Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 27 ноември 2011 г.

ФАКТИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА - Световете

Петър Дънов

Създателят на света не е пратил човека на Земята да решава какво нещо е животът или докъде се простират границите на този свят, нито пък да изчислява колко светове съществуват. Никой досега не е решил тия въпроси, и вие няма да ги решите. Според окултната наука сегашната вселена съществува от преди милиарди години, но един ден ще изчезне и ще се замести с нова вселена. Следователно през цялата вечност безброй светове са съществували и изчезвали, и нови ще се създават. Ето защо при това положение не се старайте да изчислите броя на тия светове. Ако е въпрос за световете, които съществуват в тази вселена, те са милиарди на брой, но вие не можете да ги изчислите.


Минерален свят


Еволюция съществува в атомите. Има атоми, които са минали в първата степен, през физическото тяло. Има атоми, които са минали през физическото тяло и през духовното тяло, а има атоми, които са минали през физическото, духовното и Божественото тяло. Следователно има еволюция на самата материя, и тя еволюира. Всичко в нас еволюира. Казвам: Когато ние възприемем Любовта, тялото ни започва да чувства, и краката ни трябва да чувстват, и пръстите, и ноктите – всичко в нас трябва да чувства Любовта. Това е Божествената Любов.
Първите същества, които дойдоха на Земята, живееха на 4–5 километра под кората. Те се намираха при много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни. Тези същества, които се превърнаха в скъпоценни камъни, останаха долу, скрити под земята, дето забогатяха. Те казаха: „Ние трябва да излезем на повърхността на земята.“ Наистина, след време те излязоха на повърхността, но се превърнаха на растения.
Днес хората са убедени, че всичките блага са в материалния свят. До известна степен е така, но материалните блага са резултатът от работата на хиляди и милиони същества, които са работили през хилядите векове насам. Вземете например разните скъпоценни камъни, разните метали и масла, които се намират в земята – това не са нищо друго, освен богатствата на хилядите същества, които са работили с векове преди нас. Казвате, че това са наши богатства. Да, но тези богатства не принадлежат на един човек. Те са общи блага и трябва разумно да се употребят.


Растителен свят


Дърветата – това са деца на ангелите. Сега ви говоря на окултен език. А животните – това са деца на архангелите. Та техните деца – растенията и животните – служат на хората. Ангелите и архангелите им казват: „Учете се тук, изучавайте човешкия живот!“ Не мислете, че растенията имат просто произхождение, един ден те ще се върнат горе, при своите родители. … Та затуй ние трябва да бъдем много внимателни към тия растения. Кога- то ви говоря за тях, аз имам предвид, че те са деца на ангелите, затуй в ябълката, в крушата и пр. има такива хубави сокове… Не чувствате ли тяхната сила? То е цяло богатство! У тях Любовта е съвършено безкористна, те се жертват. Но някой път, когато престъпим законите, и те произнасят присъда, често някой може да плати с живота си. Вие казвате: „Господ е създал растенията, дърветата за хората, да ги употребяват за градиво“.
Сегашните хора ще кажат: „Това може ли да се докаже?“ До- казват го самите растения, те съществуват, нека да ги питат. Те ще ви разказват, колкото искате. Учени са те, и книжнина имат. Какво се крие зад растенията? Зад растенията се крие цял един свят. Те като дойдоха до тази област, така направиха, че останаха там, завзеха място. Всички животни дойдоха отпосле, а човекът дойде най-после. 


Животински свят

Рафаел, 1518 г., „Създаването на животните“


Животните си останаха животни благодарение на чрез- мерното наблюдение на земята. По този начин те изгубиха най- благоприятните условия за своето развитие, изгубиха възхода на своята еволюция и са в един застой. Не се знае след колко хиляди години ще дойдат нови условия, да ги подемат нагоре. Човешката раса е вървяла в друга посока, различна от тази на животните. Творението е вървяло в две линии: всички онези същества, за които Провидението определи, че ще останат в своята еволюция, се казва, че са изоставени от Бога. Другите пък, които вървят напред в развитието си, се казва за тях, че Бог ги е подел. Всяко нещо, което е изоставено от Бога, подлежи на застой, лишено е от развитие. Другите пък, които са създадени от Бога, подлежат на развитие. За първите се казва, че Господ казал да бъдат, да им даде условия за живот, а за човека се казва, че Бог взел участие в неговото създаване и го направил с онези възможности, които са вложени в самия Него. И понеже човек е дошъл последен на Земята в своето Битие, то Бог искал да направи човека млад, да обича живота, да бъде полезен на животните; затова Бог взел от естеството на животните и вложил в човешкото естество. По тази причина човекът днес по необходимост носи в себе си животинското естество, носи и човешко естество. Та едновременно той се бори в две посоки с две мъчнотии – с един стремеж нагоре, към Бога, да изпълни Волята Божия; от друга страна, той се бори с противодействащите сили на цялото животинско царство и мисли само за земята.
Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по-близки до природата, например вегетарианството, макар че и това не е правилно схващане за диетата, защото Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Чрезмерното избиване на млекопитаещите животни създава аномалия в природата. Повечето болести се дължат на избиването на млекопитаещите и на птиците. Понеже с това из- биване се спира тяхната еволюция, всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани и с това се явява един хаос, който е причина за разните болести. Знаете ли какво става след безразборното изтичане на тази животинска кръв? От изпаренията се образуват разни серуми и култури за вредоносните бацили, от които идват всичките злини в органическия свят. За да се сложи равновесие в Природата, тя трябваше да отдели около 100,000,000 килограма кръв, за да се балансира тази на животните. Но днес, в тази война се пусна около 200,000,000 килограма човешка кръв.


Отношение към живите съществаНека кокошката да живее, пък вие трябва да прогресирате, още сте останали много назад в своята еволюция. Тези кокошки са много прогресирали, не бива да страдат. Крушите, сливите ние ги ядем, за да прогресират. Всяко нещо, което прогресира чрез нашето ядене, то е Божественото. Всяко нещо, на което спираме неговия прогрес, то не трябва да се яде. И в преносен смисъл Христос казва:
„Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си“. Значи трябва да заменим човешкото месо със Словото. Словото, това са Неговите картофи, неговите плодове.
За нисшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месо- то на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.
На Земята ще започнем с малкото и ще свършим с великото. И Библията казва: „Най-първо Бог направил човека по свой образ и подобие“. Аз няма да се спирам да ви обяснявам стиха. Той съдържа една велика окултна истина, която не може да се разкрие напълно. И второ, казва Библията, Бог направи човека от земя и пръст и вдъхна му живо дихание. Туй показва неговото произхождение – не на неговия дух, а произхождението на неговите страсти и желания и на неговия нисш ум, на животинското в него. Значи хората ще имат друга еволюция, ще тръгват по реда на минералите и растенията.
Като ученици, вие трябва да знаете, че всяко цвете има свое- то велико предназначение. Щом е така, не късайте цветята безразборно. Късате ли ги, мачкате ли ги, и вие ще пострадате в известно отношение. За пример, ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще загубите нещо от вярата си. Ако постъпите небрежно с някое жълто цвете, ще изгубите нещо в умствено отношение. Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. Искате ли да се закачите с някое цвете, да му се порадвате, не го късайте, но го турете в една саксийка и постоянно го гледайте. Откъснете ли един цвят и го дадете на своята любима или на своя любим, вие му давате любов, която скоро ще увехне.
Съвременните хора едва сега минават от детинство към юношество. Те са едва на 12-годишна възраст, свършили са курса на основното училище и влизат в първи прогимназиален клас. Като ученици в прогимназията, те ще започнат да учат да мислят, да говорят, да чувстват и да постъпват правилно. Това е наука, за изучаването на която са нужни хиляди години.Изостаналите душиМаймуните са произлезли, след като човек е съгрешил. Учените хора, окултистите казват, че маймуните са изостанали, паднали души. След грехопадението на хората някои станаха маймуни. Окултистите поддържат, че маймуните са души, задържани в своята еволюция. Сегашният свят е пълен с души, останали назад в развитие- то си, т.е. останали назад от човешката еволюция, поради което не могат самостоятелно да се ползват от силите на природата. Едни от тях се намират в положението на просяци, които тропат по чуждите врати, да искат хляб; други са в положението на апаши, а трети – в положението на паразити. Като знаят слабостите на човека, те го използват, докато отнемат всичкото му богатство и сили. Като срещнат някой тщеславен човек, те започват да му нашепват, че е способен, даровит, може да заеме високо положение, да оправи света. Той се увлича от тези нашепвания и прави всичко възможно да стане министър, да оправи своя народ. Щом заеме желаното място, той започва да създава строги закони и наредби, с което си навлича много неприятели. След това тези същества пак му нашепват: „Откажи се от високия пост, ти се умори вече, нека други те заместят“. Той си дава оставката, доволен, че е свършил някаква работа за народа си. На негово място дохожда друг, но веднага започва да го преследва, дава го под съд, след което го туря в затвор. Какво спечели той от високата си служба? Нищо особено, освен неприятности, мъчнотии и страдания.Ангелите

Хана Шаперо, 2006 г.,  „Ангел на бурята“


Ние трябва да бъдем скромни. Ангелите имат отлична кулура – такава култура по своята чистота, за която ние може да имаме само смътно понятие. По някой път някой ангел може да дойде на Земята, но те идват със специална мисия. И човешките души имат ръководители ангели, но те много рядко слизат. Не си правете илюзия! Ангелите слизат много рядко; не че не обичат да слизат, но имат много работа. Понеже човечеството е останало назад, те гледат да приготвят светии за тях. И ангелите, и те си имат еволюция, по която вървят; те приготовляват светии. И тъй, вие се приготовлявате за светии. Туй не е за смях. „Светия“ значи проявяване, да можете да учите и да помагате. Та почти всички служби, които ангелите са имали, сега са заети от светии. Много малко ангели има сега тука, те се оттеглят в своя свят, там имат работа; някои от тях са много натоварени, натоварени са с управляване на слънчеви системи. Те няма да слязат да се занимават с Ивана, с Драгана. Важна работа имат! Те са същества чисти, крайно чисти, толкова нежни, че при тях ти не можеш да приближиш! Те са като пчелите, те болници нямат, лекари нямат, когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят навънка.
Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвърлят и го забравят. Тъй щото между нас има доста от тия паднали ангели; не са паднали ангели, но ангели без крила са те. Има едно предание, че когато хората паднали и дошли на Земята, изпратили 1,000,000 ангели тук, да дойдат да им помогнат. Те като дошли, видели човешките дъщери, които били много красиви, и взели, та се изпоженили за тях и останали на Земята. Та казва преданието: „Синовете Божии видели, че човешките дъщери са много красиви, и се задомили на Земята“. И като дошъл Христос, дошъл да каже на ангелите:
„Вашата мисия беше да помогнете на човечеството, пък хората като дойдат до съзнание, нека те да спасяват другите с тия връзки“.
„Ти срещал ли си ангел?“ Че Земята е пълна с ангели. Всеки ден се срещам само с ангели. Има ангели, които са като професори в университета, има някои ангели като химици, трети като физици, други като проповедници, като държавници, като офицери, като генерали и царе има ангели – на всякакви длъжности са назначени те… Ангелите, които изглеждат като хората, без крила, са добри, крайно разумни, разбират дълбокия смисъл на природните закони. Те имат грамадна сила, могат да се проектират със своите 25 милиона крила, като на аероплан. Те могат да хвърчат с бързина по-голяма от тази на светлината. В едно кратко време един ангел може да преброди пространството, да мине от една звезда на друга. Не че всички ангели са крайно разумни – и те са на степени помежду си, но в сравнение с хората те седят много по-високо. 


Петър Дънов

1 коментар: