойдат до съзнание, нека те да спасяват другите с тия връзки“.
„Ти срещал ли си ангел?“ Че Земята е пълна с ангели. Всеки ден се срещам само с ангели. Има ангели, които са като професори в университета, има някои ангели като химици, трети като физици, други като проповедници, като държавници, като офицери, като генерали и царе има ангели – на всякакви длъжности са назначени те… Ангелите, които изглеждат като хората, без крила, са добри, крайно разумни, разбират дълбокия смисъл на природните закони. Те имат грамадна сила, могат да се проектират със своите 25 милиона крила, като на аероплан. Те могат да хвърчат с бързина по-голяма от тази на светлината. В едно кратко време един ангел може да преброди пространството, да мине от една звезда на друга. Не че всички ангели са крайно разумни – и те са на степени помежду си, но в сравнение с хората те седят много по-високо. 


Петър Дънов

вторник, 15 ноември 2011 г.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ВИСШИЯ РАЗУМ НА ВСЕЛЕНАТАДо всички жители на Земята във връзка с прехода в ерата на Водолея

Хора, имащи контакт с Висшия Разум на Вселената, постоянно получават информация с аналогично съдържание на всички езици по света. Космичният разум призовава към разпространението на тази информация и довеждането й до всеки жител на Земята, за да има всеки избор: да продължи по пътя на по-нататъшната еволюция или да завърши своето съществуване завинаги.

ХОРА ОТ ЗЕМЯТА,

Към вас се обръща Висшия Разум на Вселената. Космосът ви моли да се отнесете сериозно към информацията, която ще ви предадат контактьорите на Висшия Разум на Вселената. Въпреки, че с наша помощ, през ноември 1991 година цялото население на Земята получи такава възможност, тази способност притежават единици. Пречат ви мислите, постъпващи във вашия мозък непрестанно, или много ниската духовност - това касае и много йоги и екстрасенси.

Ние се стремим да спасим човечеството от бедите, които предизвика със своята бездушна дейност. Обезпокоени сме от екологичната обстановка на планетата и затова ви се притекохме на помощ. Нашите съвети са продиктувани от загрижеността ни към вас. Те са отправени за вашето спасение.

Ние знаем, че скоро озоновия слой около Земята ще изчезне. Прякото въздействие на космичните лъчи ще се усили и вие ще трябва да построите своето тяло от растителен белтък, за да запазите живота си. Надяваме се, че ще възприемете тези рекомендации, тъй като те не носят оскърбление за личността на човека.

Изпращаме тази вест до всеки човек на Земята, независимо от възрастта, расата и националността. Повярвайте, че вие не сте единствените разумни същества във Вселената. Разберете, че много цивилизации са ви изпреварили в своето развитие. Знайте, че преди вас на Земята е имало още 4 цивилизации. Човекът се е появил на планетата преди повече от 15 милиона години. Вие се явявате представители на петата раса, петата цивилизация.

ВИСШИЯТ РАЗУМ НА ВСЕЛЕНАТА ПРЕДУПРЕЖДАВА

От октомври 1990 година на Земята започна Нова ера.

На мястото на епохата на Реинкарнацията, когато безсмъртната душа се преселваше от едно тяло в друго, дойде епохата на Безсмъртието. Цикълът на превъплъщенията завършва и в резултат от Космичната Мутация, която започна през декември 1990 година, тялото на човека ще стане безсмъртно, също като душата му. Трансмутацията (а по-нататък и трансплантацията, и енергобиозата) - е много сложен физиологичен процес, протичащ на ниво клетки. В човешкия организъм ще протекат изменения, които ще доведат тялото до ново състояние и ще му позволят да премине на енергия от Космоса. Поради това пренастройване на организма, потребността от храна постепенно ще намалява, а след това съвсем ще изчезне. Последното е свързано с това, че всички източници на енергия на планетата (храна, вода, въздух) са екологично замърсени и спасението на човечеството ще се заключава в това, че хората постепенно ще се откажат от тези неща. Първо на Земята ще се проведе Космична Мутация, след което в клетките на тялото ще бъде заложен код с програмата на човешкия вид от шестата цивилизация, която ще смени петата цивилизация, завършваща своето съществуване. Новата шеста цивилизация е по-съвършена, хармоничното й развитие е определено от Създателя на Вселената. Времето на новата цивилизация е настъпило. Вие се явявате нейното начало. Новата цивилизация ще засели просторите на Земята и Вселената. Вие сами ще можете да се убедите в това, ако поискате.

След катаклизмите вашата планета ще бъде частично разрушена. Ще има разместване на земните пластове на много места. Това е свързано с преместването на нейната магнитна ос и полюси.

Вашата биосфера ще се отвори за въздействието на Космоса. Озоновият слой около Земята ще изчезне. Това е необходимо за очистването на Земята и за уплътняването на нейната кора. Земята в епохата на Безсмъртието ще има свободен изход в Космоса.

Животът на планетата ще протича в условията на жестока радиация, която ще способства за обновяването на природните условия. По цялата Земя ще има климатични изменения - ще се установи субтропичен климат.

Ние напомняме, че Космичната Мутация е започнала през декември 1990 година. Ние отрано предупреждавахме хората за това, но не всички узнаха навреме. Това време е избрано отчитайки излизането на Земята в откритото космично пространство, когато ще се развържат примките на Мьобиус /магическа панделка/. Този процес се дели на няколко етапа. Постепенно започва сваляне на озоновия слой около планетата. След това космичният поток ще окаже въздействие върху планетата, ще има изменение на магнитните оси и полюси, уплътняване на гравитационното поле.

Вашият стремеж да живеете леко и безгрижно доведе планетата до катастрофално положение. Това е следствие от егоистичното ви съществуване, безсмисленото разхищение на земните ресурси, употребата на атомна енергия.

Спомнете си, че ви окръжава природа, задъхваща се от продуктите на вашата дейност: отровена вода, въздух, почва, растителност. Повърхността на реките, езерата и другите водоеми е покрита с разноцветни ивици - отражение на вашата необмислена стопанска дейност.

А какво дишате? Серни съединения, които способстват за слепването на клетките. Обърнете внимание на повърхността на Земята - покрита е с отровен слой от олово, живак и мръсотия. В сухо време, под въздействие на слънчевите лъчи се образуват съединения, предизвикващи в клетките на живите организми процеси, нарушаващи тяхното деление. Почвата няма да може да се избави от насъбралите се в нея вредни компоненти, даже и в продължение на 30 години да не я използвате за отглеждане на селскостопански култури. А за водата и въздуха няма какво да се говори - други нямате, няма и да имате. Засега човечеството не притежава технология, която би позволила да се очисти планетата от всеобщото замърсяване.

Следващата световна язва се явяват болестите, предизвикани от неблагоприятните екологични условия. Всяко следващо поколение на вашата планета става все по-непълноценно. В близко бъдеще рискът при раждането у жените ще превиши 50%, смъртността от грипа ще нарасне. Главният бич за човечеството ще станат алергиите, болестите на черния дроб и пълното изтощение на имунната система, психичните разстройства. Черния дроб и имунната система, и въобще целия организъм, не е в състояние да противодейства на всички отрови, попадащи в него. В организма ви все повече ще се насъбират вредни вещества, неизбежно водещи до неговата смърт. Ако вие не се откажете от най-вредните хранителни продукти, съдържащи в себе си трупна отрова и разпадащи се продукти, то в резултат от недостатъчната работа по тяхната неутрализация (черния дроб просто не е създаван за такова количество отрови, не е достатъчно издръжлив за сегашния състав на храната), човечеството го чака пълно измиране. Всичко това зависи от степента на духовност у хората. Колкото по-бездуховни, а съответно и безотговорни са хората, толкова по-тежко е това положение. Природата около нас и Земята не са мъртви, те са създадени от същата материя, както и вие и като живи същества откликват на всички ваши беззакония, когато се превиши предела на търпението им. Там, където се натрупва отрицателна мислена енергия, са неизбежни катастрофите. В тези райони често избухват войни и има стихийни бедствия. Самата Земя откликва на вашите отрицателни мисли и емоции.

В такъв случай какво чака Земята в близките десетилетия? Каква ще бъде съдбата на вашата цивилизация? Какво ви чака за в бъдеще? Сега, този избор между доброто и злото, стои пред вас. Вие трябва сами да решите съдбата си. Ако изберете разцвета и продължаването на живота, то това може да стане само чрез издигането на човека на по-високо равнище. Човекът трябва да израсне духовно. Нали точно поради отсъствието на духовност вашите политици забъркаха такава каша. Ръководителят трябва да бъде преди всичко духовна личност, но такива също трябва да бъдат и подчинените, защото даже и идеята да е чиста, ако няма изпълнители, тя неизбежно ще се провали и ще донесе множество страдания. Пример за това може да намерите във всички революционни промени, станали на Земята. Идеята е справедливост, братство, равенство, щастие за всички, но поради бездуховността тя носи само повече страдания и беди.

И така, вие първо трябва да се очистите от лошите мисли, а всичко останало ще направят и вече правят за вас законите на природата, законите на Вселената, законите на Висшето добро и Изначалната същност - Творецът.

Тягостно е да гледаш как днес расте количеството на хората (учени, предсказатели, изследователи), които ви вещаят благоденствие или пък пълно разрушение до няколко години. В живота няма крайности и е тъжно, че тези хора не са разбрали това досега. Вас със сигурност ви чака възраждане, издигане на по-високо стъпало в еволюцията, разширяване на съзнанието и на възможностите. Но това не може да стане без преодоляването на трудности и препятствия, което неизбежно ще ви коства много усилия. Вие сте длъжни да го знаете и да се подготвите за тях. Но преминаването на човечеството през зоната на препятствията, попадането му в изключителни ситуации не означава Апокалипсис в смисъл на пълно унищожение. Това е преход към нов живот, начало на Новата ера, а не края на света.

Очистване, преобразуване - да, но не и измиране и запустяване. Апокалипсисът е химн на новия прекрасен живот, раждащ се, като всичко на Земята, в мъки, но от това още по-грандиозен и лъчезарен. И всички живи същества трябва да преодолеят това с Вяра, а не в отчаяние да чакат края. “Нищо нечисто няма да влезе в Царството Божие” е казал Иисус. Но е казал това не защото нямате шанс, а за да ви покаже пътя дотам. Затова не се страхувайте и не изпадайте в паника, а станете по-чисти и духовни, възвисете се над лошото и ще наследите завещаното ви Царство. Господ дава възможност да изкупите греховете и да се освободите от тяхното бреме. Господ ви моли да се изкачите по стълбата на доброто, възвишеното и съвършеното. Той се бори за всяка душа. Той няма да отхвърли тези, които се заблуждават. В Космоса вестта за вас е благост. Вие сте длъжни да осъзнаете това. Ние ще ви помогнем, но вие сами трябва да започнете своето изменение. Започнете веднага своето духовно очистване, защото това е най-важното. Всички, които следват пътя, указан от Господ ще преживеят трудното време. Вашата задача е да очистите своята душа от мисли и образи, носещи отрицателни емоции, да не се поддадете отново на изкушението за егоистичен лек живот. Вашата задача е да достигнете душевно равновесие.

Човешкия род на вашата планета ще бъде променен чрез изменянето на генетичния код на клетките. Не можем да ви обясним всички процеси, протичащи във Вселената, но така или иначе те касаят всички живи същества и затова вашето участие в еволюцията на Вселената се заключава в еволюцията на собствената личност и тяло. С надежда ще се взираме във всеки от вас. Неблагоразумно е да не оправдаете надеждите, свързани с преобразуването на човечеството.

Трудно ви е да разберете много неща, които са над предела на вашия вид, но се постарайте да ни повярвате, че новото стъпало, на което се изкачва човечеството, ще бъде на много високо равнище на интелектуално и духовно развитие. Разберете ни правилно: кода, заложен във вашето тяло има ограничения в сферата на познанието. Колкото и да е умен човекът от петата цивилизация, той никога няма да може да разбере това, което е способен да разбере човекът от шестата цивилизация. Не се обиждайте на такова обяснение за ограничеността на вашите способности. Възприятията на хората с по-фина чувствителност улавят тези вибрации, които се изплъзват на болшинството. Господ ви пази от зашеметяващото познание на истината за Вселената. Вашият мозък пази всички знания за мирозданието, но ключа към тяхното разкритие е у Създателя на Вселената. И получавайки новия код в клетките на своето тяло, вие ще отворите врата във Вселената. Ще познаете загадъчния реален свят, който е изолиран от вас поради вашето несъвършенство. Стремете се към това, за да ви бъде връчен този ключ.

Вашата раса живее в трудно и отговорно време. На клетъчно равнище стават процеси, които обуславят изменението на човешкия вид. Постарайте се да разберете истината: вашето тяло претърпява изменения и вие сте длъжни да се настроите и приспособите към тях, за да премине безболезнено мутацията, която се провежда от Космоса в ускорен вид. Трябва също да знаете, че тя се провежда по цялата планета. В този процес са включени всички хора по Земята, независимо от вашето желание. Това е неизбежен етап от хода на човешката еволюция, та нали върви подготовка за прехода от един вид в друг, по-съвършен. Ускорената мутация се състои от няколко етапа. Главните от тях са: трансмутация - промяна на химичните елементи на молекулярно ниво, трансплантация - обновление на органите в тялото с частично заменяне и ликвидация на някои съставни части на органите. Космосът напомня - мутацията продължава. Трябва сериозно да се отнесете към съветите, които отправяме, за да се спаси поне част от човечеството от гибел. Изискванията са еднакви за всеки човек, независимо от възрастта, расата, националността. Напомняме, че ако човекът иска да живее в новата ера той трябва да преодолее две прегради: на духовността и на биомасата.

В какво се изразява същността на първата преграда? Преди всичко трябва да следвате нормите за морал, които съществуват в обществото. Трябва да знаете че на Космоса му е известно всичко за всеки от вас, където и в пространството и времето да се намира. Вие трябва да живеете не само за себе си, но и за другите, да творите добро и да бъдете чисти в мислите си. Забравете за разприте в страната и в семейството си, погасете огъня на ненавистта и вашите души ще възликуват от божествена радост. Постарайте се да очистите душата си: премахвайте тъмните мисли и раздразнението, защото те ви водят там, където силите на тъмнината събират вашата енергия. Не изменяйте на себе си. Обичайте Бог, обичайте ближния, обичайте себе си. Стремете се да бъдете търпими към другите, по-сдържани в оценките за хората. Бъдете смирени и покорни на Божията воля. Осъзнайте, че вие сте божествени искрици от Огнено Божество. Та нали сте деца на Господа. Той е вашият Творец. Не тези, които са създадени от Него ще го съдят. Той прощава на всички, които от невежество или недомисляне се поставят над своя създател. Той дава възможност на всеки човек да влезе в епохата на Безсмъртието и ви предупреждава, че всеки трябва да извърши малък личен подвиг, за да стане друг човек. Задачата на нивото, на което се намирате, е да бъдете духовно чисти. Душевният покой ще ви помогне да погледнете в себе си. Главното сега е изработването на духовен потенциал. Трябва да придобиете необходимите душевни качества, за да съответствате със своите вибрации на вибрациите на новата жизнена среда. Усъвършенстването е основен принцип в мирозданието. Състраданието и любовта към ближния, вярата в бъдещето - всичко това е нужно за собственото усъвършенстване. Не се стремете към богатство и разкош, това е нелепо в момента на решаването на човешката съдба, забравете за глупавите привички и пагубни желания. Всеки от вас притежава необходимото за да преживее. По-нататъшния стремеж към придобиване на материални блага задържа ръста на духовното развитие. Вашият живот трябва да бъде изпълнен с искреното желание за добро за другите. Започнете с близките - това е по-лесно, към това призовава и Бог. Пренесете тези чувства и върху другите хора и ще откриете в себе си свят на радост, ще се почувствате свободни и независими, ще се почувствате силни, защото преодолявайки себе си ще можете да преодолеете всичко.

Вашият материализъм е броня за душата, вериги и окови за нейните криле. Започнете да възприемате по-просто света и той ще се обърне към вас в радостни цветове. Не треперете над придобитото, научете се да се радвате давайки. Духовното развитие у хората не е еднакво. Не всички сте на едно положение, затова параметрите на духовността при всички са различни. Но за всички главното е да се премине през духовния предел. Втората преграда от прехода, която стои на по-високо стъпало от развитието, в сравнение с това, на което се намирате сега, е необходимостта от настройване на физическото тяло (биомасата) на по-фини вибрации, на вибрациите на Космоса. Само тяло, създадено на растителна основа може да преодолее тази бариера.

Трябва да преминете на растителна храна. Знаем, че за някои хора това е трудно за преодоляване. Има фактори, свързани с кръвните групи, но преградата между тях ще изчезне. Важно е да знаете това. Преминаването само на растителна храна се налага, защото от март 1992 година процесът на изменение на химичните елементи предизвиква коренни изменения в клетките и системите на човешкия организъм. Вашият режим на хранене не удовлетворява изискванията на мутационните процеси, започнали през 1990 година. От март 1992 година върви отделяне на отровите от животинския белтък и от продуктите, които Космосът не ви съветва да употребявате. Те способстват за разрушаването на имунната система, тоест изчезването на защитните функции на човешкия организъм. Сега е важно възможно най-бързо да се откажете от храната, която носи кода на смъртта: месо, птици, риба. Забравете за животинската храна, която носи кода на смъртта!

Помислете за това, че сега вие сами правите свободен избор за по-нататъшния си живот. Ние само даваме съвети как да преживеете. Запомнете, че всеки, който приеме нашите съвети и се постарае да ги изпълни, ще може да живее. Това няма да ви донесе вреда, а само полза. Това ще ви позволи да укрепите имунната си система. За вас няма да бъдат страшни озоновите дупки, а по-нататък и открития Космос, когато около Земята няма да го има защитния озонов слой. Само заради това се появи необходимостта да се откажете от вредните продукти, по-рано безвредни, а сега опасни, тъй като върви сериозен процес на изменение на вашия организъм. От март 1992 година във вашия организъм започна струпване на отровите от животинския белтък, наречен висш продукт, а така също и на отровите от тютюна, наркотиците и алкохола. Постепенно вашата имунна система ще започне да се разрушава отвътре, а отвън върху вас ще се излее поток от силно облъчване, който ще бъде едновременно очистващ и пагубен: очистващ за природата, и пагубен за тези от вас, които не са пренастроили своя организъм от животинска на растителна храна.

Сложността на процеса се състои в това, че е необратим. Чрез никакви намеси не е възможно да бъде спрян: СПИН-ът, ракът, алергиите ще ви погубят. Ще станете беззащитни. Ограничете употребата на тези продукти, които предизвикват нарушение в храносмилането (индивидуално за всеки). Сега вашата задача е да заложите в организма си стабилен състав от нужните соли, микроелементи и да коригирате сривовете, които организмът получава през есента и зимата, когато има недостиг на тези елементи. Също е необходимо да се правят очистителни клизми и други видове очиствания на организма, освен гладуването. Във вашата храна трябва да влизат не толкова вкусни, колкото полезни продукти. Преди всичко използвайте билки като глухарче, киселец, коприва, листа от бреза, от малини и ягоди - обезателно млади. Варете ги на чай, използвайте ги в чист вид. Полезността и мярката трябва да станат ваш девиз, тъй като прекомерната употреба не дава положителни резултати. Ако сте пили черен чай три пъти дневно, то преминавайки на билков чай не увеличавайте дозата. По същия начин и с всички останали продукти. Постарайте се да ограничите приема на храна: гъста - до 1% от теглото на тялото, течности: при тегло до 60 кг - до 1литър на ден, а над това тегло - до 1,5 л на ден. Важно е да разберете, че може и да се променяте незабележимо, но скоро ще почувствате, че нямате влечение към тези продукти, които ние считаме за вредни или опасни за вас по време на Космичната Мутация. Постарайте се да намалите използването на храни, съдържащи оцет, пипер, горчица и други люти подправки. По време на мутацията слизестата ципа на вашите храносмилателни органи е станала чувствителна към тяхното дразнещо действие.

По-късно ще се наложи да се откажете от продуктите, които оставят шлаки в организма: мляко, захар, яйца. По-нататък се хранете само със зеленчуци, зърнени растения, плодове, мед. По време на процеса на изменение на организма, 2-3 месеца след отказа от вредните продукти, човек не трябва усилено да се занимава със спорт, тъй като в този период има колосално натоварване върху организма и психиката, а в резултат на тренировките многократно нараства възможността от кръвоизливи. Не трябва да се насилва и преуморява организмът с прекалено много работа. Трябва да знаете, че качествените изменения не винаги преминават плавно и безболезнено. Мутационният процес протича много сложно при болните хора. Те най-много трябва да се опасяват от превишаването на нормите за храната и водата. Сега у много хора се появяват скрити болести на органите и се изострят хроничните заболявания. Много хора, които са по-чувствителни, ще припадат при приемането на месна и рибна храна, при тях ще се появи повръщане. По-леко ще преминат мутацията малолетните деца. Вашата задача е да преодолеете състоянието на неразположение стоически и мъжествено, без употребата на химични вещества. Всички лекарства, с изключение на валидол, аспирин (в ограничено количество) и витамини ще бъдат опасни за вас. Запомнете, че в природата съществуват голямо количество лекарствени растения, които ще ви помогнат да преодолеете болката. Знайте, че на всички ще ви се наложи да преминете този период, събирайте смелост! Чака ви награда в края на пътя на мутацията. Преодолявайки този етап, ще можете да преминете трансплантацията на органите. Това означава видоизменение или ликвидация на ненужните за новия човек части от органите и системите. Не се безпокойте, ще бъдат изменени само тези органи и системи, които предизвикват аномални явления и пречат за безупречната работа на целия организъм. При провеждането на тези операции понякога ще чувствате убождания или хлад във вътрешните органи и на повърхността на тялото. Особено чувствителните хора изпитват тези усещания още от 1991 година, някои малко по-рано, тъй като са отбрани групи хора за изпробване процеса на мутация в по-ранен период от време, преди основния етап.

В периода на преобразуването и доразвиването на органите и системите трябва да се избягват силните физически натоварвания на организма, а също така и стресовите ситуации по пътя на логичния анализ. Вашето самочувствие няма да се понижи. Даже повече - много хора въобще няма да усещат никакви болезнени изменения. Най-трудно им е на първите - те носят върху себе си бремето на експеримента. Но тяхното здраве се контролира. Ще бъдете подложени на силна радиация, нивото на която ще превишава нормата с над 50%. Трябва да се пазите от силното слънце. Никакъв южен загар не може да се сравни със загубите, които ще нанесете на своя организъм. Не стойте на слънце незащитени. Не си мислете, че всички вреди ще се изразяват само в слънчеви удари, неразположение и изгаряния по кожата. Последствията могат да се усетят чак след половин година, тъй като този процес може първо да се развие отвътре чрез срив на метаболизма и на имунната система, които стават осезаеми чак в стадия на необратимостта. Запомнете, че хората над 40 години не трябва да стоят под преки слънчеви лъчи дълго време. Желателно е да се стои на открито само до 10 часа и след 17. Хората на преклонна възраст по това време трябва да стоят на сянка и с шапки или кърпи на главите. Тази група хора най-вече ще чувства неразположение. В сухо горещо време могат да се появят сърдечни пристъпи у възрастните хора. Те трябва да се пазят от резки движения и напрежение. Разходките пеша ще ви обезпечат с необходимия потенциал от сили. Ритъмът на живот трябва да бъде умерен.

През лятото, във връзка с активната дейност на Слънцето, се активизират енергийните потоци и тяхното влияние върху вашия мозък и психика. Затова помнете, че възможността от контакт на извънземни цивилизаци с вас се увеличава, когато се отправяте на поход или когато се намирате в уединение. Не приемайте това с “ура”, помнете че в 90% от случаите тези контакти имат отрицателни последствия. Не се хващайте на въдицата на любопитството и тщеславието, виждайки в такава случка своята изключителност. Никога първи не встъпвайте в контакт и не го желайте. Ако въпреки това с вас се случи такова нещо, опрете се на здравия разум и помнете, че вашият единствен дом е Земята. Отказвайте се от предложения за полети на други планети, тъй като това може да донесе големи разрушения на вашата психика и на вашата способност да оценявате събитията. При възникнал контакт най-напред задавайте въпрос за целта и намеренията. Отговорът, че намеренията са добри, не може да бъде достатъчен, тъй като доброто може да се разбира по най-различни начини. Единственият удовлетворителен отговор за вас трябва да бъде, че те действат по законите и в съответствие с волята на Твореца на Вселената. Разберете, това не са просто думи. Всичко това пряко засяга вашия живот и тези състояния и събития, които реално можете да преживеете. Заслушайте се в нашите думи и мислете. Вашият живот и щастие се намират във вашите ръце. В клетките на телата на успешно преминалите мутацията ще бъде заложен код с нова програма, за да може човекът да продължи еволюцията на вида си на ново, по-високо ниво на развитие. Разберете, че всички ще преминете през мутацията, но не всички ще оживеете. И ще се сбъдне пророчеството на апостол Павел: “Не всички ще умрем, но всички ще се изменим”. Не забравяйте за това. На Земята вече започна Нова ера, вече протичат процеси на трансмутация и преход към по-високо съзнание, преход към възможностите на шестата цивилизация. Но за вас лично този процес ще започне тогава, когато сами разберете това и се включите в него. Този процес засяга и тялото и душата. Ние сме загрижени за вашето тяло и неговото хранене. И нека това да не ви се вижда странно, защото това, което е дадено от Бога, заслужава любов и разбиране. Помнете, че всяко нещо си има своята духовна страна. И ако говорим за отказ от месо, риба и други вредни продукти от животински произход, то това има не само физиологичен аспект, но и дълбоко нравствен, носещ в себе си духовното начало.

Никой не трябва да се съмнява в своите сили и възможности - те са велики, даже и във вашето несъвършено тяло. Скоро и най-посредствените в миналото хора ще могат да получат такива знания и сили, каквито не са могли и да си представят. Гради се Нова епоха - епохата на Безсмъртието. Тя ще даде на човека възможности, които ще му позволят да узнае много неща, скрити от съвременното човечество. Новият човек ще бъде с ново мислене. Неговото съзнание ще бъде разкрепостено и безпределно, способно да разбере това, което излиза зад пределите на Галактиката. Ще дойде часът, когато ще се появи Новият човек. Негова основа ще стане човекът от петата цивилизация. След краткия, но тежък преход човечеството ще се окаже в новата шеста цивилизация, по-висша от която във Вселената все още не е имало.

Какви изменения ще станат с човека и окръжаващата го природа при прехода в шестата цивилизация? Човекът и неговата физиологична структура ще се променят. Това ще стане по време на процеса на трансмутацията, когато отказвайки се от определени продукти, човек ще очисти своето тяло от отровите и шлаките, и в клетките му ще бъде заложен нов генетичен код. Само човек, очистил се от вредните вещества и подложил своя организъм под въздействието на висшите влияния, ще промени своя облик и структурата на своето тяло.

Процесът на въздействие на висшите влияния над организма ще бъде енергиен. Човек ще чувства силни енергийни потоци, преминаващи през меридианите на акупунктурните точки, във вид на чувствително болезнено боцкане и притискане на тези точки, усещане за операции на астрален план.

Ще се промени и вашият облик. Външните ви черти ще бъдат съхранени, но в детайли всеки ще придобие това съвършенство, за което сега има далечна представа. Новият човек ще бъде красив с идеалната божествена красота. Всички хора, които преминат трансмутацията ще бъдат млади и красиви. Възрастните хора ще се подмладят с 20 - 30 години. По такъв начин вашия човешки облик ще бъде доведен до съвършенство и вашите възможности ще бъдат безпределни. Ще стане и духовно прераждане на човечеството. Съзнанието ще стане по-високо и ще се превърне в Космично свръхсъзнание. У хората ще се открият необичайни възможности и таланти, които сега притежават само единици. Всеки човек от шестата раса ще бъде гениален. Той ще бъде воден от Висшия Разум на Земята. Това ще бъде епоха на същества, стоящи на по-висока степен на развитие в сравнение с петата цивилизация, в сравнение също и с други цивилизации от други планети и галактики. Хората от новата цивилизация няма да имат нужда от държави. На Земята ще има една раса, без националности и без прегради, поставени от различната вяра.

Хората от епохата на Безсмъртието няма да умират. Техният преход в ново състояние ще бъде чак след хиляди години и на по-високо равнище. Главната действаща сила на шестата раса ще стане не техниката, а енергията на разума, с помощта на която той ще управлява и изменя материята (механизмът мисъл - действие).

Човечеството ще общува основно на език не знаещ граници - езикът на телепатията. Въпреки че на самата планета жителите ще общуват на един общ език.

Нужно е също да се спомене, че на планетата ще действат общите за Космоса физически и енергийни закони. Поради сега съществуващия около Земята защитен екран, вие се явявате съвсем различна обособена система със свои си закони, неприличащи на Космичните и със свой път на развитие. Сега този защитен слой постепенно се разрушава, изменят се физическите закони, реалното време. Със завършването на разрушението на защитната обвивка Космичните потоци безпрепятствено ще достигат до Земята.

Човечеството ще получи открит достъп до Космоса. Така че, ако досега “сте се варили в собствен сос”, то отсега вашите действия засягат цялата Вселена.

Що се отнася до взаимодействието на началата в четвъртото измерение, те обезателно ще се съхранят, защото мъжкото и женското са вечни. Ще има лични привързаности, но те ще се повдигнат на друго ниво и това ще бъде същността на отношенията между женското и мъжкото начало. Висшата мъдрост в отношенията между двата пола ще бъде постигната от шестата цивилизация. Контактите на интимен план ще се съхранят във вид на взаимни ласки, а съвокуплението ще премине на по-високо ниво. Няма да има вражди от ревност - това е чувство от вашия сегашен живот. Уважаването на желанието на другия - това е главното в отношенията. Обичайте се един друг и ще постигнете достоен живот.

Тези, които вече съществуват в другия свят ще имат възможност да общуват с хората от новата раса, но известно време няма да могат да пребивават в техния облик. След пребиваването на едно ниво, те ще се издигнат на друго, но без особени усилия, тъй като връзката им с хората от шестата цивилизация ще им даде възможност да се развиват по-бързо. Взаимодействието ще протича по взаимно съгласие. Те ще могат да се въплътят в децата на новата раса.

Животните трябва да се развиват по свои закони, определени от Създателя на Вселената. Животинския свят също ще се промени. Това касае всичко живо на Земята, всичко трябва да се усъвършенства. До вас ще застанат мъдри, любящи помощници, които ще се развиват по особена програма. С тях ще се разбирате по-добре от сега. Отношенията ви ще бъдат като на майка с децата й. Те ще бъдат децата и ще им е нужна вашата подкрепа. Погрешен е принципът, че човекът е цар на природата. При шестата цивилизация вашите взаимоотношения ще заемат достойно място във вашия живот и живота на животните. При изменението на лика на Земята най-опасните места за живеене ще бъдат равнините и платата (уточнението на тези зони ще бъде приведено малко по-късно). Главната действаща сила на планетата ще бъде женското, а не мъжкото начало както сега.

Вашата задача е да обезпечите прехода си в Новата ера. Обаче за да извършите този преход трябва да се чувствате сигурни, че такъв изход е необходим и единствено възможен. Няма да заставяме човека да мисли философски, ако пределът на неговите желания се съдържа в границите: “да поспя и да похапна”. Няма да ви дърпаме насила за ушите. Съществува Истина, но съществуват и необходимите условия и усилия за нейното постигане. Но ако вие сте осъзнали необходимостта от този преход, то обърнете внимание на състоянието на своя организъм и мисли. За да бъдете приети и разбрани от света и за да можете вие самите да общувате с него, трябва да имате същите вибрации, като този свят. Ако ядете месо, пушите, пиете, злобеете, то вашите вибрации стават доста ниски и вие не сте в състояние да улавяте по-високите честоти и да влизате в резонанс с тях, а следователно и със света.

И ако при вас се е появила възможност да запазите своето тяло - възползвайте се от това! Нали душата и тялото са различни същества. Душата остава неизменна и вечна, но вие се губите. В душата се съхранява духовният опит, всичко най-добро и силно от характера и духа на човека, но физически - битовият опит се изгубва.

Ако обичате себе си, ако считате, че вашия потенциал е велик, то вие можете да направите и откриете много. Ако не ви удовлетворява днешната действителност и чувствате притегляне към нещо по-съвършено и велико, то знайте, че то ви чака. Не се спирайте пред трудностите, а ги преодолейте и ще получите това, към което се стремите. Всеки си има своя път.

Продължете и след тези, които са се спрели и всичко ги устройва. Те са намерили своето място, изчерпали са се.

Обяснявайте на другите какво става и се заемете със себе си. Имате право на това. Подгответе се за прехода.

Нужни ли са сега знания? Вашият интелект е напълно достатъчен за прехода. Сега са важни лично вашите мисли и изводи, а не почерпаните от някой знания, вашият личен опит, а не чуждия. Много хора си мислят, че по пътя на знанието на законите за магиите може да се извърши този преход. Но по пътя на най-малките трудности не може да се достигне висотата, така не става. Разберете, че докато човек сам не заслужи това, кодът на шестата раса няма да бъде заложен в неговия организъм. Даже и да се пренесе в четвъртото измерение с помощта на своите знания, човек няма да може да живее там, тъй като неговият организъм няма да бъде приспособен към тези условия.

Разликата между човека, притежаващ знания и Висшето същество се заключва в това, че първият човек ги използва, а за втория те са даденост. Това е все едно човек и птица в небето. Съвършенството - това е когато притежаваш всичко това в себе си, когато то е свойство на твоя организъм, а не използване на чужда сила. Трябва да добиете съвършенство, да бъдете свободни и да не зависите от другите. Трябва да усъвършенствате себе си със собствените си сили, защото само това ще даде резултат и ще ви направи безсмъртни. Познанието на магии не променя вас самите като същества, следователно остава в сила и смъртта, защото вие не се променяте, стоите на място. Затова на дадения етап не трябва и да се лекува, тъй като тази способност човек е длъжен и може да развие сам в себе си. Правейки това за него, вие способствате за неговата деградация, а не за ръста му.

Същото се отнася и за днешните уфологически изследвания. Какво толкова като прелетите на друга планета и се почудите на постиженията на извънземните. Сами не можете да направите това. Вашият мозък не е способен да разбере техните разяснения и докато не се повдигнете на тяхното ниво, знанията им, даже написани с букви, ще бъдат недостъпни за вас.

Трансмутацията не чака. Побързайте да направите своя избор. Бъдете мъдри за Висшата истина. Вашият поглед към света не е бил пълен и правилен. Приемете новата истина, тъй като вие вече сте нови. Всеки ден откривате нова истина за себе си и мислите, че тя е последна, но същото се случва и на другия ден. Това ще продължава безкрайно и това е щастие. Главното е да откривате по нещо ново за себе си всеки ден. Ако това не става, то вашето развитие ще се прекрати или просто ще бъдат безполезни и тъжни терзанията на ума и духа. Вярно е, че истината е за всички времена, защото тя е закон. Но всяка следваща истина е по-дълбока, тя включва в себе си всички предишни. Това е Вселенски закон. Това касае и законите за мислите, времето и информацията. За да разбереш докрай частта, трябва да опознаеш общото, трябва да преминеш гигантски път. Всеки изминал ден вие откривате само части, явяващи се съставни звена от цялото, от Истината.

Благодарете на всички, които ви помагат, които незримо присъстват с вас. Условията на трансмутацията на организма няма да се променят, да се промените можете само вие самите, преминавайки от един етап в друг. Законът е неизменен. Променя се само обектът на неговото въздействие и неговите резултати в зависимост от това, правило от този закон или изключение от правилото искате да бъдете. Но това все пак не означава, че вие няма да зависите от условията на окръжаващата среда.

Главното е да не се боите, защото страхът не е съвместим с живота. Синоним на живота е вярата, страхът е атрибут на смъртта. Там, където има живот, няма смърт, а където има смърт, няма живот. Тези реалности никога не се срещат. Не е нужно да се боите от лошото, а да вярвате в доброто. Страхът се появява там, където няма вяра или където тя изсъхва. Във вас не трябва да има страх, тъй като от него се пораждат подозрителност и превзетост, от тях - злоба, а от нея - зло и агресия. Не си позволявайте да изпадате в слабост, защото това може да доведе до голямо падение. Контролирайте своите мисли и дела, както градинаря контролира ръста на растенията.

Всяко отклонение от пътя, който показва Космосът, може да доведе до гибел. Тези, които не последват съветите и игнорират препоръките на Висшите Космични Сили, ще завършат своя жизнен път заедно с изчезването на петата цивилизация като система.

Няма съмнение, че заради еволюцията ще бъдат принесени много жертви, въпреки че все още има шанс за всеки. Вие всички сте поставени при равни условия пред Бога. Той обича децата си. Тези, които се стремят да преодолеят в себе си факторите за негативни проявления ще преуспеят в много направления.

Вглеждайте се по-често в своята душа, тя ще ви подскаже в какво не сте прави и ще ви изведе на главния път към Бога.

Вашето очистено и настроено на вибрациите тяло, ще способства за издигането на вашия дух. Бъдете по-добри към обкръжаващия ви свят. Ние ще ви помагаме само в случай, че всеки съзнателно върви по пътя, указан от Бога. Нито закани, нито натиск, нито страх - нищо не трябва да влияе на избрания път.

Вашата задача е пренастройвайки се да се обезпечите за вбъдеще. В сегашните условия да се направи това е трудно. Вашето объркване е обусловено от неустойчивите социални условия, способстващи за колебанието ви.

Повярвайте в силите на Светлината, идващи ви на помощ! Заедно ще стигнем до предела, набелязан от Бога!

Все още не всички ви разбират, но е близък часът на прозрението на невярващите. Вие сте длъжни да направите всичко, за да не ви упрекнат после за нещастието си, че са останали зад борда на ковчега. Затова се стремете да им обясните всичко за техните грешки и неверие. А вие самите не отстъпвайте от пътя си. Ние вярваме във всеки от вас. Не натрапвайте своето, но направлявайте. Слушайте гласа на сърцето си. Вашата сърдечност ще привлече любящи сърца. Бъдете заедно, слейте своите добри стремежи в едно.

Ние пазим своите пътници, но изпитанията са ваши стъпала, по които вие се изкачвате нагоре към Светлината, ставайки по-мъдри. Ние ще бъдем с вас. Стремете се към Светлината! Всеки разбира тези думи, те са ключ към бъдещето. Бог е с вас!

Вселената наблюдава събитията на планетата Земя. От вас зависи завършването на стария и започването на новия етап във Вселената. Вече няма незаинтересовани от резултатите на вашата мутация. На различни нива протича борба. Всеки от вас се явява неин обект. Ние сме с вас.

Повярвайте на Истината! Ще победят Разумът и Сърцето, слети в едно! С вас е Бог!сряда, 2 ноември 2011 г.

Дали ви се е случвало някога..(2)


Но тук, зад веждите ми, щом затворя очи, живее цялото величие на живота и цялата красота на света. Всичко, което само е докоснало някога очите, устните и ръцете ми, всичко в съзнанието ми е живо и светло на тъмния фон на страданието. Разкошът и красотата на живота живеят незаличимо в мене. 

И сега, когато съм загубил всичко това, безкрайна благодарност изпълва душата ми за ония многолики и прекрасни дарове, с които животът дарява по-щастливите от мен. 

Отде иде това странно чувство? 

Аз минавам през него като през тъмнозелена шир и уханна тишина на елова гора в летен ден. И забравям всичко около себе си. 

Жал ми е днес, както и през всички мъчителни дни на заточението, за всички хора, които живеят в тия дни, както за тези, които вършат зло, така и за онези, които страдат от него, жал ми е и за себе си, и за силата, която вехне, но най-много ми е жал за майка ми. 

Жал ми е за моята майка и за напразните й страдания, мъки и надежди. 

Мислят ли изобщо хората някога каква е нощта на майката, която знае, че единственият й син е попаднал в окови и в чужди безмилостни ръце? 

Бог ще прости на всички; и аз прощавам леко, но защо наскърбявате старицата? Дори самата болка на майките поражда ужасна мъка и страдание; Бог не може да не види сълзите и треперенето им. 

Ти страдаш заради моята мъка и затова, че съм далече, а аз - заради Твоята неизвестност, докато седиш край малката лампа; ние сме свързани чрез кръвта и болката, затова всеки удар ме боли двойно повече, защото пада и върху твоето сърце. 

В стаята, където - в злокобен час - съм се родил. Ти бдиш и се молиш и с покорно сърце питаш: "Исусе, мигар за сълзи са ни дадени децата наши?" 

Ти нямаш какво да поднесеш освен сиромашкото си сърце, старите си ръце със следи от труд и безгласните сълзи, но плачи и моли се, майко, защото кой ще ме избави, ако не Твоята измъчена сълза на дланта божия? 

В потайните нощи аз те поздравявам с въздишка, а сутрин - по слънцето, което позлатява тежките ми решетки и в същото време грее и за тебе по белия калдъръм на нашия двор! 

Миналата нощ бе особено студено. Не можех да заспя, беше ме обхванал някакъв гняв срещу самия себе си, помислих си дори да се самоубия. 

Срамувах се и в същото време се разкайвах, но размишлявах дълго и напрегнато. В някакъв черен унес мислех за смъртта като за нещо прекрасно, леко и хубаво, но което не трябва да се случи. И това, че не трябва да умра, гнетеше безсънното ми съзнание като прекалено строг, тежък дълг, почти като несправедливост. 

Не можех да се стопля, най-сетне целият вцепенен от студ, с някаква тъпа болка съм заспал. 

Когато се събудих, имах чувството, че отново съм се родил. Това бе най-трудната ми нощ в карцера. 

Къде е оная притаена дума, тиха, неразбираема, блага, която свети в мрака като малък, неугасващ огън? Къде е думата на утехата? 

Вчера, снощи и тази сутрин още я знаех, защо сега не звънне в мен, сега, когато ми е до болка мъчно, защо не засияе като далечен пламък на трептяща звезда, като весел блясък на окото. 

Как, как можах да я забравя! 

Денем, когато слънцето господства, в мен се борят желанията на тялото с истините и заветите на душата; и душата е винаги победителка, защото крие стона под безмълвието, а желанията и страха потопява в отрицанието. 

Доблестта на човешката душа, от която не мога да се отрека, и смелостта, която душата насила отнема на тялото, ме съпровождат денем, докато слънцето властва. 

Ала нощем, в сънищата, когато заспи клетото ми съзнание за преживяното през деня и за самотата ми, когато лежа безпомощно, изложен на нощта и нейните тайни сили, тогава в сънищата събитията стават страшни. Тялото, което денем е ограничено от мисълта и гордостта, възвръща правата си; смелата, чудесна душа на човека лежи мъртва като камък на морското дъно, а над тялото владее животински страх и необяснима паника на нервите.В костите ми навлиза студ, който е като море около мен. С вечно горещите длани топля тялото си, но ми става още по-студено. Завивката ми е остра и имам чувството, че ми носи студ, вместо да ме топли. 

Студът почва да ме пари. Обхваща ме безумно отчаяние; скачам на пръсти и размахвам високо ръце, но чувствам само болка. Храната ми се запоява още докато ям. 

Затворя ли очи, пред мен се открива просторно снежно поле. 

Преди здрач снегът престана. Настъпи тишина над горите и бялото влажно спокойствие на дълбокия сняг. Той е покрил елите като мраморни параклиси и е затрупал пътеките, смъртно бял и непроходим. 

Къде отиваш, Елена? 

Глухо и потайно. (Трудно е да газиш нощен сняг.) 

Не се вижда небето, нито умореното слънце. Цветовете са угаснали. Звукът е замрял. Неизказано тихо, бяло, потънало в сън. И когато дълбоко в гората се прекърши отрупан със сняг клон, изглеждаше като че се е пръснало сърцето на най-голямото дърво. 

Къде отиваш, Елена? 

Снегът по тези гори вледенява дъха, охлажда кръвта, избелва пътя. Погребва всички дири и спомени. Нозете са уморени, премръзнали са почервенелите от студ ръце. Снегът, този смъртен покров за живите и мъртвите, е затрупал дори гробовете. Елена, Елена! 

В нашата къща сигурно вече е тъмно, защото стаите са ниски, а отрупаните със сняг стебла засенчват прозорците. 

Докато стоя, облегнат на прозореца, сякаш виждам: 

В голямата кухня с вечно студените плочи; 

току-що извадените от фурната хлябове са увити във влажни кърпи и изпускат лека пара със здравия и свеж мирис на печено тесто. 

Мама е запалила на машата хвойнови зрънца и захар, както всяка събота, и е прикадила цялата къща, а сега, докато в двора момичето пере, тананикайки си, е натопила китка босилек в светена вода и е поръсила ъглите. Погрижила се е за всичко. Сега се е спряла и докато никой не я вижда, кръсти се в полумрака пред едно разпятие в ъгъла и му доверява всичките си тежести, които мълчаливо носи в живота и които денем са притаени в гордата бледност на едно: 

... "Добре, слава Богу, вие как сте?" 

Нощем често сънувам, че съм свободен и пътувам (най-голямото щастие в сънищата ми е да пътувам и да се движа), че срещам познати и им разказвам колко трудно съм живял. Ала събуждането е горчиво и след такива сънища цял ден съм тъжен. 

Колкото по-дълго съм тук, все по-често сънувам, че съм свободен и пътувам. Тази нощна игра толкова се повтаря, че сега, посред съня, се виждам как тъжно клатя глава и сам си говоря: 

Ох, да, всичко това е само сън, който бог знае за кой ли път напразно сънувам. 

Има мигове, в които душата ми се гневи и мята, моите двайсет и три години надигат глас и волното ми желание се блъска в тесния съдбовен кръг като птица в прозорец. 

Има мигове, когато със смиреност, която неволята носи, разбирам, че отрицанието и мъките са необходимост, когато - благодарен за всички минали радости в живота - разбирам, че е било необходимо един ден да дойде и техният край, и то точно такъв край. 

Има мигове, когато горя спокойно, като жертвена вощеница, току-що внесена в храма. 

Кого ли целува сега онази млада жена? Онази млада жена, която срещнах едно лято, хубава и узряла на шестнайсет години, минава - кой знае защо - тая сутрин през спомените ми... 

Кого ли целува сега онази млада жена? Веднъж сред украинска равнина намерих червено едро цвете, от широко разтворените си венчелистчета сочната му чашка със ситно съцветие предлагаше избуялите тичинки на всички ветрове. 

Кого ли целува сега онази млада жена? Не си казахме дума (всъщност аз трудно разбирах езика й) и нашите отношения никога не са имали определено име. Целувах я под звездите до премаляване и до среднощ лежах на тревата с глава в нейния скут.

Иво Андрич

петък, 21 октомври 2011 г.

Плеядите - ИГРАТА НА ТВОРЕНИЕТО


Една приливна вълна от светлинно кодирана енергия, излъчваща се от центъра на галактика Млечния път, прониква в новите територии на пространството, през което понастоящем преминава вашата слънчева система в многобройни нива на реалността. Космосът е богат с живот и съзнателно напреднали цивилизации разпределят своите познания и постижения през полето на творението, като използват светлинните честоти като носещи вълни за информация. Масивните вливания на непрекъснато нарастваща космическа радиация носят шаблони и кодове за мирни и подкрепящи решения на вашите глобални предизвикателства, разкривайки на човечеството едно огромно разбиране на замисъла на творението. Веднъж избрани, тези кодове могат да повишат човешкото съзнание и да вдъхновят и разрешат бушуващите конфликти във връзка с идеи, които сега разделят човечеството посредством актовете на война, алчност и тирания. Разпространението на хаоса и объркването в световното общество всъщност стимулира човечеството да се събуди за по-висш ред на ценности. Вие сте по-силни, отколкото си мислите и като имате това предвид, трябва да позволите на мултивселената да ви дари с нещо още по-велико, отколкото онова, което можете да си представите. 

Докато се върти около своята наклонена ос, Земята е като рядък безценен скъпоценен камък, излъчващ своя блясък в дълбините на пространството и времето. От вашата позиция на Земята, Слънцето и Луната изглеждат еднакви по размер, но в действителност Слънцето е като плажна топка, а Луната – като зрънце пясък. Точното позициониране на Земята, Луната и Слънцето позволява периодичността на лунните и слънчеви затъмнения, които оказват проникващо и мощно влияние върху цялата система на природата. Затъмненията следват точни цикли, които методично разрушават нормалния ритъм на добре установените шаблони на взаимоотношения между дневната светлина и мрака. Затъмненията инициират енергия, като стимулират нови нива на интензивна свързаност; в основата си, те разбъркват картите на осъзнатостта. Накланянето на земната ос към слънчевата орбитална равнина води до смяната на сезоните; колкото повече се отдалечавате от екваториалните зони, толкова повече се повишават температурите и съотношенията между светлината и мрака. Вашето тяло заяква, когато е изложено на слънчева светлина; цялата система на природата функционира на основата на импулсна светлинна вибрация. Пролетното и есенното равноденствия се признати като носещи древния код за балансиране на Земята и на всички намиращи се на нея създания. Два пъти всяка година слънцето се появява направо отгоре в екваториалните зони, създавайки равномерно разпределение на дневната светлина и мрака в Северното и Южното полукълба. Това очевидно равновесие между часовете на дневната светлина и мрака е като космически бутон за промяна, който подравнява отново и обновява както системата на природата, така и тази на човечеството. Вашето тяло заяква, когато е изложено на слънчева светлина; всъщност, цялата система на природата функционира на основата на импулсна светлинна вибрация. Информацията се разпределя като светлинни честоти така, че докато дневната светлина намалява или нараства, вашето съзнание бива дълбоко повлияно. При наличието на по-малко светлина през есента и зимата, вие естествено пътувате по-далеч навътре, за да размислите върху и оцените отново своето място в играта на творението, която е свързана с управлението на енергията във всеки аспект на космоса. Когато светлината нараства, вие сте естествено по-привлечени към своето сексуално обкръжение като място за игра, съзидание и иницииране на дейности. 

Всяка година пролетта носи изпълнението на обещанието на природата за обновление. Докато земята се събужда от зимния покой, вие също се събуждате. Клетките на вашето тяло чувстват ускоряването на светлината и реагират като смушкват вашето съзнание да се протегне напред в реалността, да предприеме действия във връзка с идеи, над които сте размишлявали през тихите зимни луни. Вашите клетки знаят, че едно повишаване на светлината представлява възможност за растеж и разширено осъзнаване. Всяка пролет вашето тяло бива стимулирано да се свърже с нови светлинни честоти, да срещне и се синхронизира с по-силните и да ги интегрира във вашия личен клетъчен склад на познанието. Вашето съзнание се разширява заедно със светлината, защото светлинните честоти, които проникват във вашето тяло на податомно ниво, са кодирани със символи носещи нова информация. 

Мултивселената поддържа контакт с всички измерения и версии на реалността посредством елегантна мрежа от взаимно свързани електромагнитни честоти. Докато часовете на дневна светлина се удължават, вашите чувства се подновяват и - също както растенията - вие се учите да се напасвате към атмосферните промени, които включват нови нива на чувствителност към високо спектърната радиация носена от светлината. Радиацията е енергия, която се излъчва като частици или вълни, придвижващи се навън от своя източник. В космоса енергията, излъчвана от едно тяло, се излъчва като дължини на вълните в електромагнитния спектър през средата на пространството, за да бъде абсорбирана от друго тяло. От земна гледна точка, честотите се измерват в херци, показващи с колко цикъла в секунда енергията се движи по продължение на една дължина на вълната. Колкото по-висока е честотата, толкова по-къса е дължината на вълната; вълновите форми с по-високи честоти карат по-слабите честоти да се присъединят и резонират с тях – както лозовите пръчки се сплитат заедно, за да се изкачат по едно дърво, с цел да си осигурят повече светлина. Вие сте космическа сила създаваща своя собствена форма на радиация посредством своите мисли и чувства. Хората по цял свят стават все по-чувствителни към влиянията на повишаването на енергията от космическата радиация. Да живееш на Земята в това време включва да научаваш как да управляваш енергията от гледна точка на физическото тяло. Приемането на непрекъснато нарастващото масово осъзнаване, че мисълта създава реалността, е основата за трансформацията на съзнанието и духовното събуждане на човечеството. Макар, че други форми на Космическа интелигентност предлагат своята по-висша мъдрост, за да ви помогнат да преминете през тези времена, на вас е възложено да се издигнете над проникващата всичко тирания на страха, като приложите силата на своя съзнателен ум, за да създавате своята реалност. 

Вие сте космическа сила, създаваща своя собствена форма на радиация посредством своите мисли и чувства. Точно както другите предлагат помощ на вашия свят, онова, което научите и постигнете вие тук във физическата реалност създава вълни като честоти на вдъхновението в полето на творението; а някои реалности очакват вашия принос. Вашите лични и колективни постижения дават значителен принос към всички реалности; вашите победи са дарове, които осигуряват честоти на версията на човечеството за духовна трансформация. Постоянният прилив на интензивна космическа енергия ще активира нови степени на емоционална осъзнатост и изражение, които ще продължат развитието на вашата психическа чувствителност; тези енергии ви стимулират да достигнете ново разбиране на себе си по отношение на своята сила да създавате онова, към което насочвате своята енергия и внимание. Освен това е важно и да помните, че да закотвите кодовете за разширена осъзнатост във физическата реалност вие не само трябва да поддържате равновесие във всички аспекти на живота, а трябва и да бъдете осъзнати за начина, по който се държите. 

Слънцето е управителя на вашата слънчева система; животът, какъвто го познавате, се нуждае от орбита светлина, за да процъфтява. Необичайната и безпрецедентна слънчева дейност ще продължи да доставя интензивни високи радиационни честоти към вашия сектор на творението през наносекундата. Тези предавания променят тъканта на физическата реалност. Космическата радиация оказва мощно влияние върху вашето тяло поради това, че по-голямата дейност н небесата стимулира общуването на клетъчно ниво. Космическата енергия взаимодейства с вас и вашата версия на полето на творението като копае през слоеве от шаблони в ДНК, които са били кодирани чрез натрупване на възприятия от поколения предци. Енергията може да подреди отново вашите възприятия, поставяйки ги в нова перспектива, където вие по-лесно можете да разплетете всеки само-разрушителен емоционално поведенчески стереотип – като чувството, че си жертва или страха, омразата и отмъстителността и насилието – като виждате и разбирате целта на тези чувства, както и на свързаните с тях събития от една по-широка, взаимосвързана картина на причината и следствието. Да изоставите безкрайната отегчителна верига от повторения на пътя на лишаването от сила, вие трябва да направите избор, а след това съзидателно да си представите своето собствено излизане. 

Вътрешното пространство и структура на вашите атоми са сравними с огромното разширение на небесата. Точно както външното пространство е изпълнено с проблясващи звезди, на податомно ниво вашите вътрешни дълбини са изпълнени с примигващи шаблони на светлина. Космическата радиация пътува дълго по електромагнитния спектър, носейки кодирани шаблони на енергия, които са като карти и отпечатъци за локализирането и изграждането на вероятни реалности. Докато тези мощни честоти се свързват с вашите клетки, вашата нервна система преобразува космическите сигнали в електрическа енергия, доставяйки послания както към вашия мозък, така и във вашето тяло. Клетъчните рецептори приемат тези честоти, които след това преминават през клетъчните мембрани, за да се скитат из дълбините на податомното вътрешно пространство. Те се стрелкат навън и навътре от тази вътрешна реалност като метеорен дъжд, прелитащ на фона на кадифено-тъмното нощно небе. Точно както думите са символи за идеи, така тези мигащи светлини са символи, които носят кодовете и шаблоните за изобилие от вероятни избори и възможности за усилването на физическата реалност; зависи обаче от вас да изберете кодовете, които въплъщават пътя на зареждането със сила. 

Кодовете и шаблоните предлагат инструкции, които клетките могат да използват, за да поддържат вашето тяло на по-високо ниво на осъзнатост така, че да можете да се адаптирате към огромните социални промени и промените в околната среда, които характеризират тези времена. Клетките разчитат обкръжението; всичко бива идентифицирано от клетката като вибрационна честота. Енергията на жизнената сила всъщност е в обкръжението и преминава през клетките, като предлага неограничен набор от потенциални избори. Вашите гени са програмирани да реагират на стимули и докато новите кодове преминават стремително през тялото, вашето ДНК може да се играе като на табло с електронна верига с различни сигнали, декодирани и преведени на податомно ниво. Слънцето, заедно с поддържащ персонал от други космически сили, играе водещата роля по време на тези времена на трансформация като доставя честоти, които вашето тяло, вашите клетки и вашия съзнателен разум могат да използват за усилване на вашия живот. Докато вашата цялостна слънчева система преминава през нови области на пространството, слънцето превежда постъпващите кодове на съзнанието, а след това щедро ги разпръсква по цялата система. Вашето тяло е във висша степен възприемчиво към светлинните честоти, които нося кодирани инструкции за преминаването през тъканта на многоизмерната реалност. Помнете, за да преживее уникалните качества на физическата реалност, вашият духовен аз владее едно физическо тяло, което всъщност е сложно устройство за разчитане на кодове за анализирането на околната среда. Вашето тяло е във висша степен възприемчиво към светлинните честоти, които носят кодирани инструкции за преминаването през тъканта на многоизмерната реалност. За разлика от вашия съзнателен разум, клетките, молекулите, атомите и податомните частици функционират с интелигентност, която не се ограничава от линейното време. Вашето ДНК е гравирано с натрупване на възприятия на древните и спомени от други животи, които служат като основа, върху която да се изгради ваша физическа идентичност. Една вътрешна система за комуникация поддържа вашите органи, продължителността на вашата памет и вашата способност да се движите и функционирате. И едновременно с това, тя осигурява достъп до и поддържа множество общувания, които оказват влияние върху вашата настояща реалност. 

Всяка гледна точка за времето може да бъде повторно интерпретирана, когато се погледне от друга гледна точка. Една нова визия на миналите, настоящите и бъдещите събития създава алтернативен маршрут по който съзнанието да се движи, проучва, разширява и изцелява. Въпреки, че участвате в живота вярвайки, че сте напълно осъзнати за онова, което се случва, едновременно с това други аспекти на вас самите съществуват едновременно с вашето съзнание. Тези други аспекти са по-осъзнати по отношение на вашата многоизмерност, отколкото вашия съзнателен разум и са в състояние да работят извън вашето тяло, използвайки същите клетки, същите молекули и същите органи просто като се адаптират към една различна честота. Те могат да възприемат легитимни перспективи на реалността, за които вие и другите части на вашето аз може да нямате никаква представа. 

Вашето тяло винаги функционира като многоизмерно разчитащо кодове устройство. Кодовете на съзнанието танцуват през вакуума на вътрешното и външното пространство с цел ускоряване и оформяне на реалности с енергийни шаблони. Шаблоните са символи и знаци за проучване на съзнанието – като маркерите на картата; те посочват пътя към различни космически кръстопътища от енергия, където реалностите се сливат. Постъпващите кодове ви стимулират съзнателно да оцените повторно своите идеи за себе си и да възвисите своето мислене над и отвъд своите самоналожени ограничения, както и онези, които са ви натрапени от все още отричани фракции от обществото. За да бъдете напълно актуализирани, кодовете трябва да бъдат избрани и интегрирани от вашия съзнателен разум. 

За няколко момента отпуснете език, разделете челюстта си и съсредоточете своето внимание върху своето дишане. Докато четете, прочистете гърлото си, изправете гръбнак и отворете предния край на своя гръден кош като завъртите рамене назад, подравнени с вашия гръбнак. Сега използвайте въображението си, за да визуализирате изпълнен с жизненост прилив от златни спирали от енергия, танцуващи по своя път във вашето тяло, докато вдишвате кислород и изпълнена с жизненост енергия дълбоко до дъното на своите бели дробове. Съзнателно следвайте чувството за разширяване и свиване на вашите дробове и на движението на вашата диафрагма навън и навътре. Представете си златните спирали от енергия, преминаващи лесно през вълните на своите бели дробове, за да обогатите своето кръвообращение с най-новите космически кодове на съзнанието. Докато продължавате да дишате дълбоко и ритмично, насочете своето съзнание във вътрешния свят на вашето тяло, за да прецените версиите на реалността, където участват вашите клетки, молекули, атоми и податомни частици. С кого или с какво общувате? Използвайте дълбоките ритми на своя дъх, за да се свържете със своите клетки; позволете на своите клетки да ви покажат какво знаят. Повишеното осъзнаване е основано на способността да прочитате и разграничавате символите, да разпознавате значимостта на шаблоните и циклите. Както във вътрешните, така и във външните светове, разширеното осъзнаване е основано на способността да прочитате и разграничавате символите, да разпознавате значимостта на шаблоните и циклите посредством наблюдение. Символите са интерфейсът между полето на творението и съзнанието. Символите са начин за маркиране на полето със значимост. Когато обръщате внимание на танца на фините енергии, реалността се променя посредством въвеждането на вашето съзнание. Вашите възприятия кондиционират тъканта на реалността, за да осигурят съответствието й с вашите очаквания; когато тласнете своето мислене към преживяване на нови реалности, вие създавате нова мисъл форма на осъзнаване, която носи вашето намерение в податомните нива и се опитва да се свърже с подходящите вероятности. 

Природата на вашата реалност изобилства със значения. Всичко във вашия свят е високо символично; символите изразяват и отключват по-широки идеи. Вие сте символично представяне на своята вътрешна идентичност. Вашето тяло съдържа високо структурирана карта на преплетените взаимно енергийни сили; линиите на дланите на вашите ръце, ходилата ви, очите, структурата на лицето, формата на тялото, начинът по който стоите, говорите и се движите, носят огромно количество информация за това кой сте. Вашият специфичен почерк и начинът, по който оформяте буквите на азбуката, вашата астрологична дата на раждане и нумерология, предлагат едно по-задълбочено проникновение в слоевете на намеренията, с които си играете в играта на творението. 

В настоящата световна култура един изпълнен с предизвикателства аспект на играта на съзнанието в триизмерната реалност е бил да забравите, че сте част от полето на творението. Трябвало е да прекъснете връзките си с други нива на реалността, да бъдете отделени от своята по-висша идентичност и да ви се струва, че не знаете подробностите на по-обширния план на съзнателно ниво. Макар, че съществуват множество начини да играете полето, наистина може да бъде трудно и изпълнено с предизвикателства да изглеждате отрязани от своята по-висока осъзнатост на своя висш аз. При все това, вашият висш аз все още работи с вас, за да картографира позитивни, изпълнени с цел вероятни реалности от място, където времето е спряло. Колкото по-опитни сте при разпознаването на шаблони в символите на триизмерната реалност, толкова по-бързо се учите да установявате отново контакт със своя висш аз, по този начин отваряйки и активирайки кодовете за нови нива на подкрепящите живота поддържащи вероятности. 

Помнете, съзнателната мисъл е мощна сила; тя създава вълни в реалността отвъд вашето перцептивно осъзнаване, оказвайки влияние върху физическата материя и върху други слоеве на живота. Докато част от вашата идентичност е устойчиво фокусирана в настоящето, съзнанието на податомно ниво преживява творението като не-локално, тоест, няма стени или граници за отделяне на пространството и времето. Не-локално означава, че си едновременно навсякъде – всеприсъстващ в творението – и ето защо вашите клетки притежават способността за предварително познание. Всеки момент е важен, защото съдържа неизказани вероятни избори; поради това вие трябва да поемете пълна отговорност за всеки момент. Вие всъщност избирате вероятните версии на реалността така лесно, както избирате храна от рафтовете на магазините за хранителни стоки. Всяко потенциално решение, пред което се изправяте, създава водовъртеж от енергия – една точка, където потенциалните реалности се подравняват, очаквайки избор. Всеки път, когато вземате решение, вие избирате личен водовъртеж от енергия, за да усилите своята версия на света. Когато вашият разум е ясен и вашето тяло работи с оптимално здраве, много по-лесно е да фокусирате своето внимание на версията от реалността, която съзнателно избирате да заемете. Способността съзнателно да фокусирате своето намерение и енергийно да избирате това, което искате, е знакът за събудения ум. 

Когато избирате и насочвате своите мисли с ясни намерения, вие всъщност настройвате своето внимание към специфично показване на реалността, сякаш настройвате копчето на радио към определено предаване. Намерението създава вълни отвъд настоящето в миналото и бъдещето, защото мисълта не е ограничена от пространството и времето. В по-широк смисъл, мислите свободно проучват не-физическата мултивселена, създавайки нови реалности във всеки момент от миналото, настоящето и бъдещето. Новите събития могат да се случат във “всяко време” и във всяко “сега” е ангажирано в създаването на нови версии на себе си. Вие правите избора и винаги имате избор. Мултивселената е в постоянно движение, търсейки да намери идеалния баланс, за да подкрепя и поддържа всяка част от себе си. Както сега напълно осъзнавате, част от вашето предизвикателство е да събуди вашата перцептуална осъзнатост за една много по-висша цел на живота. Вие не сте заседнали или обречени с оглед версията за реалността на страшния съд – реалността е обновявана и избирана наново от всеки във всеки един момент – и ще бъде мъдро да запомниш това, скъпи приятелю. Вашите предци са били способни да преминават през реалността с начини и средства, които повечето хора на съвременния свят са забравили. Вашите предци в далечното и скорошното минало са били способни да преминават през реалността с начини и средства, които повечето хора на съвременния свят са забравили. Почти цялата писмена история е била пречистена от очарователните аспекти на живота включващи преживявания с паранормални версии на реалността. С времето човешките същества са били накарани да повярват, че те са нещо по-малко от онова, което всъщност са. В други времена хората са били по-способни да плуват с реалността просто заради удоволствието от това. Те познавали радостите от проучването на не-локалното съществуване и били способни да активират ДНК-кодовете, гравирани с цел да ги върнат обратно към тяхната домашна гара. Те знаели своето място във времето, но не се ограничавали с него. Те не се нуждаели от технологиите, които днес са им необходими за да отидат на Марс, нито имали нужда от метеоролози, за да предсказват предстоящите бури. Хората можели да пътуват из космоса и да проучват своята по-велика реалност; Маите знаели за черната дупка в центъра на галактика Млечния път, при все това от гледна точка на съвременните астрономи това е по-ново откритие. 

Вашите предци знаели, че техните сетива са свързани с взаимодействието с природата и когато искали някой да гледа децата им, те били в състояние да създадат енергиен вихър около някое любимо дърво. След това можели да вървят из горите и полята и същевременно да общуват с дървото, а дървото използвало своята собствена енергия в сътрудничество с майката и бащата и гледало техните деца. Някога хората знаели, че системата на природата е една необходимост на живота и те използвали познанието, за да заредят себе си със сила за оцеляване и преуспяване в сътрудничество с природния свят. 

Една от най-разрушителните битки за контрол на човешкия разум започнала преди хиляди години, когато организираните религии искали да отклонят хората от тяхната свещена връзка с природата, като ги убедили да “се прекланят пред боговете” изграждайки сгради, които имитирали величието на природата. Много по-късно, с Индустриалната революция на 1700, едно още по-голямо изместване разделило хората от природата. Ускорените темпове на икономически промени довело до появата на фабрики в градовете, които на свой ред довели до драстично повишаване на хората, напускащи провинцията, за да търсят градски живот. Лудостта и лошото здраве ставали толкова по-общи, колкото повече хората губели своята връзка с природата и след това изгубвали и своята способност да познаят разликата между един времеви поток и друг. 

Едно натрупване на стремителни социални и културни вярвания, ограничаващи пределите на времето и пространството, ви разединили от преживяването на пряката връзка с природата. Получилото се в резултат системно объркване във вашето клетъчно електро-табло се е превърнало в пагубно за духовното израстване на човечеството. По това време цялото човечество било дълбоко потопено в изпълнението на съдбоносно масово споразумение за възстановяване на способността на физическото тяло да разчита кодове. Като предявите претенции за своите вътрешни способности да местите своята съзнателна осъзнатост по полето на творението, вие ще преживеете прякото познание и ще бъдете в състояние да познаете разликата между истината и измамата. Вие трябва да предявите претенции за тези способности да достигате отвъд пределите на физическата реалност, за да разберете силата и намерението на силите, които отправят към вас предизвикателството да се събудите. 

Докато междинното объркване в света се усилва, политическите и сексуални игри се използват за преднамерено объркване, деморализиране и разделяне на човечеството на противоположни фракции. Привидно безкрайната приливна вълна на военната пропаганда и преграда от двуличие, с цел да се програмира човешкото съзнание, ще продължат да предлагат версия на реалността изпълнена с лоши предчувствия за страх, безнадеждност, обреченост и отчаяние. Макар, че политическото управление на вашата планета сякаш излиза от контрол; от една по-висша перспектива, пищната напаст от лъжи и измами стимулира вашата нарастваща осъзнатост да се събуди за своята истинска духовна идентичност, докато вие заемате човешка форма в тези времена на бурна трансформация. Докато духовният здрав разум преобладава, дневен ред, разчитащ на основани на страх взаимоотношения не би могъл да обхване един събуден ум. Съзнателната осъзнатост, скъпи приятелю, е ключът към разкриването на загадките на мултивселената. И като хобитите, откриващи своята сила по време на пътуването си до Средната Земя, вие също ще откриете колко силни всъщност сте. Вие интегрирате космическите енергии с цел възстановяване на функцията на специфични кодове на съзнанието в рамките на човешката форма. Физическата реалност е основана на съзидателен процес. Концепциите, които споделяме с вас по това време имат за цел да освежат вашата памет и да ви напомнят за вашата сила да осъществите промяната във физическата реалност. Време е да активирате своето въображение, да изясните своите намерения, да фокусирате своята енергия, да предприемете действия и да очаквате резултати. Вие интегрирате космическите енергии с цел възстановяване на функцията на специфични кодове на съзнанието в рамките на човешката форма. Вие трябва да реагирате на разширяването на своето поле от възможности и да вярвате на своята сила в схемата на творението. Една много по-широка рамка на съзнанието подкрепя позитивната версия на реалността, в която вие се съгласявате да участвате. Една честота встрани, интелигентни форми наблюдават, взаимодействат и сътрудничат и поддържат вашата версия относно онова, за което сте на разположение и онова, за което не сте; така ще бъде много по-лесно да приемете живите обновявания от страна на подходящите космически енергии и да избягвате да компрометирате своя телесен компютър с така наречените гадни ниско-вибрационни бъгове. 

В тези времена на промени във възприятията, вие ще бъдете тествани за да се види дали е усилено вашето решение и дали демонстрирате своята версия за силата на човешкия дух. Докато бивате приспособявани чрез вълнови форми на енергия, които не можете да видите, вашето тяло бива повторно свързвано и фино настройвано, за да се приспособи към ускорената енергия. Вие подбирате кодовете, които най-добре подхождат на вашите ценности и намерения. Всички реалности съществуват едновременно, всяка от тях усилвана от силата на мислите и емоциите вложени в нея. Затова най-важният въпрос се свежда до това – част от коя програма искате да бъдете? 

Протягането на вашия ум отвъд стените на масовите споразумения, които структурират триизмерната реалност, е зареждащо със сила постижение, което добавя по-голяма осъзнатост и значимо ново разбиране на всички “защо” и “къде” на живота. Вие сте тук, за да научите как да управлявате енергията – лабиринта на вашата собствена индивидуална енергия в съответствие с магическото, мистериозно поле на творението. Колективно и индивидуално, това начинание не е маловажна задача. Във всяка перспектива на реалността, от съществено значение е да разберете как управляващите влияния на космически и духовни закони действат в съответствие с древните масови споразумения, които насочват вашата междинна игра с полето на творението. Докато се учите, не само вашите мисли създават вашата реалност – те работят на много нива на ума, както и в множество слоеве на реалността. 

Духовните или езотерични познания използват езика на метафората и символизма, за да пренасят фините значения за творението, значения, които ще достигнат отвъд физическия и материален свят и при все това оказват дълбоко влияние върху него. От една по-широка перспектива на реалността, вие плувате в море от символи. Човешкият разум с готовност реагира на символите; те лесно се отпечатват и записват във вашето ДНК, както и в базите на паметта на вашия подсъзнателен и несъзнателен разум. Как бихте изразили себе си без символи? Езикът е основан на телепатични споразумения, където вътрешното значение се присвоява на звукови символи; при все това, когато хората говорят, те приемат този акт за даденост и рядко се учудват откъде идват следващите им думи, или рядко осъзнават, че те формират идеите в думи и си играят със силата да назовават, окачествяват, идентифицират и изчистват творението. Думите носят информация, но информацията не е в думите; те символизират значения основани на масови споразумения на консенсусна реалност и помагат за нейното формиране. Писането е форма на магия, която някога била с готовност възприемана и развивана като метод за оказване на влияние върху реалността. При изкуството на писането, специфични двуизмерни черти и завъртулки използват код – азбука – и думите, които те формират могат буквално да направят от нищо нещо, защото този психически акт на писане създава и насочва енергията. Писането е форма на магия, която някога с готовност била приета и развита като метод за оказване влияние на реалността. С времето значението на символите на всеки език се променило, адаптирайки се към изискванията, интелигентността и любопитството на хората, принадлежащи към всяка култура. При все това, понякога определени думи били преднамерено променяни, или повторно изобретявани, или дори забранявани от местния говор, защото притежавали специална сила и били забранени за употреба. 

Във времената на далечното минало способността да идентифицираш и наименуваш разгръщащите се житейски мистерии и техните сили в природата била призната като акт на сила при упражняването на влияние върху магическите свойства на тези сили. Природата била призната като сцена за проявата на духовните и космически закони и сили в определено измерение, позволявайки на съзнанието да проучва реалността от тази специфична гледна точка. Във всички форми на съзнание е вградено едно вътрешно чувство на любопитство и хората от миналото търсели начин да разберат връзката между всички космически закони и сили. Те търсели познания, които да им помогнат да използват музикалните свойства на природата и атмосферата – да окажат влияние и да играят с това обширно поле на творението. 

Традицията да се отбелязват позициите на Слънцето в небесата бала използвана от вашите предци с цел откриване на тяхното място в творението и като начин за отбелязване на времето. Те знаели, че разбирането на циклите на небесата предлагат важни ключове за разкриване на тяхната по-велика идентичност. В съвременната култура хората поставили на погрешно място своето любопитство и сега малцина от тях разпознават силата и значимостта на отбелязването на сезоните като начин за продължаване на времето, или като метод за откриване на тяхното място в рамките на великите схеми на творението. Хората от древността с готовност разпознавали и признавали силите на природата. В Северното полукълбо, дълго преди появата на Християнството, 25 декември бил специален ден за признаване и обещание за годишното връщане на светлината, която скоро ще освободи северния свят от продължителните тъмни нощи. Родено отново на хоризонта, небесното слънце накрая започвало да се движи напред в небето след като достигало своя пик на светлина в южните ширини на зимното декемврийско слънце стоене. 

Докато Земята извършва едно двадесет и четири часово завъртане около своята наклонена ос, тя се рее в пространството в пълна синхронизация с вашата слънчева система, въртейки се около слънцето в една орбита от около 365 дни. Поради накланянето на полярната ос, слънцето изглежда сякаш че променя своята позиция в небето, изглежда сякаш то сезонно мигрира на север и юг докато хвърля нови сенки и отражения през едно продължително предаване на светлинно кодирана информация. Слънцето е вашият най-важен източник на енергия; като управител на вашата слънчева система, то осигурява светлина, която поддържа живота какъвто го знаете. Знакът на кръста, или двете пресечени прави линии, е древен многослоен символ, който първоначално бил използван в дълбоката древност като локализатор и като знак за представянето на слънцето и звездите. Кръстът бил символ и за други значения: той показвал “къде духът се среща с материята”, или къде небето сякаш се срещало със Земята на хоризонта, за да образува космически кръст. В древността атмосферата или етера винаги била символично позиционирана в средата на кръста; етерът бил изпълнен с космическа енергия на жизнената сила и там, където линиите се съединявали, изобилието от жизненост отваряло портали към други измерения на реалността. Добре известно било, че дейностите, провеждани в точната централна точка на двете пресечени линии имали огромна сила да оказват влияние на множество версии на реалността. Преди много време, когато хората използвали Слънцето като начин за локализиране на тяхното място в творението, те поставяли каменни маркери на специфични места по земната повърхност, за да откриват шаблони, които движението на слънчевите лъчи представяло. Хората наблюдавали позициите на всички небесни тела – Луната, планетите, кометите и звездите – за да разберат ключовете към централните символи и шаблони, които дефинирали и възвеличавали пейзажа на творението. Като маркер и локализатор, кръстът станал и символът за обозначаване на четирите посоки: север, изток, юг и запад. И за онези, които разбирали и уважавали силата на енергиите на богинята, кръстопътищата винаги били считани за нейни свещени места. Със своята крайна простота като символ, кръстът започнал да означава известен брой от важни теми: значимостта на Слънцето и звездите, където духът се среща с материята – една система за означаване за свещени места, знакът за четирите посоки, четирите посоки на света, четирите сезона и четирите елемента – земя, въздух, огън и вода. И в онези времена било известно, че дейностите, провеждани в точната централна точка на две пресечени линии, притежавали голяма сила да оказват влияние върху множество версии на реалността; защото две линии се срещат, за да оформят точка на силата, където етерът – жизнената сила на творението – винаги е обозначен. 

Шарките на шахматната дъска, или таблото за игра, представляват една по-сложна версия на кръста – едно разширение, което естествено се развило от свързването на поредица от пресичащи се кръстове. Шахматната дъска е шаблон на решетка, съставен от шестдесет и четири квадрата – осем на всяка страна, с редуващи се черни и бели квадрати. Този познат набор от символи може да се намери по целия свят, както и в много времеви линии. Скрит от непосветения поглед, този черно-бял шаблон от квадрати е древен дизайн, който бил създаден като много прост, при все това мощен, инструмент за напомняне на човечеството за широкото разпространение на полето на творението и – което е по-важно – за начина, по който да го управлява. Този символ бил лесно отпечатван върху по-дълбоки слоеве от човешкия разум и предаван във вътрешните шаблони на възприемане от едно поколение на друго. Взаимопреплитащият се шаблон бил многослойно учение, което носело кодираните сложности на мултивселената. Всяка пресечна точка от решетката била един водовъртеж и портал на енергия, където реалностите се сливали и всеки квадрат бил символ на специфично качество от енергия – черните за негативната, а белите з за позитивната – точно както отрицателните и положителните заряди в електричеството. Шахматната дъска е символ, уловил крайната сложност на полето на творението в един дизайн, който е подплатен със символично значение. Синтезирайки тази критична информация в двуизмерна форма в триизмерната реалност, намерението било важността на полярността да се изобрази посредством символична метафора. Шахматната дъска е символ, уловил крайната сложност на полето на творението в един дизайн, който е подплатен със символично значение, но при все това представя себе си с крайна простота – едно невинно присъствие в световната култура, появяващо се като нищо повече от табло за игри. Хората на миналото знаели, че в огромната игра на творението ще живеят отново и отново – те знаели също, че възприемат и интерпретират реалността въз основа на качеството на своите жизнени преживявания тук и отвъд. Освен това те знаели и това, че таблото за игра било създадено като символ за отпечатване в базите на тяхната памет така, че да си спомнят и да бъдат способни да призовават онова, което са научили в различните си животи. 

Както кръста, шахматната дъска, или таблото за игра, съдържали слоеве и слоеве значима информация. Понеже символите могат да бъдат използвани за да окажат влияние и да насочват съзнанието по множество фини начини, линиите и променящите се цветове говорели на дълбинните слоеве от подсъзнателния и несъзнателния ум, области, които с готовност реагират на и разпознават символи, които съзнателния ум едва забелязва. Хората използват своите умове по различни начини; древните схващали, че умът бил повлиян от силите на природата и че всичко е част от космическия танц на енергията. Таблото за игра се превърнало в техен високо ценен символ за съзнателната игра на творението. Шестдесет и четирите квадрата – шест плюс четири е равно на десет, разкривайки едно и нула – от осем странния дизайн на двуизмерната повърхност в триизмерната реалност, една метафора за разкриване същността на космическия закон и основните инструкции за изграждането на енергията във всяка реалност. Черното и бялото символизирали женската и мъжката полярности, негативните и позитивните сили, мрака и светлината, нощта и деня, кръвта и спермата, нулата и единицата, вагината и пениса, потира и острието, овала, купола и олтара; и обелиска, колоната и островърхата кула. Даже Източния символ ин и ян, черно-белият водовъртеж, традиционно представящ баланса на енергията, беше неотменна част от дизайна. 

Променящият се шаблон на черно-белите символи задейства ума, за да може той да си спомни космическите и духовните закони работещи с енергията. В Индонезия, на остров Бали, локалната култура отдавна използвала шахматната дъска като нещо, което напомня да се борави мъдро с необходимото равновесие между силите на светлината и мрака. Многобройни древни места на силата по света съдържат календари и компютри направени от камък и основани на същия този принцип: камък и пространство, колона и пространство, единица и нула, или бяло и черно. И подравнено с един много хитър и изпълнен със знания начин за употреба на енергията, съвременните компютри са, което е доста интересно, основани на точно същата система от символи: единица и нула, колона и пространство, или на мъжката и женската енергия. 

Древните храмове и църкви винаги били разположени в точките, или пресечките, където се пресичали мощни земни енергийни линии, защото намерението било енергията на по-голямата енергийна решетка да се използва за натрупване на енергия и сила. В стария свят и новия, сградите били построени в съответствие с много древното изкуство на използването на силите на полярността в тези места, отчитайки геоложките аномалии, да се създаде и насочва енергията. Останки от таблото за игра могат да бъдат открити по целия свят: по подовете на старите сгради, като например руините на Помпей; също така и по таваните и стените на църквите и джамиите, които били украсени в бяло и черно. В съвременната ера дизайнът бил последователно използван в обществени фоайета и федерални сгради, в Масонски храмове и места за среща на клана на Новия Световен Ред. Манипулирането и управляването на реалността от иззад кулисите е древна практикаМодната и рекламната индустрия също използват този шаблон. При автомобилните състезания се издига флаг на черно-бели квадратчета като сигнал “запали двигателя”, а след това се сваля, за да бъде показано, че играта е започнала. Тайните общества отдавна използват таблото за оказване влияние върху тяхното собствено съзнание, както и върху съзнанието на масите. Манипулирането и управлението на реалността от иззад сцената е древна практика. Макар, че множество съвременни общества с желание участват в различни демонстрации на обществени ритуали, използвайки древни символи, те не притежават истински познания или осъзнатост относно фактът, че тези символи се използват за отварянето на порталите на енергията, често по тайни причини. Точките на силата и тяхната употреба са били добре пазена тайна. Символите, които представляват слоеве и слоеве от тайните значения, са използвани широко в архитектурата на църквите и обществените сгради; тях ги има и по униформи, военни емблеми и кралски одежди, те могат да бъдат открити и в религиозни церемонии както в древните, така и в съвременните светове, а така също и при рекламирането по ъглите на улиците днес. 

В таблото има слоеве и слоеве от кодове означаващи различни деления на времето; нумерологично, външният край е съставен от двадесет и осем квадрата, съответстващи на приблизителния брой дни в лунния и менструалния цикли; следващият ред навътре има двадесет и осем квадрата, които отбелязват приблизителния брой години в поредиците от затъмнения, установен от шаблоните на пресечните точки на севера и юга на Луната – известни като главата и опашката на небесния дракон – които завършват ротационния цикъл. Пресечните точки на Луната са символ за енергийните пресечни точки на орбиталните равнини на Земята и Луната, които са въображаеми позиции, използвани за калкулиране на разстояния и посоки – както астрономично, така и астрологично. Следващият слой има дванадесет квадрата, означаващи дванадесетте знака на зодиака и дванадесетте месеца на календарната година; най-вътрешният слой е съставен от четири квадрата, съединяващи се в средата от кръст, символизиращ четирите посоки около всяка точка на силата. Всеки нумерологичен символ представлява важна информация за проектиране и изграждане на реалността, както и за разбиране на вътрешно значимите шаблони на небесните цикли. 

Когато през таблото от ъгъл до ъгъл бъдат прекарани диагонални линии, докато линиите пресичат напречното осите север/юг и изток/запад, те делят всеки ъгъл на две, създавайки осем секции, като новите линии, маркиращи най-важните напречни разделящи на четири точки: четирите пъти в годината – първи Февруари, Май, Август и Ноември – когато слънцето е на половината път между следващото слънцестоене или равноденствие. Някои култури празнували четирите дати като време на важно духовно обновление, докато традиционните четири сезона на годината, маркирани от слънцестоенето и равноденствията, били празнувани като земни фестивали. Помнете, времето служи като локализатор и организатор на реалности, създавайки невидими граници като контейнери за творението. Осемте указващи посоките точки били използвани за маркиране и показване на времето; определянето на тяхната връзка с космическия календар било от съществено значение, за да се знае точно кога енергиите на духа, които срещат материята, ще са в кулминация. 

За какво е играта днес? Какви са компонентите? Как тя ви оказва влияние? Може би се чудите как можете да научите да играете на таблото за игра, проправяйки си път до многоизмерния шахмат. Играта е за управлението на енергията във всеки аспект на космоса. Това е игра на осъзнатост и таблото представя полето на творението, което е неутрално игрално поле от енергия, която поддържа и разширява съзнанието; неговото наличие обявява и ви напомня на много дълбоки нива на съзнанието, че “вие играете полето”. Както вече ви е известно, една от главните причини за вашето присъствие тук на Земята е да се научите как да управлявате енергията през времената на бързо разгръщаща се осъзнатост. Помнете, точката на осъзнатост е да се отбележи онова, което наблюдавате; да се получи достъп, да се оцени и приложи настоящата информация като част от един много по-голям пъзел в тъканта на реалността. Всеки ден от вашия живот вие бивате задействани от символи за които нямате никаква представа; тези активации се извършват в онази част на аза, която съдържа древните спомени. За да станеш напълно осъзнат за значимостта на символите в своята реалност и да постигнеш изцеленията, които си дошъл да получиш, областите от твоя ум и тяло, които съхраняват паметта, трябва да се свържат и работят от едно по-висше състояние на съзнанието. Щом съсредоточите своето внимание върху тези вероятности, вашето любопитство ще оцени вашето разбиране на реалността на ново ниво. Таблото на играта съобщава, че природата на творението е многоизмерна и съставена от светли и тъмни сили, които трябва да са в постоянно равновесие. Символът на таблото на играта може да служи като инструмент за разширяване на вашето съзнание. Помнете, таблото на играта съобщава, че природата на творението е многоизмерна и съставена от светли и тъмни сили, които трябва да са в постоянно равновесие. Когато видите таблото на играта, то ви напомня, че вие сте в играта; и на подсъзнателно ниво вие приемате правилата. Ние предлагаме да се играе играта на осъзнатостта и ако изберете да участвате, ще бъдете удивени от това колко много ще научите. При вашето поредно пазаруване, купете цветно филмче за фотоапарат с двадесет и седем пози. Това е вашият фотоапарат за таблото за игра. Когато купувате фотоапарат за пръв път, запишете датата на него, защото именно тогава започва вашата версия на тази игра на осъзнатост. След това трябва да носите апарата със себе си напълно готов за правене на снимка на таблото всеки път, когато го видите. Непременно използвайте своето въображение, съзидателност и интуиция, за да кондиционирате полето за онова, на което желаете да се натъкнете. Играта с фотоапарата включва проявяването на различни степени на осъзнатост; гледането към таблото на играта е начин да тренирате очите си да забелязват дори повече от символичния характер на триизмерната реалност, като например финото разпространение на единици и нули във всички световни култури. 

Като дете вие научавате най-доброто посредством игри и като играете тази игра, ще откриете, че всичко е игра на енергия. Фотоапаратът е символ на нашето намерение да забелязвате и записвате специфични символи в триизмерната реалност; вашето участие ще отвори многоизмерните нива на играта и вашите психични способности ще бъдат усилени докато фокусирате пътя на вашето внимание. Непременно забелязвайте къде, кога, как и с кого се демонстрира черно-бялата шахматна дъска. Бъдете съзидателни и се забавлявайте, защото това е и целта. В тази игра няма времеви ограничения – може да ви отнеме три седмици, месеца или години, в зависимост от това как използвате своята осъзнатост и яснотата на своето намерение. 

С последната снимка отбележете датата; щом проявите снимките, проучете ги, защото те ще съдържат учения от вашия подсъзнателен ум. Търсете синхроничности и недоловими шаблони отвъд очевидния черно-бял дизайн. Какви други символи присъстват? Можете ли да си спомните къде са правени всички снимки? Колко често следвате своята интуиция, когато откриете таблото за игра? Каква е най-голямата ви изненада? Как се чувствате относно своята колекция от снимки? Може да забележите други неща в картините освен таблото за игра. Номерата и датите на снимките ще ви разкрият нумерологичната история зад значението на символите. Когато купите фотоапарата, играта започва, а когато направите последната снимка – играта завършва. Помнете, когато видите таблото за игра, обърнете внимание на това - на определено ниво на реалността вашите клетки са много наясно, че сте уведомени. “Сега вие сте на таблото за игра и играете играта. ” Молим ви, обмислете това упражнение; нашето намерение е игриво да протегнете и разширите своя ум в нови нива на перцептуална проницателност. 

Таблото за игра е инструмент, резюме и метафора в триизмерната реалност на двуизмерния модел за мултивселената; това е просто трамплин, който задейства вашето съзнание, за да може то да си спомни сложностите на “всичко, което е”. Ние предлагаме да го използвате, за да получите добра мярка за своя живот. Учете се от него; обърнете внимание на това как влияе върху вашето съзнание и се научете как можете да го използвате, за да фокусирате и направлявате енергията към онова, което искате да създадете. Докато отбелязвате широката употреба на този символ в световната култура, ще се появят и други знаци и символи, за да ви подпомогнат при свързването на точките. Когато видите таблото за игра, това за много нива на вашия ум означава, че се използва една игра на символи, за да окаже влияние върху вашия ум – една невидима и все пак мощна игра на енергия. Докато обмисляте идеята, че всичко е символ, за какво чувствате, че сте символ самите вие и вашия живот? 

Сега направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, за да подготвите тялото си за вътрешно проучване на нюансите на играта. Настанете се удобно, като напасвате и гърба и таза си, а след това отворете предната страна на своя гръден кош. Прочистете гърлото си, отпуснете езика и внимателно раздалечете челюстите. С очи следете думите на страницата, докато едновременно с това следвате звука на своя дъх. Непременно дишайте продължително и дълбоко със своята диафрагма и докато създавате звука на лек вятър преминаващ през двете кухини, обърнете внимание как усещате своя дъх, докато той преминава през ларинкса до долния край на вашите бели дробове. Представете си картинно своя дъх изпълнен с танцуващи златни спирали от енергия, завихрени във вашето тяло; след това ги вижте как грациозно преминават през стените на вашите бели дробове и влизат във вашето кръвообращение, за да осигурят богата, бликаща жизненост на новозаредената енергия. Вие дишате полето, дъхът на живота, жизнената сила, етерът и енергията чи – всичко, което е. Използвайте своето въображение, за да разпределите тази енергия по своето тяло, докато пътувате със своя съзнателен ум надолу до клетъчното ниво; щом стигнете там, представете си версия на себе си едновременно присъстваща във всяка клетка. След това отидете по-далеч навътре, за да навлезете в молекулярната структура на своето тяло; а след това отново, още по-надолу - в атомните слоеве и отвъд тях, където ще достигнете огромно разширение на своето вътрешно пространство. 

Докато пътувате по златните спирали на своя дъх, представете си миниатюрна версия на себе си, седнала на килим подобен на шахматна дъска, реещ се през море от податомни частици. Умът ви е ясен и в пълно равновесие; чувствате се освежени и много сигурни на своя килим, а той реагира на всяка ваша команда. Вътрешното пространство изглежда подобно на небеса, широко отворени и изпълнени с мигащи светлини, при това вътрешното пространство жужи от постоянно движение и дейност. Докато проучвате дълбините на своя вътрешен терен, ще забележите шаблони от светлина, които се съединяват, за да формират структури подобни на вътрешни реки и потоци от съзнание; ако сте привлечени към специфична формация, настройте се, проучете символите и почувствайте тяхното присъствие. Какво представят те? Ако енергията е нещо, с което искате да се свържете, посрещнете свързването и се присъединете към нея на принципа на подобието. Можете да скачате в тези реки от светлина точно както вашите гени скачат около генома. Промяната е вътрешна способност в рамките на ДНК. Гроздове от съзнание отварят и затварят вратите и изграждат мостове и стълби в комплекса на генома, който непрекъснато се променя и развива. Светлинните честоти, които проникват във вашето тяло до податомно ниво, са кодирани със символи, носещи нова информация жизнено необходима за трансформацията на вашето съзнание. 

Докато пътувате около податомното ниво на своя шахматен килим, помислете за външния свят, който бихте искали да обитавате. Ако сте избрали един мирен, лишен от насилие свят, трябва да си го представите и да го заредите с енергия, като визуализирате всеки аспект, който е важен за вас. Като виждате себе си като човек, който установява съзнателно присъствие в дълбините на своето вътрешно пространство, вие сте свободни да заредите с енергия и изберете версиите на реалността, които са ви необходими за безопасно развитие като същество, заемащо човешка форма. Признайте своето намерение винаги да бъдете на точното място в точния момент, в баланс с демонстрирането на една мъдра и подходяща употреба на своите съзидателни енергии, живеейки в мир и радостен хумор в един свят изпълнен с нови и вълнуващи идеи за оптимален растеж. Трябва да видите и изберете качествата, които желаете. 

Когато поемете на вътрешно пътешествие, вие упражнявате своя ум и стимулирате нови степени на психична чувствителност, която ви зарежда със сила и по-голяма яснота за създаването на избраната от вас версия на реалността. Подобни отвори ви осигуряват със среща от първа ръка с познанието, което търсите, за да разберете истината за заветите на човечеството. А когато се върнете във външния свят на ежедневния живот, спомнете си да приложите същите способности, които използвате за пътуване в своето вътрешно пространство, за да се протегнете и докоснете звездите. Метафорите, както символите, са инструменти за опитване на абстрактното, за да помогнете на своя ум да схване онова, което не подлежи на схващане. Проблеми възникват когато сгрешите символите за реалността. 

Космическият закон гласи, че притежавате свободна воля да правите каквото изберете; това, което изберете, обаче, ЩЕ се върне при вас. То може да е само игра на съзнанието, обаче, вие ЩЕ се изправите пред последиците на своите дейности в триизмерната реалност и отвъд. Този промеждутък във времето може да варира и да изминат един милион години преди да се върне ответния удар; в тези времена на ускорена енергия, обаче, каквато е наносекундата, всичко е драстично ускорено – не забравяйте това. В една вечно разширяваща се мултивселена, този закон е един щедър дар към всички форми на съзнанието – едно изпълнено със състрадание учение, което постановява: Правете каквото желаете. Съветът, скъпи приятели, е да не правите зло; това, обаче, е само съвет – не закона. Вие притежавате свободната воля да избирате как искате да преживеете творението – да създавате семена, да ги засявате в триизмерната реалност и да жънете това, което сте посели. Така вие научавате за отговорностите на съвместното създаване на реалността. Докато енергията продължава да нараства по интензитет, слънчевите изригвания и изхвърлянето на маси от короната променят човешкото съзнание, работейки от позицията на развалата – тези, които се занимават с лъжи, измами, кражби, изнасилвания, измъчвания и убийства, ще се окажат застанали на много хлъзгав склон, засилили се презглава към собственото си унищожение. Измамата и насилието само зареждат с гориво нуждата от още по-голямо насилие и измама. Докато честотата на светлинно кодираните енергии нараства, “това, което правите” се връща обратно при вас все по-бързо и това е щедрия дар на мултивселената. Същността е вашата осъзнатост, иначе ще се превърнете в една пионка във версията за реалността на някой друг. Във времената на ускорението от 1987 до 2012 енергията нараства по величина всяка година и ще продължи да нараства, за да даде на всеки възможността да разбере играта на осъзнатостта. Съществуват многобройни нива, при които тази игра е била играна във времето, за да бъде манипулирано човешкото съзнание. В нашата собствена версия на реалността ние също се научаваме как да управляваме енергията – може да се каже, че това е урок общ за всички форми на съзнание в рамките на полето на творението. В рамките на други нива на играта съществуват форми на съзнанието, които ние наричаме управители; това са играчи, които проектират и обединяват системи за учене посредством съзидателното изражение на космическите закони, с цел откриване на потенциалите на мултивселената. Господарите на играта са неограничени и могат да приемат каквато форма изберат. Един господар на играта е широко разпръснат по своите собствени творения, подобно на някой на Земята, който пише софтуерна програма, а след това внедрява своето съзнание в програмата, като по този начин присъства винаги, за да преживява творението и е винаги на разположени,е за да отработва бъговете в системата. Предлагаме тази информация на вас, за да ви напомним за вашите способности да проучвате вечно разширяващата се възможност да управлявате енергията, да присъствате в момента и да си давате сметка, че всеки момент притежава потенциалната сила да създава версията на света, която най-много желаете. В това отношение, същественото е вашата осъзнатост; в противен случай се превръщате в пионка във версията за реалността на някой друг. 

Осъзнатостта е способност да наблюдавате, да си вземате бележки, да интегрирате и да използвате информацията, представена с цел разширяване на вашите възприятия за реалността. Новото осъзнаване предлага подновени възможности за личен растеж и разширяване на съзнанието. Докато енергиите на тези непредвидими времена продължават да се ускоряват, важно е да помните, че всеки на Земята е потопен в стръмна крива на ученето, в движение по една бърза писта за разбиране и почитане на самите космически закони за живот в равновесие. Щом успеете да видите през сценария на вярванията и идеите, които улавят вашата употреба на енергията, вие освобождавате своя ум и своята енергия, за да бъде управлявана от една по-съзнателно заредена със сила позиция. Когато заделите време, за да забелязвате и наблюдавате, за да обръщате внимание и да възстановите своето любопитство, тогава вашата осъзнатост ще процъфти – като добре гледана градина, улавяща най-новите новини от Слънцето. Сега ви предстои един сезон на свръх-усилена осъзнатост и разбирането на това, че всичко е символ за изразяването на енергията, ще разкрие нови и вълнуващи нива на играта. И да си играете със съзидателността на своя естествено любопитен ум, ще ви послужи добре при обработката на всичко, което е дълбоко във вас, в подготовката на нова последователност за събуждане. 

Ние сме свързани с вас по силата на многоизмерни споразумения и сериозно споделяме своята енергия и нашите перспективи с цел изпълняване на тези споразумения. Както вас, ние сме тук за да изиграем своята роля в процеса по възстановяването и активирането на вътрешните кодове на съзнанието на човечеството за изцеляване по линиите на времето. Докато сезоните минават и вие продължавате да пътешествате около слънцето, множество нови открития ще бъдат разкрити, докато познанията, заровени дълбоко във вашето биологично същество раздвижват и повишават интензивността на космическата радиация. Почитайте се взаимно, наслаждавайте се на живота и имайте желание да извадите наяве най-добрите свои способности да играете играта на осъзнатостта в рамките на играта на творението. Докато прониквате по-дълбоко в мултивселената, помнете, че изборът е винаги ваш да създавате радост, безопасност и хармония като основни качества за павирането на пътя за всички ваши проучвания.

Барбара Марчиняк