Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 27 ноември 2011 г.

ФАКТИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА - Световете

Петър Дънов

Създателят на света не е пратил човека на Земята да решава какво нещо е животът или докъде се простират границите на този свят, нито пък да изчислява колко светове съществуват. Никой досега не е решил тия въпроси, и вие няма да ги решите. Според окултната наука сегашната вселена съществува от преди милиарди години, но един ден ще изчезне и ще се замести с нова вселена. Следователно през цялата вечност безброй светове са съществували и изчезвали, и нови ще се създават. Ето защо при това положение не се старайте да изчислите броя на тия светове. Ако е въпрос за световете, които съществуват в тази вселена, те са милиарди на брой, но вие не можете да ги изчислите.


Минерален свят


Еволюция съществува в атомите. Има атоми, които са минали в първата степен, през физическото тяло. Има атоми, които са минали през физическото тяло и през духовното тяло, а има атоми, които са минали през физическото, духовното и Божественото тяло. Следователно има еволюция на самата материя, и тя еволюира. Всичко в нас еволюира. Казвам: Когато ние възприемем Любовта, тялото ни започва да чувства, и краката ни трябва да чувстват, и пръстите, и ноктите – всичко в нас трябва да чувства Любовта. Това е Божествената Любов.
Първите същества, които дойдоха на Земята, живееха на 4–5 километра под кората. Те се намираха при много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни. Тези същества, които се превърнаха в скъпоценни камъни, останаха долу, скрити под земята, дето забогатяха. Те казаха: „Ние трябва да излезем на повърхността на земята.“ Наистина, след време те излязоха на повърхността, но се превърнаха на растения.
Днес хората са убедени, че всичките блага са в материалния свят. До известна степен е така, но материалните блага са резултатът от работата на хиляди и милиони същества, които са работили през хилядите векове насам. Вземете например разните скъпоценни камъни, разните метали и масла, които се намират в земята – това не са нищо друго, освен богатствата на хилядите същества, които са работили с векове преди нас. Казвате, че това са наши богатства. Да, но тези богатства не принадлежат на един човек. Те са общи блага и трябва разумно да се употребят.


Растителен свят


Дърветата – това са деца на ангелите. Сега ви говоря на окултен език. А животните – това са деца на архангелите. Та техните деца – растенията и животните – служат на хората. Ангелите и архангелите им казват: „Учете се тук, изучавайте човешкия живот!“ Не мислете, че растенията имат просто произхождение, един ден те ще се върнат горе, при своите родители. … Та затуй ние трябва да бъдем много внимателни към тия растения. Кога- то ви говоря за тях, аз имам предвид, че те са деца на ангелите, затуй в ябълката, в крушата и пр. има такива хубави сокове… Не чувствате ли тяхната сила? То е цяло богатство! У тях Любовта е съвършено безкористна, те се жертват. Но някой път, когато престъпим законите, и те произнасят присъда, често някой може да плати с живота си. Вие казвате: „Господ е създал растенията, дърветата за хората, да ги употребяват за градиво“.
Сегашните хора ще кажат: „Това може ли да се докаже?“ До- казват го самите растения, те съществуват, нека да ги питат. Те ще ви разказват, колкото искате. Учени са те, и книжнина имат. Какво се крие зад растенията? Зад растенията се крие цял един свят. Те като дойдоха до тази област, така направиха, че останаха там, завзеха място. Всички животни дойдоха отпосле, а човекът дойде най-после. 


Животински свят

Рафаел, 1518 г., „Създаването на животните“


Животните си останаха животни благодарение на чрез- мерното наблюдение на земята. По този начин те изгубиха най- благоприятните условия за своето развитие, изгубиха възхода на своята еволюция и са в един застой. Не се знае след колко хиляди години ще дойдат нови условия, да ги подемат нагоре. Човешката раса е вървяла в друга посока, различна от тази на животните. Творението е вървяло в две линии: всички онези същества, за които Провидението определи, че ще останат в своята еволюция, се казва, че са изоставени от Бога. Другите пък, които вървят напред в развитието си, се казва за тях, че Бог ги е подел. Всяко нещо, което е изоставено от Бога, подлежи на застой, лишено е от развитие. Другите пък, които са създадени от Бога, подлежат на развитие. За първите се казва, че Господ казал да бъдат, да им даде условия за живот, а за човека се казва, че Бог взел участие в неговото създаване и го направил с онези възможности, които са вложени в самия Него. И понеже човек е дошъл последен на Земята в своето Битие, то Бог искал да направи човека млад, да обича живота, да бъде полезен на животните; затова Бог взел от естеството на животните и вложил в човешкото естество. По тази причина човекът днес по необходимост носи в себе си животинското естество, носи и човешко естество. Та едновременно той се бори в две посоки с две мъчнотии – с един стремеж нагоре, към Бога, да изпълни Волята Божия; от друга страна, той се бори с противодействащите сили на цялото животинско царство и мисли само за земята.
Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по-близки до природата, например вегетарианството, макар че и това не е правилно схващане за диетата, защото Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Чрезмерното избиване на млекопитаещите животни създава аномалия в природата. Повечето болести се дължат на избиването на млекопитаещите и на птиците. Понеже с това из- биване се спира тяхната еволюция, всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани и с това се явява един хаос, който е причина за разните болести. Знаете ли какво става след безразборното изтичане на тази животинска кръв? От изпаренията се образуват разни серуми и култури за вредоносните бацили, от които идват всичките злини в органическия свят. За да се сложи равновесие в Природата, тя трябваше да отдели около 100,000,000 килограма кръв, за да се балансира тази на животните. Но днес, в тази война се пусна около 200,000,000 килограма човешка кръв.


Отношение към живите съществаНека кокошката да живее, пък вие трябва да прогресирате, още сте останали много назад в своята еволюция. Тези кокошки са много прогресирали, не бива да страдат. Крушите, сливите ние ги ядем, за да прогресират. Всяко нещо, което прогресира чрез нашето ядене, то е Божественото. Всяко нещо, на което спираме неговия прогрес, то не трябва да се яде. И в преносен смисъл Христос казва:
„Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си“. Значи трябва да заменим човешкото месо със Словото. Словото, това са Неговите картофи, неговите плодове.
За нисшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месо- то на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.
На Земята ще започнем с малкото и ще свършим с великото. И Библията казва: „Най-първо Бог направил човека по свой образ и подобие“. Аз няма да се спирам да ви обяснявам стиха. Той съдържа една велика окултна истина, която не може да се разкрие напълно. И второ, казва Библията, Бог направи човека от земя и пръст и вдъхна му живо дихание. Туй показва неговото произхождение – не на неговия дух, а произхождението на неговите страсти и желания и на неговия нисш ум, на животинското в него. Значи хората ще имат друга еволюция, ще тръгват по реда на минералите и растенията.
Като ученици, вие трябва да знаете, че всяко цвете има свое- то велико предназначение. Щом е така, не късайте цветята безразборно. Късате ли ги, мачкате ли ги, и вие ще пострадате в известно отношение. За пример, ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще загубите нещо от вярата си. Ако постъпите небрежно с някое жълто цвете, ще изгубите нещо в умствено отношение. Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. Искате ли да се закачите с някое цвете, да му се порадвате, не го късайте, но го турете в една саксийка и постоянно го гледайте. Откъснете ли един цвят и го дадете на своята любима или на своя любим, вие му давате любов, която скоро ще увехне.
Съвременните хора едва сега минават от детинство към юношество. Те са едва на 12-годишна възраст, свършили са курса на основното училище и влизат в първи прогимназиален клас. Като ученици в прогимназията, те ще започнат да учат да мислят, да говорят, да чувстват и да постъпват правилно. Това е наука, за изучаването на която са нужни хиляди години.Изостаналите душиМаймуните са произлезли, след като човек е съгрешил. Учените хора, окултистите казват, че маймуните са изостанали, паднали души. След грехопадението на хората някои станаха маймуни. Окултистите поддържат, че маймуните са души, задържани в своята еволюция. Сегашният свят е пълен с души, останали назад в развитие- то си, т.е. останали назад от човешката еволюция, поради което не могат самостоятелно да се ползват от силите на природата. Едни от тях се намират в положението на просяци, които тропат по чуждите врати, да искат хляб; други са в положението на апаши, а трети – в положението на паразити. Като знаят слабостите на човека, те го използват, докато отнемат всичкото му богатство и сили. Като срещнат някой тщеславен човек, те започват да му нашепват, че е способен, даровит, може да заеме високо положение, да оправи света. Той се увлича от тези нашепвания и прави всичко възможно да стане министър, да оправи своя народ. Щом заеме желаното място, той започва да създава строги закони и наредби, с което си навлича много неприятели. След това тези същества пак му нашепват: „Откажи се от високия пост, ти се умори вече, нека други те заместят“. Той си дава оставката, доволен, че е свършил някаква работа за народа си. На негово място дохожда друг, но веднага започва да го преследва, дава го под съд, след което го туря в затвор. Какво спечели той от високата си служба? Нищо особено, освен неприятности, мъчнотии и страдания.Ангелите

Хана Шаперо, 2006 г.,  „Ангел на бурята“


Ние трябва да бъдем скромни. Ангелите имат отлична кулура – такава култура по своята чистота, за която ние може да имаме само смътно понятие. По някой път някой ангел може да дойде на Земята, но те идват със специална мисия. И човешките души имат ръководители ангели, но те много рядко слизат. Не си правете илюзия! Ангелите слизат много рядко; не че не обичат да слизат, но имат много работа. Понеже човечеството е останало назад, те гледат да приготвят светии за тях. И ангелите, и те си имат еволюция, по която вървят; те приготовляват светии. И тъй, вие се приготовлявате за светии. Туй не е за смях. „Светия“ значи проявяване, да можете да учите и да помагате. Та почти всички служби, които ангелите са имали, сега са заети от светии. Много малко ангели има сега тука, те се оттеглят в своя свят, там имат работа; някои от тях са много натоварени, натоварени са с управляване на слънчеви системи. Те няма да слязат да се занимават с Ивана, с Драгана. Важна работа имат! Те са същества чисти, крайно чисти, толкова нежни, че при тях ти не можеш да приближиш! Те са като пчелите, те болници нямат, лекари нямат, когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят навънка.
Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвърлят и го забравят. Тъй щото между нас има доста от тия паднали ангели; не са паднали ангели, но ангели без крила са те. Има едно предание, че когато хората паднали и дошли на Земята, изпратили 1,000,000 ангели тук, да дойдат да им помогнат. Те като дошли, видели човешките дъщери, които били много красиви, и взели, та се изпоженили за тях и останали на Земята. Та казва преданието: „Синовете Божии видели, че човешките дъщери са много красиви, и се задомили на Земята“. И като дошъл Христос, дошъл да каже на ангелите:
„Вашата мисия беше да помогнете на човечеството, пък хората като дойдат до съзнание, нека те да спасяват другите с тия връзки“.
„Ти срещал ли си ангел?“ Че Земята е пълна с ангели. Всеки ден се срещам само с ангели. Има ангели, които са като професори в университета, има някои ангели като химици, трети като физици, други като проповедници, като държавници, като офицери, като генерали и царе има ангели – на всякакви длъжности са назначени те… Ангелите, които изглеждат като хората, без крила, са добри, крайно разумни, разбират дълбокия смисъл на природните закони. Те имат грамадна сила, могат да се проектират със своите 25 милиона крила, като на аероплан. Те могат да хвърчат с бързина по-голяма от тази на светлината. В едно кратко време един ангел може да преброди пространството, да мине от една звезда на друга. Не че всички ангели са крайно разумни – и те са на степени помежду си, но в сравнение с хората те седят много по-високо. 


Петър Дънов

вторник, 15 ноември 2011 г.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ВИСШИЯ РАЗУМ НА ВСЕЛЕНАТАДо всички жители на Земята във връзка с прехода в ерата на Водолея

Хора, имащи контакт с Висшия Разум на Вселената, постоянно получават информация с аналогично съдържание на всички езици по света. Космичният разум призовава към разпространението на тази информация и довеждането й до всеки жител на Земята, за да има всеки избор: да продължи по пътя на по-нататъшната еволюция или да завърши своето съществуване завинаги.

ХОРА ОТ ЗЕМЯТА,

Към вас се обръща Висшия Разум на Вселената. Космосът ви моли да се отнесете сериозно към информацията, която ще ви предадат контактьорите на Висшия Разум на Вселената. Въпреки, че с наша помощ, през ноември 1991 година цялото население на Земята получи такава възможност, тази способност притежават единици. Пречат ви мислите, постъпващи във вашия мозък непрестанно, или много ниската духовност - това касае и много йоги и екстрасенси.

Ние се стремим да спасим човечеството от бедите, които предизвика със своята бездушна дейност. Обезпокоени сме от екологичната обстановка на планетата и затова ви се притекохме на помощ. Нашите съвети са продиктувани от загрижеността ни към вас. Те са отправени за вашето спасение.

Ние знаем, че скоро озоновия слой около Земята ще изчезне. Прякото въздействие на космичните лъчи ще се усили и вие ще трябва да построите своето тяло от растителен белтък, за да запазите живота си. Надяваме се, че ще възприемете тези рекомендации, тъй като те не носят оскърбление за личността на човека.

Изпращаме тази вест до всеки човек на Земята, независимо от възрастта, расата и националността. Повярвайте, че вие не сте единствените разумни същества във Вселената. Разберете, че много цивилизации са ви изпреварили в своето развитие. Знайте, че преди вас на Земята е имало още 4 цивилизации. Човекът се е появил на планетата преди повече от 15 милиона години. Вие се явявате представители на петата раса, петата цивилизация.

ВИСШИЯТ РАЗУМ НА ВСЕЛЕНАТА ПРЕДУПРЕЖДАВА

От октомври 1990 година на Земята започна Нова ера.

На мястото на епохата на Реинкарнацията, когато безсмъртната душа се преселваше от едно тяло в друго, дойде епохата на Безсмъртието. Цикълът на превъплъщенията завършва и в резултат от Космичната Мутация, която започна през декември 1990 година, тялото на човека ще стане безсмъртно, също като душата му. Трансмутацията (а по-нататък и трансплантацията, и енергобиозата) - е много сложен физиологичен процес, протичащ на ниво клетки. В човешкия организъм ще протекат изменения, които ще доведат тялото до ново състояние и ще му позволят да премине на енергия от Космоса. Поради това пренастройване на организма, потребността от храна постепенно ще намалява, а след това съвсем ще изчезне. Последното е свързано с това, че всички източници на енергия на планетата (храна, вода, въздух) са екологично замърсени и спасението на човечеството ще се заключава в това, че хората постепенно ще се откажат от тези неща. Първо на Земята ще се проведе Космична Мутация, след което в клетките на тялото ще бъде заложен код с програмата на човешкия вид от шестата цивилизация, която ще смени петата цивилизация, завършваща своето съществуване. Новата шеста цивилизация е по-съвършена, хармоничното й развитие е определено от Създателя на Вселената. Времето на новата цивилизация е настъпило. Вие се явявате нейното начало. Новата цивилизация ще засели просторите на Земята и Вселената. Вие сами ще можете да се убедите в това, ако поискате.

След катаклизмите вашата планета ще бъде частично разрушена. Ще има разместване на земните пластове на много места. Това е свързано с преместването на нейната магнитна ос и полюси.

Вашата биосфера ще се отвори за въздействието на Космоса. Озоновият слой около Земята ще изчезне. Това е необходимо за очистването на Земята и за уплътняването на нейната кора. Земята в епохата на Безсмъртието ще има свободен изход в Космоса.

Животът на планетата ще протича в условията на жестока радиация, която ще способства за обновяването на природните условия. По цялата Земя ще има климатични изменения - ще се установи субтропичен климат.

Ние напомняме, че Космичната Мутация е започнала през декември 1990 година. Ние отрано предупреждавахме хората за това, но не всички узнаха навреме. Това време е избрано отчитайки излизането на Земята в откритото космично пространство, когато ще се развържат примките на Мьобиус /магическа панделка/. Този процес се дели на няколко етапа. Постепенно започва сваляне на озоновия слой около планетата. След това космичният поток ще окаже въздействие върху планетата, ще има изменение на магнитните оси и полюси, уплътняване на гравитационното поле.

Вашият стремеж да живеете леко и безгрижно доведе планетата до катастрофално положение. Това е следствие от егоистичното ви съществуване, безсмисленото разхищение на земните ресурси, употребата на атомна енергия.

Спомнете си, че ви окръжава природа, задъхваща се от продуктите на вашата дейност: отровена вода, въздух, почва, растителност. Повърхността на реките, езерата и другите водоеми е покрита с разноцветни ивици - отражение на вашата необмислена стопанска дейност.

А какво дишате? Серни съединения, които способстват за слепването на клетките. Обърнете внимание на повърхността на Земята - покрита е с отровен слой от олово, живак и мръсотия. В сухо време, под въздействие на слънчевите лъчи се образуват съединения, предизвикващи в клетките на живите организми процеси, нарушаващи тяхното деление. Почвата няма да може да се избави от насъбралите се в нея вредни компоненти, даже и в продължение на 30 години да не я използвате за отглеждане на селскостопански култури. А за водата и въздуха няма какво да се говори - други нямате, няма и да имате. Засега човечеството не притежава технология, която би позволила да се очисти планетата от всеобщото замърсяване.

Следващата световна язва се явяват болестите, предизвикани от неблагоприятните екологични условия. Всяко следващо поколение на вашата планета става все по-непълноценно. В близко бъдеще рискът при раждането у жените ще превиши 50%, смъртността от грипа ще нарасне. Главният бич за човечеството ще станат алергиите, болестите на черния дроб и пълното изтощение на имунната система, психичните разстройства. Черния дроб и имунната система, и въобще целия организъм, не е в състояние да противодейства на всички отрови, попадащи в него. В организма ви все повече ще се насъбират вредни вещества, неизбежно водещи до неговата смърт. Ако вие не се откажете от най-вредните хранителни продукти, съдържащи в себе си трупна отрова и разпадащи се продукти, то в резултат от недостатъчната работа по тяхната неутрализация (черния дроб просто не е създаван за такова количество отрови, не е достатъчно издръжлив за сегашния състав на храната), човечеството го чака пълно измиране. Всичко това зависи от степента на духовност у хората. Колкото по-бездуховни, а съответно и безотговорни са хората, толкова по-тежко е това положение. Природата около нас и Земята не са мъртви, те са създадени от същата материя, както и вие и като живи същества откликват на всички ваши беззакония, когато се превиши предела на търпението им. Там, където се натрупва отрицателна мислена енергия, са неизбежни катастрофите. В тези райони често избухват войни и има стихийни бедствия. Самата Земя откликва на вашите отрицателни мисли и емоции.

В такъв случай какво чака Земята в близките десетилетия? Каква ще бъде съдбата на вашата цивилизация? Какво ви чака за в бъдеще? Сега, този избор между доброто и злото, стои пред вас. Вие трябва сами да решите съдбата си. Ако изберете разцвета и продължаването на живота, то това може да стане само чрез издигането на човека на по-високо равнище. Човекът трябва да израсне духовно. Нали точно поради отсъствието на духовност вашите политици забъркаха такава каша. Ръководителят трябва да бъде преди всичко духовна личност, но такива също трябва да бъдат и подчинените, защото даже и идеята да е чиста, ако няма изпълнители, тя неизбежно ще се провали и ще донесе множество страдания. Пример за това може да намерите във всички революционни промени, станали на Земята. Идеята е справедливост, братство, равенство, щастие за всички, но поради бездуховността тя носи само повече страдания и беди.

И така, вие първо трябва да се очистите от лошите мисли, а всичко останало ще направят и вече правят за вас законите на природата, законите на Вселената, законите на Висшето добро и Изначалната същност - Творецът.

Тягостно е да гледаш как днес расте количеството на хората (учени, предсказатели, изследователи), които ви вещаят благоденствие или пък пълно разрушение до няколко години. В живота няма крайности и е тъжно, че тези хора не са разбрали това досега. Вас със сигурност ви чака възраждане, издигане на по-високо стъпало в еволюцията, разширяване на съзнанието и на възможностите. Но това не може да стане без преодоляването на трудности и препятствия, което неизбежно ще ви коства много усилия. Вие сте длъжни да го знаете и да се подготвите за тях. Но преминаването на човечеството през зоната на препятствията, попадането му в изключителни ситуации не означава Апокалипсис в смисъл на пълно унищожение. Това е преход към нов живот, начало на Новата ера, а не края на света.

Очистване, преобразуване - да, но не и измиране и запустяване. Апокалипсисът е химн на новия прекрасен живот, раждащ се, като всичко на Земята, в мъки, но от това още по-грандиозен и лъчезарен. И всички живи същества трябва да преодолеят това с Вяра, а не в отчаяние да чакат края. “Нищо нечисто няма да влезе в Царството Божие” е казал Иисус. Но е казал това не защото нямате шанс, а за да ви покаже пътя дотам. Затова не се страхувайте и не изпадайте в паника, а станете по-чисти и духовни, възвисете се над лошото и ще наследите завещаното ви Царство. Господ дава възможност да изкупите греховете и да се освободите от тяхното бреме. Господ ви моли да се изкачите по стълбата на доброто, възвишеното и съвършеното. Той се бори за всяка душа. Той няма да отхвърли тези, които се заблуждават. В Космоса вестта за вас е благост. Вие сте длъжни да осъзнаете това. Ние ще ви помогнем, но вие сами трябва да започнете своето изменение. Започнете веднага своето духовно очистване, защото това е най-важното. Всички, които следват пътя, указан от Господ ще преживеят трудното време. Вашата задача е да очистите своята душа от мисли и образи, носещи отрицателни емоции, да не се поддадете отново на изкушението за егоистичен лек живот. Вашата задача е да достигнете душевно равновесие.

Човешкия род на вашата планета ще бъде променен чрез изменянето на генетичния код на клетките. Не можем да ви обясним всички процеси, протичащи във Вселената, но така или иначе те касаят всички живи същества и затова вашето участие в еволюцията на Вселената се заключава в еволюцията на собствената личност и тяло. С надежда ще се взираме във всеки от вас. Неблагоразумно е да не оправдаете надеждите, свързани с преобразуването на човечеството.

Трудно ви е да разберете много неща, които са над предела на вашия вид, но се постарайте да ни повярвате, че новото стъпало, на което се изкачва човечеството, ще бъде на много високо равнище на интелектуално и духовно развитие. Разберете ни правилно: кода, заложен във вашето тяло има ограничения в сферата на познанието. Колкото и да е умен човекът от петата цивилизация, той никога няма да може да разбере това, което е способен да разбере човекът от шестата цивилизация. Не се обиждайте на такова обяснение за ограничеността на вашите способности. Възприятията на хората с по-фина чувствителност улавят тези вибрации, които се изплъзват на болшинството. Господ ви пази от зашеметяващото познание на истината за Вселената. Вашият мозък пази всички знания за мирозданието, но ключа към тяхното разкритие е у Създателя на Вселената. И получавайки новия код в клетките на своето тяло, вие ще отворите врата във Вселената. Ще познаете загадъчния реален свят, който е изолиран от вас поради вашето несъвършенство. Стремете се към това, за да ви бъде връчен този ключ.

Вашата раса живее в трудно и отговорно време. На клетъчно равнище стават процеси, които обуславят изменението на човешкия вид. Постарайте се да разберете истината: вашето тяло претърпява изменения и вие сте длъжни да се настроите и приспособите към тях, за да премине безболезнено мутацията, която се провежда от Космоса в ускорен вид. Трябва също да знаете, че тя се провежда по цялата планета. В този процес са включени всички хора по Земята, независимо от вашето желание. Това е неизбежен етап от хода на човешката еволюция, та нали върви подготовка за прехода от един вид в друг, по-съвършен. Ускорената мутация се състои от няколко етапа. Главните от тях са: трансмутация - промяна на химичните елементи на молекулярно ниво, трансплантация - обновление на органите в тялото с частично заменяне и ликвидация на някои съставни части на органите. Космосът напомня - мутацията продължава. Трябва сериозно да се отнесете към съветите, които отправяме, за да се спаси поне част от човечеството от гибел. Изискванията са еднакви за всеки човек, независимо от възрастта, расата, националността. Напомняме, че ако човекът иска да живее в новата ера той трябва да преодолее две прегради: на духовността и на биомасата.

В какво се изразява същността на първата преграда? Преди всичко трябва да следвате нормите за морал, които съществуват в обществото. Трябва да знаете че на Космоса му е известно всичко за всеки от вас, където и в пространството и времето да се намира. Вие трябва да живеете не само за себе си, но и за другите, да творите добро и да бъдете чисти в мислите си. Забравете за разприте в страната и в семейството си, погасете огъня на ненавистта и вашите души ще възликуват от божествена радост. Постарайте се да очистите душата си: премахвайте тъмните мисли и раздразнението, защото те ви водят там, където силите на тъмнината събират вашата енергия. Не изменяйте на себе си. Обичайте Бог, обичайте ближния, обичайте себе си. Стремете се да бъдете търпими към другите, по-сдържани в оценките за хората. Бъдете смирени и покорни на Божията воля. Осъзнайте, че вие сте божествени искрици от Огнено Божество. Та нали сте деца на Господа. Той е вашият Творец. Не тези, които са създадени от Него ще го съдят. Той прощава на всички, които от невежество или недомисляне се поставят над своя създател. Той дава възможност на всеки човек да влезе в епохата на Безсмъртието и ви предупреждава, че всеки трябва да извърши малък личен подвиг, за да стане друг човек. Задачата на нивото, на което се намирате, е да бъдете духовно чисти. Душевният покой ще ви помогне да погледнете в себе си. Главното сега е изработването на духовен потенциал. Трябва да придобиете необходимите душевни качества, за да съответствате със своите вибрации на вибрациите на новата жизнена среда. Усъвършенстването е основен принцип в мирозданието. Състраданието и любовта към ближния, вярата в бъдещето - всичко това е нужно за собственото усъвършенстване. Не се стремете към богатство и разкош, това е нелепо в момента на решаването на човешката съдба, забравете за глупавите привички и пагубни желания. Всеки от вас притежава необходимото за да преживее. По-нататъшния стремеж към придобиване на материални блага задържа ръста на духовното развитие. Вашият живот трябва да бъде изпълнен с искреното желание за добро за другите. Започнете с близките - това е по-лесно, към това призовава и Бог. Пренесете тези чувства и върху другите хора и ще откриете в себе си свят на радост, ще се почувствате свободни и независими, ще се почувствате силни, защото преодолявайки себе си ще можете да преодолеете всичко.

Вашият материализъм е броня за душата, вериги и окови за нейните криле. Започнете да възприемате по-просто света и той ще се обърне към вас в радостни цветове. Не треперете над придобитото, научете се да се радвате давайки. Духовното развитие у хората не е еднакво. Не всички сте на едно положение, затова параметрите на духовността при всички са различни. Но за всички главното е да се премине през духовния предел. Втората преграда от прехода, която стои на по-високо стъпало от развитието, в сравнение с това, на което се намирате сега, е необходимостта от настройване на физическото тяло (биомасата) на по-фини вибрации, на вибрациите на Космоса. Само тяло, създадено на растителна основа може да преодолее тази бариера.

Трябва да преминете на растителна храна. Знаем, че за някои хора това е трудно за преодоляване. Има фактори, свързани с кръвните групи, но преградата между тях ще изчезне. Важно е да знаете това. Преминаването само на растителна храна се налага, защото от март 1992 година процесът на изменение на химичните елементи предизвиква коренни изменения в клетките и системите на човешкия организъм. Вашият режим на хранене не удовлетворява изискванията на мутационните процеси, започнали през 1990 година. От март 1992 година върви отделяне на отровите от животинския белтък и от продуктите, които Космосът не ви съветва да употребявате. Те способстват за разрушаването на имунната система, тоест изчезването на защитните функции на човешкия организъм. Сега е важно възможно най-бързо да се откажете от храната, която носи кода на смъртта: месо, птици, риба. Забравете за животинската храна, която носи кода на смъртта!

Помислете за това, че сега вие сами правите свободен избор за по-нататъшния си живот. Ние само даваме съвети как да преживеете. Запомнете, че всеки, който приеме нашите съвети и се постарае да ги изпълни, ще може да живее. Това няма да ви донесе вреда, а само полза. Това ще ви позволи да укрепите имунната си система. За вас няма да бъдат страшни озоновите дупки, а по-нататък и открития Космос, когато около Земята няма да го има защитния озонов слой. Само заради това се появи необходимостта да се откажете от вредните продукти, по-рано безвредни, а сега опасни, тъй като върви сериозен процес на изменение на вашия организъм. От март 1992 година във вашия организъм започна струпване на отровите от животинския белтък, наречен висш продукт, а така също и на отровите от тютюна, наркотиците и алкохола. Постепенно вашата имунна система ще започне да се разрушава отвътре, а отвън върху вас ще се излее поток от силно облъчване, който ще бъде едновременно очистващ и пагубен: очистващ за природата, и пагубен за тези от вас, които не са пренастроили своя организъм от животинска на растителна храна.

Сложността на процеса се състои в това, че е необратим. Чрез никакви намеси не е възможно да бъде спрян: СПИН-ът, ракът, алергиите ще ви погубят. Ще станете беззащитни. Ограничете употребата на тези продукти, които предизвикват нарушение в храносмилането (индивидуално за всеки). Сега вашата задача е да заложите в организма си стабилен състав от нужните соли, микроелементи и да коригирате сривовете, които организмът получава през есента и зимата, когато има недостиг на тези елементи. Също е необходимо да се правят очистителни клизми и други видове очиствания на организма, освен гладуването. Във вашата храна трябва да влизат не толкова вкусни, колкото полезни продукти. Преди всичко използвайте билки като глухарче, киселец, коприва, листа от бреза, от малини и ягоди - обезателно млади. Варете ги на чай, използвайте ги в чист вид. Полезността и мярката трябва да станат ваш девиз, тъй като прекомерната употреба не дава положителни резултати. Ако сте пили черен чай три пъти дневно, то преминавайки на билков чай не увеличавайте дозата. По същия начин и с всички останали продукти. Постарайте се да ограничите приема на храна: гъста - до 1% от теглото на тялото, течности: при тегло до 60 кг - до 1литър на ден, а над това тегло - до 1,5 л на ден. Важно е да разберете, че може и да се променяте незабележимо, но скоро ще почувствате, че нямате влечение към тези продукти, които ние считаме за вредни или опасни за вас по време на Космичната Мутация. Постарайте се да намалите използването на храни, съдържащи оцет, пипер, горчица и други люти подправки. По време на мутацията слизестата ципа на вашите храносмилателни органи е станала чувствителна към тяхното дразнещо действие.

По-късно ще се наложи да се откажете от продуктите, които оставят шлаки в организма: мляко, захар, яйца. По-нататък се хранете само със зеленчуци, зърнени растения, плодове, мед. По време на процеса на изменение на организма, 2-3 месеца след отказа от вредните продукти, човек не трябва усилено да се занимава със спорт, тъй като в този период има колосално натоварване върху организма и психиката, а в резултат на тренировките многократно нараства възможността от кръвоизливи. Не трябва да се насилва и преуморява организмът с прекалено много работа. Трябва да знаете, че качествените изменения не винаги преминават плавно и безболезнено. Мутационният процес протича много сложно при болните хора. Те най-много трябва да се опасяват от превишаването на нормите за храната и водата. Сега у много хора се появяват скрити болести на органите и се изострят хроничните заболявания. Много хора, които са по-чувствителни, ще припадат при приемането на месна и рибна храна, при тях ще се появи повръщане. По-леко ще преминат мутацията малолетните деца. Вашата задача е да преодолеете състоянието на неразположение стоически и мъжествено, без употребата на химични вещества. Всички лекарства, с изключение на валидол, аспирин (в ограничено количество) и витамини ще бъдат опасни за вас. Запомнете, че в природата съществуват голямо количество лекарствени растения, които ще ви помогнат да преодолеете болката. Знайте, че на всички ще ви се наложи да преминете този период, събирайте смелост! Чака ви награда в края на пътя на мутацията. Преодолявайки този етап, ще можете да преминете трансплантацията на органите. Това означава видоизменение или ликвидация на ненужните за новия човек части от органите и системите. Не се безпокойте, ще бъдат изменени само тези органи и системи, които предизвикват аномални явления и пречат за безупречната работа на целия организъм. При провеждането на тези операции понякога ще чувствате убождания или хлад във вътрешните органи и на повърхността на тялото. Особено чувствителните хора изпитват тези усещания още от 1991 година, някои малко по-рано, тъй като са отбрани групи хора за изпробване процеса на мутация в по-ранен период от време, преди основния етап.

В периода на преобразуването и доразвиването на органите и системите трябва да се избягват силните физически натоварвания на организма, а също така и стресовите ситуации по пътя на логичния анализ. Вашето самочувствие няма да се понижи. Даже повече - много хора въобще няма да усещат никакви болезнени изменения. Най-трудно им е на първите - те носят върху себе си бремето на експеримента. Но тяхното здраве се контролира. Ще бъдете подложени на силна радиация, нивото на която ще превишава нормата с над 50%. Трябва да се пазите от силното слънце. Никакъв южен загар не може да се сравни със загубите, които ще нанесете на своя организъм. Не стойте на слънце незащитени. Не си мислете, че всички вреди ще се изразяват само в слънчеви удари, неразположение и изгаряния по кожата. Последствията могат да се усетят чак след половин година, тъй като този процес може първо да се развие отвътре чрез срив на метаболизма и на имунната система, които стават осезаеми чак в стадия на необратимостта. Запомнете, че хората над 40 години не трябва да стоят под преки слънчеви лъчи дълго време. Желателно е да се стои на открито само до 10 часа и след 17. Хората на преклонна възраст по това време трябва да стоят на сянка и с шапки или кърпи на главите. Тази група хора най-вече ще чувства неразположение. В сухо горещо време могат да се появят сърдечни пристъпи у възрастните хора. Те трябва да се пазят от резки движения и напрежение. Разходките пеша ще ви обезпечат с необходимия потенциал от сили. Ритъмът на живот трябва да бъде умерен.

През лятото, във връзка с активната дейност на Слънцето, се активизират енергийните потоци и тяхното влияние върху вашия мозък и психика. Затова помнете, че възможността от контакт на извънземни цивилизаци с вас се увеличава, когато се отправяте на поход или когато се намирате в уединение. Не приемайте това с “ура”, помнете че в 90% от случаите тези контакти имат отрицателни последствия. Не се хващайте на въдицата на любопитството и тщеславието, виждайки в такава случка своята изключителност. Никога първи не встъпвайте в контакт и не го желайте. Ако въпреки това с вас се случи такова нещо, опрете се на здравия разум и помнете, че вашият единствен дом е Земята. Отказвайте се от предложения за полети на други планети, тъй като това може да донесе големи разрушения на вашата психика и на вашата способност да оценявате събитията. При възникнал контакт най-напред задавайте въпрос за целта и намеренията. Отговорът, че намеренията са добри, не може да бъде достатъчен, тъй като доброто може да се разбира по най-различни начини. Единственият удовлетворителен отговор за вас трябва да бъде, че те действат по законите и в съответствие с волята на Твореца на Вселената. Разберете, това не са просто думи. Всичко това пряко засяга вашия живот и тези състояния и събития, които реално можете да преживеете. Заслушайте се в нашите думи и мислете. Вашият живот и щастие се намират във вашите ръце. В клетките на телата на успешно преминалите мутацията ще бъде заложен код с нова програма, за да може човекът да продължи еволюцията на вида си на ново, по-високо ниво на развитие. Разберете, че всички ще преминете през мутацията, но не всички ще оживеете. И ще се сбъдне пророчеството на апостол Павел: “Не всички ще умрем, но всички ще се изменим”. Не забравяйте за това. На Земята вече започна Нова ера, вече протичат процеси на трансмутация и преход към по-високо съзнание, преход към възможностите на шестата цивилизация. Но за вас лично този процес ще започне тогава, когато сами разберете това и се включите в него. Този процес засяга и тялото и душата. Ние сме загрижени за вашето тяло и неговото хранене. И нека това да не ви се вижда странно, защото това, което е дадено от Бога, заслужава любов и разбиране. Помнете, че всяко нещо си има своята духовна страна. И ако говорим за отказ от месо, риба и други вредни продукти от животински произход, то това има не само физиологичен аспект, но и дълбоко нравствен, носещ в себе си духовното начало.

Никой не трябва да се съмнява в своите сили и възможности - те са велики, даже и във вашето несъвършено тяло. Скоро и най-посредствените в миналото хора ще могат да получат такива знания и сили, каквито не са могли и да си представят. Гради се Нова епоха - епохата на Безсмъртието. Тя ще даде на човека възможности, които ще му позволят да узнае много неща, скрити от съвременното човечество. Новият човек ще бъде с ново мислене. Неговото съзнание ще бъде разкрепостено и безпределно, способно да разбере това, което излиза зад пределите на Галактиката. Ще дойде часът, когато ще се появи Новият човек. Негова основа ще стане човекът от петата цивилизация. След краткия, но тежък преход човечеството ще се окаже в новата шеста цивилизация, по-висша от която във Вселената все още не е имало.

Какви изменения ще станат с човека и окръжаващата го природа при прехода в шестата цивилизация? Човекът и неговата физиологична структура ще се променят. Това ще стане по време на процеса на трансмутацията, когато отказвайки се от определени продукти, човек ще очисти своето тяло от отровите и шлаките, и в клетките му ще бъде заложен нов генетичен код. Само човек, очистил се от вредните вещества и подложил своя организъм под въздействието на висшите влияния, ще промени своя облик и структурата на своето тяло.

Процесът на въздействие на висшите влияния над организма ще бъде енергиен. Човек ще чувства силни енергийни потоци, преминаващи през меридианите на акупунктурните точки, във вид на чувствително болезнено боцкане и притискане на тези точки, усещане за операции на астрален план.

Ще се промени и вашият облик. Външните ви черти ще бъдат съхранени, но в детайли всеки ще придобие това съвършенство, за което сега има далечна представа. Новият човек ще бъде красив с идеалната божествена красота. Всички хора, които преминат трансмутацията ще бъдат млади и красиви. Възрастните хора ще се подмладят с 20 - 30 години. По такъв начин вашия човешки облик ще бъде доведен до съвършенство и вашите възможности ще бъдат безпределни. Ще стане и духовно прераждане на човечеството. Съзнанието ще стане по-високо и ще се превърне в Космично свръхсъзнание. У хората ще се открият необичайни възможности и таланти, които сега притежават само единици. Всеки човек от шестата раса ще бъде гениален. Той ще бъде воден от Висшия Разум на Земята. Това ще бъде епоха на същества, стоящи на по-висока степен на развитие в сравнение с петата цивилизация, в сравнение също и с други цивилизации от други планети и галактики. Хората от новата цивилизация няма да имат нужда от държави. На Земята ще има една раса, без националности и без прегради, поставени от различната вяра.

Хората от епохата на Безсмъртието няма да умират. Техният преход в ново състояние ще бъде чак след хиляди години и на по-високо равнище. Главната действаща сила на шестата раса ще стане не техниката, а енергията на разума, с помощта на която той ще управлява и изменя материята (механизмът мисъл - действие).

Човечеството ще общува основно на език не знаещ граници - езикът на телепатията. Въпреки че на самата планета жителите ще общуват на един общ език.

Нужно е също да се спомене, че на планетата ще действат общите за Космоса физически и енергийни закони. Поради сега съществуващия около Земята защитен екран, вие се явявате съвсем различна обособена система със свои си закони, неприличащи на Космичните и със свой път на развитие. Сега този защитен слой постепенно се разрушава, изменят се физическите закони, реалното време. Със завършването на разрушението на защитната обвивка Космичните потоци безпрепятствено ще достигат до Земята.

Човечеството ще получи открит достъп до Космоса. Така че, ако досега “сте се варили в собствен сос”, то отсега вашите действия засягат цялата Вселена.

Що се отнася до взаимодействието на началата в четвъртото измерение, те обезателно ще се съхранят, защото мъжкото и женското са вечни. Ще има лични привързаности, но те ще се повдигнат на друго ниво и това ще бъде същността на отношенията между женското и мъжкото начало. Висшата мъдрост в отношенията между двата пола ще бъде постигната от шестата цивилизация. Контактите на интимен план ще се съхранят във вид на взаимни ласки, а съвокуплението ще премине на по-високо ниво. Няма да има вражди от ревност - това е чувство от вашия сегашен живот. Уважаването на желанието на другия - това е главното в отношенията. Обичайте се един друг и ще постигнете достоен живот.

Тези, които вече съществуват в другия свят ще имат възможност да общуват с хората от новата раса, но известно време няма да могат да пребивават в техния облик. След пребиваването на едно ниво, те ще се издигнат на друго, но без особени усилия, тъй като връзката им с хората от шестата цивилизация ще им даде възможност да се развиват по-бързо. Взаимодействието ще протича по взаимно съгласие. Те ще могат да се въплътят в децата на новата раса.

Животните трябва да се развиват по свои закони, определени от Създателя на Вселената. Животинския свят също ще се промени. Това касае всичко живо на Земята, всичко трябва да се усъвършенства. До вас ще застанат мъдри, любящи помощници, които ще се развиват по особена програма. С тях ще се разбирате по-добре от сега. Отношенията ви ще бъдат като на майка с децата й. Те ще бъдат децата и ще им е нужна вашата подкрепа. Погрешен е принципът, че човекът е цар на природата. При шестата цивилизация вашите взаимоотношения ще заемат достойно място във вашия живот и живота на животните. При изменението на лика на Земята най-опасните места за живеене ще бъдат равнините и платата (уточнението на тези зони ще бъде приведено малко по-късно). Главната действаща сила на планетата ще бъде женското, а не мъжкото начало както сега.

Вашата задача е да обезпечите прехода си в Новата ера. Обаче за да извършите този преход трябва да се чувствате сигурни, че такъв изход е необходим и единствено възможен. Няма да заставяме човека да мисли философски, ако пределът на неговите желания се съдържа в границите: “да поспя и да похапна”. Няма да ви дърпаме насила за ушите. Съществува Истина, но съществуват и необходимите условия и усилия за нейното постигане. Но ако вие сте осъзнали необходимостта от този преход, то обърнете внимание на състоянието на своя организъм и мисли. За да бъдете приети и разбрани от света и за да можете вие самите да общувате с него, трябва да имате същите вибрации, като този свят. Ако ядете месо, пушите, пиете, злобеете, то вашите вибрации стават доста ниски и вие не сте в състояние да улавяте по-високите честоти и да влизате в резонанс с тях, а следователно и със света.

И ако при вас се е появила възможност да запазите своето тяло - възползвайте се от това! Нали душата и тялото са различни същества. Душата остава неизменна и вечна, но вие се губите. В душата се съхранява духовният опит, всичко най-добро и силно от характера и духа на човека, но физически - битовият опит се изгубва.

Ако обичате себе си, ако считате, че вашия потенциал е велик, то вие можете да направите и откриете много. Ако не ви удовлетворява днешната действителност и чувствате притегляне към нещо по-съвършено и велико, то знайте, че то ви чака. Не се спирайте пред трудностите, а ги преодолейте и ще получите това, към което се стремите. Всеки си има своя път.

Продължете и след тези, които са се спрели и всичко ги устройва. Те са намерили своето място, изчерпали са се.

Обяснявайте на другите какво става и се заемете със себе си. Имате право на това. Подгответе се за прехода.

Нужни ли са сега знания? Вашият интелект е напълно достатъчен за прехода. Сега са важни лично вашите мисли и изводи, а не почерпаните от някой знания, вашият личен опит, а не чуждия. Много хора си мислят, че по пътя на знанието на законите за магиите може да се извърши този преход. Но по пътя на най-малките трудности не може да се достигне висотата, така не става. Разберете, че докато човек сам не заслужи това, кодът на шестата раса няма да бъде заложен в неговия организъм. Даже и да се пренесе в четвъртото измерение с помощта на своите знания, човек няма да може да живее там, тъй като неговият организъм няма да бъде приспособен към тези условия.

Разликата между човека, притежаващ знания и Висшето същество се заключва в това, че първият човек ги използва, а за втория те са даденост. Това е все едно човек и птица в небето. Съвършенството - това е когато притежаваш всичко това в себе си, когато то е свойство на твоя организъм, а не използване на чужда сила. Трябва да добиете съвършенство, да бъдете свободни и да не зависите от другите. Трябва да усъвършенствате себе си със собствените си сили, защото само това ще даде резултат и ще ви направи безсмъртни. Познанието на магии не променя вас самите като същества, следователно остава в сила и смъртта, защото вие не се променяте, стоите на място. Затова на дадения етап не трябва и да се лекува, тъй като тази способност човек е длъжен и може да развие сам в себе си. Правейки това за него, вие способствате за неговата деградация, а не за ръста му.

Същото се отнася и за днешните уфологически изследвания. Какво толкова като прелетите на друга планета и се почудите на постиженията на извънземните. Сами не можете да направите това. Вашият мозък не е способен да разбере техните разяснения и докато не се повдигнете на тяхното ниво, знанията им, даже написани с букви, ще бъдат недостъпни за вас.

Трансмутацията не чака. Побързайте да направите своя избор. Бъдете мъдри за Висшата истина. Вашият поглед към света не е бил пълен и правилен. Приемете новата истина, тъй като вие вече сте нови. Всеки ден откривате нова истина за себе си и мислите, че тя е последна, но същото се случва и на другия ден. Това ще продължава безкрайно и това е щастие. Главното е да откривате по нещо ново за себе си всеки ден. Ако това не става, то вашето развитие ще се прекрати или просто ще бъдат безполезни и тъжни терзанията на ума и духа. Вярно е, че истината е за всички времена, защото тя е закон. Но всяка следваща истина е по-дълбока, тя включва в себе си всички предишни. Това е Вселенски закон. Това касае и законите за мислите, времето и информацията. За да разбереш докрай частта, трябва да опознаеш общото, трябва да преминеш гигантски път. Всеки изминал ден вие откривате само части, явяващи се съставни звена от цялото, от Истината.

Благодарете на всички, които ви помагат, които незримо присъстват с вас. Условията на трансмутацията на организма няма да се променят, да се промените можете само вие самите, преминавайки от един етап в друг. Законът е неизменен. Променя се само обектът на неговото въздействие и неговите резултати в зависимост от това, правило от този закон или изключение от правилото искате да бъдете. Но това все пак не означава, че вие няма да зависите от условията на окръжаващата среда.

Главното е да не се боите, защото страхът не е съвместим с живота. Синоним на живота е вярата, страхът е атрибут на смъртта. Там, където има живот, няма смърт, а където има смърт, няма живот. Тези реалности никога не се срещат. Не е нужно да се боите от лошото, а да вярвате в доброто. Страхът се появява там, където няма вяра или където тя изсъхва. Във вас не трябва да има страх, тъй като от него се пораждат подозрителност и превзетост, от тях - злоба, а от нея - зло и агресия. Не си позволявайте да изпадате в слабост, защото това може да доведе до голямо падение. Контролирайте своите мисли и дела, както градинаря контролира ръста на растенията.

Всяко отклонение от пътя, който показва Космосът, може да доведе до гибел. Тези, които не последват съветите и игнорират препоръките на Висшите Космични Сили, ще завършат своя жизнен път заедно с изчезването на петата цивилизация като система.

Няма съмнение, че заради еволюцията ще бъдат принесени много жертви, въпреки че все още има шанс за всеки. Вие всички сте поставени при равни условия пред Бога. Той обича децата си. Тези, които се стремят да преодолеят в себе си факторите за негативни проявления ще преуспеят в много направления.

Вглеждайте се по-често в своята душа, тя ще ви подскаже в какво не сте прави и ще ви изведе на главния път към Бога.

Вашето очистено и настроено на вибрациите тяло, ще способства за издигането на вашия дух. Бъдете по-добри към обкръжаващия ви свят. Ние ще ви помагаме само в случай, че всеки съзнателно върви по пътя, указан от Бога. Нито закани, нито натиск, нито страх - нищо не трябва да влияе на избрания път.

Вашата задача е пренастройвайки се да се обезпечите за вбъдеще. В сегашните условия да се направи това е трудно. Вашето объркване е обусловено от неустойчивите социални условия, способстващи за колебанието ви.

Повярвайте в силите на Светлината, идващи ви на помощ! Заедно ще стигнем до предела, набелязан от Бога!

Все още не всички ви разбират, но е близък часът на прозрението на невярващите. Вие сте длъжни да направите всичко, за да не ви упрекнат после за нещастието си, че са останали зад борда на ковчега. Затова се стремете да им обясните всичко за техните грешки и неверие. А вие самите не отстъпвайте от пътя си. Ние вярваме във всеки от вас. Не натрапвайте своето, но направлявайте. Слушайте гласа на сърцето си. Вашата сърдечност ще привлече любящи сърца. Бъдете заедно, слейте своите добри стремежи в едно.

Ние пазим своите пътници, но изпитанията са ваши стъпала, по които вие се изкачвате нагоре към Светлината, ставайки по-мъдри. Ние ще бъдем с вас. Стремете се към Светлината! Всеки разбира тези думи, те са ключ към бъдещето. Бог е с вас!

Вселената наблюдава събитията на планетата Земя. От вас зависи завършването на стария и започването на новия етап във Вселената. Вече няма незаинтересовани от резултатите на вашата мутация. На различни нива протича борба. Всеки от вас се явява неин обект. Ние сме с вас.

Повярвайте на Истината! Ще победят Разумът и Сърцето, слети в едно! С вас е Бог!сряда, 2 ноември 2011 г.

Дали ви се е случвало някога..(2)


Но тук, зад веждите ми, щом затворя очи, живее цялото величие на живота и цялата красота на света. Всичко, което само е докоснало някога очите, устните и ръцете ми, всичко в съзнанието ми е живо и светло на тъмния фон на страданието. Разкошът и красотата на живота живеят незаличимо в мене. 

И сега, когато съм загубил всичко това, безкрайна благодарност изпълва душата ми за ония многолики и прекрасни дарове, с които животът дарява по-щастливите от мен. 

Отде иде това странно чувство? 

Аз минавам през него като през тъмнозелена шир и уханна тишина на елова гора в летен ден. И забравям всичко около себе си. 

Жал ми е днес, както и през всички мъчителни дни на заточението, за всички хора, които живеят в тия дни, както за тези, които вършат зло, така и за онези, които страдат от него, жал ми е и за себе си, и за силата, която вехне, но най-много ми е жал за майка ми. 

Жал ми е за моята майка и за напразните й страдания, мъки и надежди. 

Мислят ли изобщо хората някога каква е нощта на майката, която знае, че единственият й син е попаднал в окови и в чужди безмилостни ръце? 

Бог ще прости на всички; и аз прощавам леко, но защо наскърбявате старицата? Дори самата болка на майките поражда ужасна мъка и страдание; Бог не може да не види сълзите и треперенето им. 

Ти страдаш заради моята мъка и затова, че съм далече, а аз - заради Твоята неизвестност, докато седиш край малката лампа; ние сме свързани чрез кръвта и болката, затова всеки удар ме боли двойно повече, защото пада и върху твоето сърце. 

В стаята, където - в злокобен час - съм се родил. Ти бдиш и се молиш и с покорно сърце питаш: "Исусе, мигар за сълзи са ни дадени децата наши?" 

Ти нямаш какво да поднесеш освен сиромашкото си сърце, старите си ръце със следи от труд и безгласните сълзи, но плачи и моли се, майко, защото кой ще ме избави, ако не Твоята измъчена сълза на дланта божия? 

В потайните нощи аз те поздравявам с въздишка, а сутрин - по слънцето, което позлатява тежките ми решетки и в същото време грее и за тебе по белия калдъръм на нашия двор! 

Миналата нощ бе особено студено. Не можех да заспя, беше ме обхванал някакъв гняв срещу самия себе си, помислих си дори да се самоубия. 

Срамувах се и в същото време се разкайвах, но размишлявах дълго и напрегнато. В някакъв черен унес мислех за смъртта като за нещо прекрасно, леко и хубаво, но което не трябва да се случи. И това, че не трябва да умра, гнетеше безсънното ми съзнание като прекалено строг, тежък дълг, почти като несправедливост. 

Не можех да се стопля, най-сетне целият вцепенен от студ, с някаква тъпа болка съм заспал. 

Когато се събудих, имах чувството, че отново съм се родил. Това бе най-трудната ми нощ в карцера. 

Къде е оная притаена дума, тиха, неразбираема, блага, която свети в мрака като малък, неугасващ огън? Къде е думата на утехата? 

Вчера, снощи и тази сутрин още я знаех, защо сега не звънне в мен, сега, когато ми е до болка мъчно, защо не засияе като далечен пламък на трептяща звезда, като весел блясък на окото. 

Как, как можах да я забравя! 

Денем, когато слънцето господства, в мен се борят желанията на тялото с истините и заветите на душата; и душата е винаги победителка, защото крие стона под безмълвието, а желанията и страха потопява в отрицанието. 

Доблестта на човешката душа, от която не мога да се отрека, и смелостта, която душата насила отнема на тялото, ме съпровождат денем, докато слънцето властва. 

Ала нощем, в сънищата, когато заспи клетото ми съзнание за преживяното през деня и за самотата ми, когато лежа безпомощно, изложен на нощта и нейните тайни сили, тогава в сънищата събитията стават страшни. Тялото, което денем е ограничено от мисълта и гордостта, възвръща правата си; смелата, чудесна душа на човека лежи мъртва като камък на морското дъно, а над тялото владее животински страх и необяснима паника на нервите.В костите ми навлиза студ, който е като море около мен. С вечно горещите длани топля тялото си, но ми става още по-студено. Завивката ми е остра и имам чувството, че ми носи студ, вместо да ме топли. 

Студът почва да ме пари. Обхваща ме безумно отчаяние; скачам на пръсти и размахвам високо ръце, но чувствам само болка. Храната ми се запоява още докато ям. 

Затворя ли очи, пред мен се открива просторно снежно поле. 

Преди здрач снегът престана. Настъпи тишина над горите и бялото влажно спокойствие на дълбокия сняг. Той е покрил елите като мраморни параклиси и е затрупал пътеките, смъртно бял и непроходим. 

Къде отиваш, Елена? 

Глухо и потайно. (Трудно е да газиш нощен сняг.) 

Не се вижда небето, нито умореното слънце. Цветовете са угаснали. Звукът е замрял. Неизказано тихо, бяло, потънало в сън. И когато дълбоко в гората се прекърши отрупан със сняг клон, изглеждаше като че се е пръснало сърцето на най-голямото дърво. 

Къде отиваш, Елена? 

Снегът по тези гори вледенява дъха, охлажда кръвта, избелва пътя. Погребва всички дири и спомени. Нозете са уморени, премръзнали са почервенелите от студ ръце. Снегът, този смъртен покров за живите и мъртвите, е затрупал дори гробовете. Елена, Елена! 

В нашата къща сигурно вече е тъмно, защото стаите са ниски, а отрупаните със сняг стебла засенчват прозорците. 

Докато стоя, облегнат на прозореца, сякаш виждам: 

В голямата кухня с вечно студените плочи; 

току-що извадените от фурната хлябове са увити във влажни кърпи и изпускат лека пара със здравия и свеж мирис на печено тесто. 

Мама е запалила на машата хвойнови зрънца и захар, както всяка събота, и е прикадила цялата къща, а сега, докато в двора момичето пере, тананикайки си, е натопила китка босилек в светена вода и е поръсила ъглите. Погрижила се е за всичко. Сега се е спряла и докато никой не я вижда, кръсти се в полумрака пред едно разпятие в ъгъла и му доверява всичките си тежести, които мълчаливо носи в живота и които денем са притаени в гордата бледност на едно: 

... "Добре, слава Богу, вие как сте?" 

Нощем често сънувам, че съм свободен и пътувам (най-голямото щастие в сънищата ми е да пътувам и да се движа), че срещам познати и им разказвам колко трудно съм живял. Ала събуждането е горчиво и след такива сънища цял ден съм тъжен. 

Колкото по-дълго съм тук, все по-често сънувам, че съм свободен и пътувам. Тази нощна игра толкова се повтаря, че сега, посред съня, се виждам как тъжно клатя глава и сам си говоря: 

Ох, да, всичко това е само сън, който бог знае за кой ли път напразно сънувам. 

Има мигове, в които душата ми се гневи и мята, моите двайсет и три години надигат глас и волното ми желание се блъска в тесния съдбовен кръг като птица в прозорец. 

Има мигове, когато със смиреност, която неволята носи, разбирам, че отрицанието и мъките са необходимост, когато - благодарен за всички минали радости в живота - разбирам, че е било необходимо един ден да дойде и техният край, и то точно такъв край. 

Има мигове, когато горя спокойно, като жертвена вощеница, току-що внесена в храма. 

Кого ли целува сега онази млада жена? Онази млада жена, която срещнах едно лято, хубава и узряла на шестнайсет години, минава - кой знае защо - тая сутрин през спомените ми... 

Кого ли целува сега онази млада жена? Веднъж сред украинска равнина намерих червено едро цвете, от широко разтворените си венчелистчета сочната му чашка със ситно съцветие предлагаше избуялите тичинки на всички ветрове. 

Кого ли целува сега онази млада жена? Не си казахме дума (всъщност аз трудно разбирах езика й) и нашите отношения никога не са имали определено име. Целувах я под звездите до премаляване и до среднощ лежах на тревата с глава в нейния скут.

Иво Андрич